Шановні викладачі коледжу Класичного приватного університету!

Навчання студентів І і ІІ курсу коледжу КПУ здійснюється за заочною формою з використанням елементів дистанційної освіти.
За навчальним планом заочного відділення коледжу для вивчення дисциплін передбачено такі форми занять:
 • установчі лекції (4 год. – незалежно від обсягу дисципліни);
 • консультації (в міжсесійний період; кількість годин на консультації виділяється в залежності від обсягу дисциплін (в год.) і кількості студентів, що вивчають цю дисципліну. Встановлено такий норматив: 1 год. - на 1 студента для дисципліни обсягом 54 год.);
 • контрольні (курсові) роботи - тільки передбачені робочим навчальним планом письмові роботи, оформлені згідно із встановленими вимогами, які надаються викладачу для перевірки до початку сесії;
 • семінари (практичні, лабораторні заняття) – в період сесії (під час зимових, весняних чи літніх канікул – за графіком навчального процесу коледжу) – 4-8 годин в залежності від обсягу дисципліни;
 • підсумковий контроль у формі заліку чи екзамену (форма контролю передбачена навчальним планом). Залік із зазначенням кількістю балів і оцінки (А,В,С,D,Е) – за результатами самостійної роботи студентів в міжсесійний період та під час сесії проставляється на останньому занятті. Семестрові екзамени проводяться в письмовій формі згідно із загальними університетськими вимогами.
Використання елементів дистанційної освіти означає, що до початку занять (установчих лекцій) викладач зобов’язаний викласти на сайті коледжу такі матеріали:
а) обов’язкові:
 • навчальна програма, в якій зазначаються вимоги до знань та вмінь студента, зміст дисципліни і література. (Робоча навчальна програма на сайт не розміщується, а в роздрукованому вигляді передається голові циклової комісії для затвердження директором коледжу);
 • теоретичний матеріал (текст лекцій, електронний підручник тощо) з розбивкою на відповідну кількість тижнів;
 • контрольні завдання (наприклад, у вигляді контрольних запитань до тексту лекцій, які передбачають письмову відповідь студента на сайт коледжу або усну відповідь під час міжсесійних консультацій);
 • методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни із за-значення форм і методів самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом, запропонованих викладачем; критерії оцінки різних видів роботи; вимоги до підсумкового контролю знань тощо (тобто зміст установчої лекції);
 • плани семінарських (практичних, лабораторних занять) з методичними рекомендаціями для їх виконання;
б) обов’язкові (при наявності в навчальному плані):
 • тематика контрольних (курсових) робіт, передбачених навчальним планом з методичними рекомендаціями до їх виконання і оформлення;
 • питання або завдання для письмового іспиту .
в) додаткові матеріали:
 • тести (поточні, модульні, підсумкові);
 • ілюстративні матеріали (схеми, таблиці, малюнки);
 • додаткові інформаційні матеріали або посилання на їх електронні адреси і т.п.
Навчання студентів за дистанційною формою є бажаним, але не обов’язковим. Підготовка методичних матеріалів для сайту коледжу викладачами є обов’язковою. Оплата праці викладачів здійснюється за умови наявності якісного методичного забезпечення.

Прохання до викладачів - не розміщувати на сайті матеріали, підготовлені для студентів старших курсів, а особливо спеціалістів чи магістрів без відповідної адаптації з урахуванням вище зазначених вимог.

Методичні матеріали, підготовлені з порушенням вимог, після попереднього попередження автора – розробника матеріалів, будуть видалятися з сайту коледжу.

Додаткову інформацію щодо методичного забезпечення навчального процесу студентів І і ІІ курсу коледжу Класичного приватного університету можна отримати в голів циклових комісій, навчальному відділі коледжу (тел. 119) або проректора-директора коледжу (тел. 111).
Остання версія: п'ятниця 14 грудень 2007 16:50