Розвиток науки у Класичному приватному університеті

Науково-дослідна діяльність у Класичному приватному університеті реалізується згідно з Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 1 грудня 1998 р. № 284-XIV, «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III, «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. № 2623-III, Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 і Концепцією розвитку наукової діяльності в Класичному приватному університеті, затвердженою наказом ректора № 197 від 12.10.2010 р.

Науково-дослідна робота співробітників університету є такою ж обов’язковою частиною їх діяльності, як і навчальна, методична та виховна. Науково-дослідна робота в університеті спрямована на:

– підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, включаючи виконання дисертаційних робіт;

– зростання творчого потенціалу викладачів;

– забезпечення досконалого знання найновіших досягнень з дисциплін, які забезпечують викладачі;

– органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;

– формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки;

– залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, набуття досвіду роботи з обраної спеціальності;

– розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами, організаціями, як безпосередньо, так і шляхом організації наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

Науково-педагогічні співробітники університету беруть участь у виконанні комплексних наукових досліджень, тематика яких формується на кафедрах, науково-дослідних центрах, інститутах, в університеті в цілому. 

Однією з основних форм підвищення наукового потенціалу кафедр і університету в цілому є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з профільними напрямами наукової діяльності кафедр (їхніми науковими темами), а також сприяння й активізація пошукової діяльності магістрів, аспірантів і здобувачів. 

За безпосередньої участі Науково-дослідного інституту виконана госпрозрахункова науково-дослідна робота на замовлення Запорізької обласної державної адміністрації згідно з договором № 97/04 від 16.08.2004 р. на тему «Розробка проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004–2015 роки».

Науково-дослідна робота – одна з пріоритетних сфер людської діяльності, важливий чинник удосконалення теоретичної, загальнопрофесійної й спеціальної підготовки майбутніх спеціалістів. Для частини випускників університету курсові, дипломні роботи стають стартовою сходинкою в науку. Молоді фахівці підтримують зв’язок з кафедрами, беруть участь у їх наукових дослідженнях, стають аспірантами та здобувачами, тому ректорат університету багато уваги приділяє підвищенню рівня підготовки науково-педагогічних кадрів. З цією метою в Університеті відкрито аспірантуру та докторантуру.

У рамках тем науково-дослідних робіт професорсько-викладацьким складом університету, докторантами, аспірантами, здобувачами, магістрантами і студентами виконуються дипломні та магістерські роботи, дисертаційні дослідження; видаються монографії; публікуються наукові статті, матеріали конференцій і круглих столів.

В університеті також проводяться різноманітні всеукраїнські та міжнародні наукові й науково-практичні конференції, круглі столи; в навчальний процес впроваджуються результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

З метою розширення науково-практичних зв’язків та підвищення ефективності наукової діяльності Класичний приватний університет активно співпрацює з іншими ВНЗ України, науковими установами та громадськими організаціями, серед яких: Інститут економіки промисловості НАН України, Національна академія правових наук України, Національний юридичний унiверситет іменi Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна академія державного управління при Президентові України, Харківська державна академія культури, громадська організація «Запорізький вектор», Ради адвокатів Запорізької області.

Протягом 2013-2016 рр. науково-педагогічними співробітниками університету було захищено 38 дисертацій, з них: кандидатських – 18, докторських – 20.

Професорсько-викладацьким складом університету протягом 2013–2016 рр. видано 43 монографії:

2013

1. Жовтобрюх М.М. Історико-теоретичні та культурно-ідеологічні засади концептуалізації соціальної правової держави в європейській та англо-саксонській правових системах : монографія / М.М. Жовтобрюх. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 272 с.

2. Занфірова Т.А. Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці / Т.А. Занфірова. – Харків : ЮрАЙС, 2013. – 360 с.

3. Інтегративні процеси командоутворення групи: соціально-психологічний та етнічний аспекти : монографія / В.Й. Бочелюк, Н.Є. Завацька, О.А. Самолов ; Під ред. Н.Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля ; Алчевськ : Центр планування кар’єри, 2013. – 181 с.  

4. Кіктенко О.В. Контрольна функція державного регулювання фондового ринку України : монографія / О.В. Кіктенко. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 308 с.

5. Кравченко Т.А. Місцеве самоврядування в системі соціально-економічного розвитку села : монографія / Т.А. Кравченко. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 367 с.

6. Моделювання соціально-психологічних систем: теоретико-прикладний аспект : монографія / [В.Й. Бочелюк, Н.Є. Завацька, С.А. Білоусов та ін.] ; за ред. В.Й. Бочелюка. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 362 с.

7. Пальченкова В.М. Трансформація громадського контролю за виконанням покарань: історико-правовий аналіз / В.М. Пальченкова. – Запоріжжя : Акцент Инвест-трейд, 2013. – 524 с.

8. Проблеми теорії конституційного права України / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Парламентське вид-во, 2013. – 616 с.

9. Стратегія формування та розвитку конкурентних переваг інтегрованих корпорацій : монографія / Л. С. Головкова, В. В. Байгушев, Ю. О. Юхновська ; за ред. Л. С. Головкової. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 180 с.

10. Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4-х т. / В.Й. Бочелюк, І.В. Ващенко, Т.В. Ткач та ін. ; за ред. В.Й. Бочелюка. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Т. 2. – 316 с.

11. Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4-х т. / В.Й. Бочелюк, Г.О. Горбань, Л.М. Деркач та ін. ; за ред. В.Й. Бочелюка. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Т. 3. – 288 с.

12. Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. А.В. Череп. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 309 с.

13. Гура Т.Є. Розвиток професійного мислення майбутніх психологів: теоретико-методологічний аспект : монографія / Т. Є. Гура. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 304 с.

14. Болдуєва О.В.  Інституційні аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні: монографія / О. В. Болдуєва. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 392 с.

15. Пивоваров М.Г., Порохня В.М. Мале підприємництво: становище, реформування, стратегія розвитку : монографія / М. Г. Пивоваров, В. М. Порохня. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 344 с.

2014

16. Ворона Д.М. Адміністративно-правові аспекти міграційної політики : монографія / Д.М. Ворона. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 260 с.

17. Грані сучасної лінгвістики : монографія / [за ред. д-ра філол. наук Олени Геніївни Фоменко та д-ра філол. наук Віри Костянтинівни Харченко]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – 424 c.

18. Грозний І.С. Теорія та практика управління якістю розвитку промислових підприємств на основі когерентного підходу : монографія / І.С. Грозний. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 300 с.

19. Ільяшенко В.А. Податкова політика України в умовах ринкових трансформацій : монографія / В.А. Ільяшенко. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2014. – 316 с.

20. Ільяшенко В.А., Олійник Г.Ю. Державне регулювання системним розвитком малого бізнесу галузі залізничного транспорту/ В.А. Ільяшенко, Г.Ю. Олійник – К. : Логос, 2014. – 268 с. 

21. Крамаренко А.М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика : монографія / А.М. Крамаренко. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 380 с.

22. Опрятний С.М. Концептуальна влада (від місцевого самоуправління до глобалізації) : монографія / С. М. Опрятний. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 192 с.

23. Лепьохіна І.О. Управління системою мотивації підприємств машинобудування в умовах ринку : монографія / І.О. Лепьохіна. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 348 с. 

24. Мала О. Р. Цивільний позов прокурора у кримінальному провадженні : монографія / О. Р. Мала ; за наук. ред. В. Г. Лукашевича. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 164 с. 

25. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика : монография / [под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой]. – Х.; Бердянск : ФОП Ткачук О.В., 2014. – 604 с.

26. Моделювання та інформаційні технології в економіці : монографія / За заг. ред. В.М. Соловйова. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 458 с.

27. Перший етап модернізації економіки України : монографія / О.М. Климов, О.І. Амоша та ін. ; за заг. ред. В.І. Ляшенка ; ІЕП НАН України. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с.

28. Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія / Ю.М. Бурнягіна, Н.М. Вапнярчук, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М.О. Кабаченко, О.Є. Луценко ; за наук. ред. проф. О.М. Ярошенка. – Х. : Юрайт, 2014. – 336 с.

29. Сергатий М.О. Розслідування торгівлі людьми: проблеми теорії і практики : монографія / Д.Б. Санакоєв, М.О. Сергатий. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 192 с.

30. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.В. Покатаєвої, к.е.н. Г.Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 188 с.

31. Сучасні проблеми прогнозування розвитку складний соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2014. – 458 с.

32. Тімарцев О.Ю. Податковий механізм стабілізації розвитку національної економіки: проблеми теорії і практики : монографія / О.Ю. Тімарцев. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 388 с.

33. Фоменко Е.Г. Языкотворчество Джеймса Джойса : монография / Е.Г. Фоменко. – Запорожье : Классический приватный университет, 2014. – 196 с.

34. Фоменко О.Г. Эпифаническое откровение Джеймса Джойса : монография / Е.Г. Фоменко. – Запорожье : КПУ, 2014. – 180 с.

 

2015

35. Боклаг В. А. Державна політика у сфері управління земельними ресурсами в Україні : монографія / В. А. Боклаг. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 244 с.

36. Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа / А.А. Кондрико. – Запоріжжя: ТОВ «Колор-Принт», 2015. – 236 с.

37. Леоненко Т. Є. Злочинність і релігія: кримінологічне дослідження : монографія / Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 700 с.

38. Манжура О.В. Проблеми і перспективи становлення кооперативної моделі національного господарства : монографія / О.В. Манжура. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 292 с.

39. Моделювання складних систем : монографія / За заг. ред. В.М. Соловйова. – Черкаси : Брама, видавець Третяков О.М., 2015. – 352 с.

40. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / За ред.. О.І. Черняка, П.В. Захарченка –  Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 384 с.

41. Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : монографія / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 368 с.

2016

42. Місцеве Самоврядування в Україні: євро інтеграційний шлях :  колект. моногр. / за заг. ред. Р.М. Плюща. – К. : РІДНА МОВА, 2016. – 808 с.

43. Моделирование поведения хозяйствующих субъектов : монография / [под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой]. – Х.; Бердянск : ФОП Ткачук О.В., 2014. – 604 с.