Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Завідувач кафедри:

Доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

Лукашевич Віталій Григорович

Заступник завідувача кафедри:

Кандидат юридичних наук, доцент

Леоненко Тетяна Євгенівна

Історія кафедри:
Кафедра кримінального процесу та криміналістики заснована у вересні 2000 року. Витоками створення окремої кафедри стало функціонування одноіменної секції з криміналістики у складі кафедри кримінального права. Необхідність розробки теоретичних питань тактики та методики розслідування злочинів, надання допомоги при підготовці наукового потенціалу, дослідження процесуальних аспектів діяльності правоохоронних органів і активізації учбового процесу сприяла заснуванню кафедри кримінального процесу та криміналістики.

Навчальний процес забезпечують:

П.І.Б. Посада Науковий ступінь, вчене звання
1 Лукашевич Віталій Григорович завідувач кафедри, професор д.ю.н., професор
2 Леоненко Тетяна Євгенівна заступник завідувача кафедри, доцент к.ю.н., доцент
3 Білоусов Андрій Сергійович доцент к.ю.н.
4 Дєєв Максим Валерійович доцент к.ю.н.
5 Єрмоленко Вікторія Анатоліївна доцент к.ю.н.
6 Леоненко Максим Іванович доцент к.ю.н., доцент
7 Огаренко Євген Анатолійович доцент к.ю.н.
8 Кравченко Олександр Анатолійович доцент к.ю.н.
9 Плакса Катерина Миколаївна асистент  

Наукова діяльність кафедри полягає у дослідженні наступних питань:

  • актуальні проблеми криміналістики;
  • актуальні проблеми кримінального процесу України та зарубіжних країн;
  • судово-правова реформа в Україні;
  • методика розслідування окремих видів злочинів;
  • психологія в розслідуванні злочинів;
  • юридична психологія;
  • судове право;
  • організація роботи правоохоронних та правозахисних органів в Україні та зарубіжних країнах.

Розробка цих тем дає змогу викладачам кафедри друкувати колективні та особисті підручники, коментарі до законодавства, монографії, курси лекцій, навчальні посібники.
Кафедра кримінального процесу та криміналістики забезпечує викладання в Інституті права більш ніж 20 навчальних курсів:
- Криміналістика
- Кримінальний процес України
- Кримінальний процес зарубіжних країн
- Судові та правоохоронні органи України
- Адвокатура України
- Прокуратура України
- Юридична психологія
- Психологія в розслідуванні злочинів
- Методика розслідування комп’ютерних злочинів
- Планування наукових досліджень
- Методика підготовки та захисту магістерських робіт
- Теорія доказування в кримінальному процесі
- Теоретичні проблеми кримінального судочинства
- Участь захисника у кримінальному процесі
- Тактичні засади діяльності захисника в кримінальному процесі
- Сучасні інформаційні технології та їх використання в практичній юридичній діяльності
- Судова бухгалтерія
- Кримінально-процесуальне провадження
- Юридичне забезпечення охоронної діяльності
- Проблеми розслідування окремих видів злочинів
- Судова медицина та психіатрія
- Судові експертизи
- Правова статистика

Спеціалізовані учбові аудиторії обладнані сучасними технічними засобами, які використовуються під час проведення занять. На виставкових стендах студенти мають змогу ознайомитися зі зразками підроблених грошей, документів, інструментарієм, який використовують злочинці тощо. Створені умови для опановування навичками криміналістичної діяльності під час розслідування кримінальних справ, для дослідження речових доказів застосовуються технічні засоби: мікроскопи, комп’ютерна техніка. Студенти вивчають матеріали архівних кримінальних справ, демонструються навчальні відеофільми.

Кафедра має науково-методичні зв’язки з відповідними кафедрами іноземних вузів та з вузами України, такими, як Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Національна академія СБУ та інш.

