Викладання проф., д-ра Вольфа Бльомерса в Класичному приватному університеті

Рис           Викладання проф., д-ра Вольфа Бльомерса в Класичному приватному університеті /
Lecturing of Prof., Dr. Wolf Bloemers at Classic Private University

 

 

На останній тиждень квітня 2010 р. прийшлося викладання у КПУ лекційного курсу доктором педагогічних наук, професором з соціальної та реабілітаційної педагогіки Університету прикладних наук Магдебург-Стендаль (Німеччина), психотерапевтом-аналітиком, почесним професором Класичного приватного університету Вольфом Бльомерсом. Last week of April 2010 at the CPU took place the teaching of Doctor of Pedagogy, Professor Emeritus of Social and Rehabilitation Education University of Applied Sciences Magdeburg-Stendal (Germany), psychotherapist, analyst, Honorary Professor of Classic Private University Wolf Bloemers.

Урочисте вручення диплому почесного професора КПУ проф., д-ру Вольфу Бльомерсу
Ceremonial presentation of the Diploma of Honorary Professor of CPU to Prof., Dr. Wolf Bloemers

 

            Стисло визначити сферу інтересів проф. В. Бльомерса можна так: психоаналітичні та міжкультурні питання соціального включення, інтернаціоналізація педагогічних курсів у галузі спеціальної освіти та соціальної педагогіки, координація проектів за Європейською програмою підготовки фахівців „Сократ-Еразмус”.             Brief definition of the scope of scientific interests of Prof. W. Bloemers is: psychoanalytical and intercultural issues of social inclusion, internationalization of teaching courses in special education and social education, project coordination of European Curriculum Programs in the frames of «Socrates-Erasmus».

Тематика цьогорічних лекцій в КПУ була різноманітною:

  • „Європейські перспективи по роботі з людьми з особливими потребами”,
  • „Етика та соціальна справедливість”,
  • „Шляхом до соціального включення у Європі - нова соціальна граматика - новий соціальний клімат”,
  • „Допомога/супровід – нова концепція в рамках соціальної роботи”.
Topics of the lectures in the CPU were quite varied:

  • "European Perspectives on disability”,
  • "Ethics and Social Justice",
  • "Towards Social Inclusion in Europe – a new “Social grammar” - a new “Social climate”,
  • “Assistance/Accompaniment - a New Concept within the Scope of Social Work”.

            На лекціях проф. В. Бльомерса були присутніми студенти Інституту права ім. В. Сташиса, Інституту управління спеціальностей „Соціальна робота”, „Менеджмент ЗЕД” та „Психологія”, Інституту здоров’я, спорту і туризму спеціальностей „Фізичне виховання” та „Фізична реабілітація”, Інституту іноземної філології, а також всі бажаючі студенти та викладачі Класичного приватного університету.

            Лекції були цікаві широкому колу слухачів своєю інформативністю, але безпосередньо стосувалися студентів – майбутніх соціальних робітників, які готуються професійно працювати у сфері надання послуг людям з особливими потребами та представникам маргінальних груп населення, а також майбутніх юристів, психологів та реабілітологів.

            Professor W. Bloemers’ lectures were attended by the students of the Institute of Law named after V. Stashys, the Institute of Management, specialized in Social Work, Management of External-Economic Activity and Psychology, Institute of Health, Sport and Tourism, specialties "Physical education" and "Physical Rehabilitation”, Institute of Foreign Language and other students and teachers of Classic Private University.

            The lectures were very interesting to a wide range of listeners with its informative component, but directly related to the students: future social workers who are trained to work professionally in providing services to people with disabilities and representatives of marginalized groups, as well as future lawyers, psychologists and specialists of rehabilitation.

            Проф. В. Бльомерс ділився з нами європейським досвідом з надання допомоги та супроводу протягом життя людям з особливими потребами, шляхів включення їх до соціуму та надання їм можливості самореалізації у суспільстві на засадах соціальної, юридичної, психологічної рівності з іншими людьми; надавав приклади досягнень зі створення нового соціального клімату у країнах Західної Європи, який дозволяє наблизитися до рівності прав всіх членів суспільства незалежно від їх раси, фізичних та ментальних здібностей, віку, уподобань та світосприйняття.

            Як завжди, лекції проф. В. Бльомерса відзначалися наявністю широкого спектру фактичного матеріалу, в тому числі, отриманому у результаті особистих багаторічних досліджень у різних країнах Європи; глибокою аналітичною складовою; високим рівнем лекторської майстерності та емоційного впливу на слухачів; ефективним використанням аудіовізуальних заходів.

            Червоною стрічкою цьогорічного курсу лекцій проходила емпірично підтверджена концепція толерантного ставлення, доброзичливості та поваги кожного з нас по відношенню до всіх, хто нас оточує; cприйняття нами всіх членів суспільства у всьому його розмаїтті на засадах рівноправності; заклик до роботи з формування серед молодого покоління особистостей з активною життєвою позицією, в силах якого зробити світ людських стосунків добрішим та більш відкритим, в тому числі, і у міжнародному контексті; сприяти розвитку та процвітанню своєї країни шляхом пропагування та поступового впровадження у практику етичних та соціо-політичних засад та права для всіх громадян на рівні шанси по включенню у суспільство.

            Prof. Bloemers shared with us the European experience in providing assistance and support for people living with special needs, including them in society and giving them equal opportunities for self-actualization in a society based on social, legal, psychological equality with others; he provided examples of achievements in a new social climate in Western Europe, which allows to approach the equality of all members of society regardless of race, physical and mental abilities, age, preferences and attitudes.

            As always, Prof. Bloemers’ lectures introduced the presence of a wide range of factual material, including the result of his personal long-term research in different European countries, deep analytical component, high level of lecturing skills and emotional impact on listeners, effective use of audiovisual technique.

            Red line of all courses of the lectures this year was the empirically proved concept of tolerance, goodwill and respect to all those around us; the recognition of all members of society in their diversity on the basis of equality; call for formation of young generation of individuals with an active life position, able to make the world of human relations more tolerant, kind and open, including its international context, to promote the development and prosperity of their country by propagating and persueing the ethical and socio-political post and right of the equal chances of inclusion, putting it into practice step by step by means and efforts of the civil society.