Колектив кафедри надає допомогу правоохоронним органам з питань:
1. Узагальнення кримінальних справ з різних категорій злочинів, з метою опанування в практичній діяльності рекомендацій відносно удосконалення слідчої діяльності;
2. Участь у науково-методичних семінарах співробітників судових та правоохоронних органів;
3. Консультування щодо кримінальних справ

Викладачі кафедри є науковими консультантами Державного науково-методичного центру судових експертиз МВС України.
Для більш плідного проведення практичних занять з криміналістики був заснований Криміналістичний центр, начальник центру – доцент кафедри Кравченко Олександр Анатолійович.
На кафедрі вже багато років працює криміналістичний гурток, науковий керівник - Кравченко Олександр Анатолійович.

Публікації професорсько-викладацького складу кафедри:

Лукашевич В.Г.:
1. Забезпечення прав юридичних осіб в адміністративних провадженнях: Монографія. – К.: Істина, 2011. – 176 с. (У співавторстві)
2. Захист прав і свобод людини в контексті реформування кримінального судочинства // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 147-152.
3. Методологія інтегративних процесів у сучасній криміналістиці // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики", присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 239-241.
4. До визначення методологічних підвалин сучасних правових досліджень // Актуальні питання публічного права: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2011 р. / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 187-191.
5. Організаційно-тактична модель допиту підозрюваного за участю захисника // Держава та регіони. Серія: Право, 2011 р.,№ 3. – С. 130-133. (У співавторстві)
6. До становлення вітчизяного антикорупційного законодавства // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – № 4 (Ч. II). – С. 171-1176. (У співавторстві)
7. Криминалисты шутят (анекдоты и невыдуманные истории из практики). Хотите – верьте, хотите – нет // Держава та регіони. Серія: Право, 2011р., № 4. – С. 245 - 2(У співавторстві)
8. Провідні тенденції виникнення і розвитку вітчизняної криміналістики: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції "Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи", присвяченої 90-річчю професора В.К. Лисиченка та 92-річчю професора І.Я. Фрідмана, 23 грудня 2011 року, Міжрегіональна фінансово-юридична академія (м. Ірпінь)

Леоненко Т.Є.:
1. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчиняються на релігійному ґрунті або пов’язані з релігією // Держава та регіони. Серія: право. – 2008. - № 3. – С. 61-64
2. Соціально-правові підстави необхідності протидії злочинів, що вчиняються на релігійному ґрунті // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Всеукраїнська науково-практична конференція, 30 жовтня 2009 року, Запоріжжя: матеріали: у 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2009. – Ч.2. – С.210-214
3. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчиняються на релігійному ґрунті або пов’язані з релігією // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Духовне життя суспільства та злочинність. Сьомі юридичні читання. – Одеса. – 2009. – С. 123-126
4. Релігія як ціннісна орієнтація у формуванні структури особистості // Держава та регіони. Серія: Право.- 2010.- № 2. – С.15-19
5. Взаємодія держави та релігійних організацій у протидії злочинності в сфері віросповідання // Матеріали !! міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. – Т.1. – Одеса. – 2010. – С. 275-278.
6. Державна політика щодо протидії злочинності в сфері віросповідання// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах”. – 5 листопада 2010, м. Запоріжжя: матеріали у 3 ч. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2010. – Ч2. – 133-136.
7. Теоретичні проблеми кваліфікації злочинів у сфері віросповідання// Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції., м. Луганськ: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.- 20-21 травня. – 2011.- С.422-427.
8. Criminological aspects of activity of religious totalitarian sects // Interuniversity international scientific practical conference. Criminology development perspectives in Georgia. Tbilisi. – 2011. – P. 10-15.
9. Психологические особенности преступных действий, совершенных на религиозной почве// Научно-практический журнал „Фемида”. Тбилиси. - № 5(7). – 2011 год. – С. 177-184.
10. Суспільна небезпека групової злочинності у сфері віросповідання// Актуальні питання публічного права: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2011р. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 232с. – С.185-187
11. Досвід зарубіжних країн в процесі реформування системи безоплатної правової допомоги в Україні / Т. Є. Севастьянова, М. О. Єфімова // Держава та регіони. Серія : Право. – 2011. – № 1. – С. 203–209
12. Кримінально-правова кваліфікація злочинів у сфері віросповідання // Право та державне управління. – 2010. - № 1. – С. 68-72
13. Зміст та випадки застосування термінів „Злочини на релігійному ґрунті” та „Злочини у сфері віросповідання” в науці кримінального права// Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської наук.-практ.конф. (м. Київ, 4 листопада 2011 року) / Ред. кол. В.В. Коваленко, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін. – К.: Національна акад. внутр. справ, 2011. – 126 с.- С.59-60.
14. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері віросповідання// Тези доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання публічного права”. – КПУ., Тбіліський університет імені Давида Агмашенебелі, Грузія, Тбілісі, Факультет права Університету Лазарського, м. Варшава, Польща- 11 листопада 2011. – 288с. – С. 91-92.
15. Психологія злочинів, вчинених на релігійному ґрунті // Навчальний посібник. – КПУ. – 327с (у співавторстві)

Леоненко М.І.:

1. Функціональна складова побудови системи кримінального судочинства за новим Кримінальним процесуальним кодексом України //Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 262-264.
2. Дослідження публічних та диспозитивних засад кримінального судочинства в контексті цілісного, складено організованого механізму побудови кримінального процесу України// Актульні питання публічного та приватного права: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 03 жовтня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С. 297-300
3. Деякі аспекти визначення процесуальної функції прокурора на стадії досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України//Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Донецьк.
4. Аналіз деяких функцій прокурора в контексті реформування системи кримінальної юстиції України //Реформування системи кримінальної юстиції України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Ірпінь С.174-177

Білоусов А.С.:

1. Допит осіб в справах під час розслідування комп’ютерних злочинів//Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Донецьк, 12 листопада 2010 р.). / Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2010. – С. 9-13.
2. Інститут екстрадиції та захист прав і фундаментальних свобод людини// Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір: Зб. наук. праць учасників X Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів (Мелітополь, 14-15 травня 2010 р.) / За заг. ред. А.А. Ткача. – Мелітополь: МІДМУ “КПУ”, 2010. – С. 249-251.
3. Комп’ютерні об’єкти та специфічна віртуальна слідова картина// Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція, 5 листопада 2010 року, м. Запоріжжя: матеріали: у 3 ч. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2010. – Ч.1. – С. 153-157.
4. Віртуальна слідова картина// Актуальні проблеми публічного та приватного права: тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції (3 жовтня 2012 року)/ за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С.261-264.

Кравченко О.А.:

1. Правовий статус спеціаліста в кримінальному провадженні// Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2012 року)/ Донецьк .
2. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів в кримінальному провадженні//застосування нового кримінально-процесуального законодавства в Україні. Тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 жовтня 2012 року)/ Харків.
3. Модель діяльності спеціаліста у кримінальному провадженні// Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада 2012 року)/ Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012.

Єрмоленко В.А.:
1. Типові мотиви та мета злочину у справах про порушення авторського права і суміжних прав// Актуальні проблеми публічного та приватного права: тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції (3 жовтня 2012 року)/ за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С. 279-280.

Дєєв М.В.:

1. Дослідження значущості доказів у теорії кримінально-процесуального доказування// Актуальні проблеми публічного та приватного права: тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції (3 жовтня 2012 року)/ за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012.- С. 274 – 276.

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у наукових заходах:

Леоненко Максим Іванович прийняв участь в обговоренні нового Кримінального –процесуального кодексу України в наступних заходах:
1. Семінар для суддів Апеляційного та місцевих судів „Вивчення положень нового Кримінального процесуального кодексу України, який прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2012р. та набув чинності з 20 листопада 2012 р (семінар відбувся 23 лютого 2013 року) Доповідь: Форми фіксування кримінального провадження.

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацьким складом кафедри:

1. Леоненко Т.Є. закінчила докторантуру у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю: 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право у 2010 році.
2. Леоненко Т.Є. отримала другу вищу освіту за спеціальністю: „Психологія” на базі вищої освіти в Класичному приватному університеті у 2010 році.