Інформація спеціальності

Спеціальність «Правознавство»

 

 1. Об’єкт діяльності: судова діяльність, господарська, адміністративна діяльність в організаціях установах різних форм власності, органах державної влади, діяльність у правоохоронних органах, в наукових та навчальних закладах
 2. Сфера діяльності фахівця: судові органи, правоохоронні органи та прокуратура, адвокатура, нотаріат, юридичні підрозділи підприємств, установ та організацій, науково – педагогічна діяльність.
 3. Функції у межах компетенції фахівця даного напряму: відправлення правосуддя, контроль та нагляд, захист законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян, засвідчення юридичних фактів, надання правової допомоги, представництво інтересів підприємств, установ та організацій в органах державної влади та судах, захист інтересів держави та громадян від злочинних посягань.
 4. Можливі посади: судді, помічники суддів, судові засідателі, слідчі, оперуповноважені, експерти, дізнавачі підрозділів МВС, СБУ, Податкової служби, Митних органів, прокурори, помічники прокурорів всіх рівнів, адвокати, представники, нотаріуси, державні виконавці, юристи підприємств, установ та організацій, викладачі навчальних закладів та наукові співробітники.
 5. Перевага фахівців: Для розбудови в Україні правової держави та громадянського суспільства важливим є формування нового вищого рівня правосвідомості та правової культури населення. З огляду на це великого значення набувають правове виховання і правова освіта, що викликає нагальну потребу в фахівцях захисту прав, інтересів та свобод громадян.
 6. Попит на цих фахівців:
 7. Специфіка підготовки фахівців у нашому університеті:
  1. викладацький склад: 9 докторів юридичних наук, професорів, 49 кандидатів юридичних наук, доцентів
  2. форми викладання: застосовуються інноваційні методи викладання: майстер-класи, рольові ігри, знання набуті на лекціях, закріплюються на практичних, семінарських та лабораторних заняттях.
  3. найцікавіші курси викладання: кримінального права та процесу, цивільного права та процесу, адміністративного та конституційного права, господарського права та процесу, теорії держави та права і т.д.
  4. позакласна робота: наукова, практична, творча тощо: «Дискусійний клуб» з проблем законотворчої діяльності, державного та місцевого самоврядування», «Студентський науковий клуб» за питань залучення студентів до наукової роботи, участі у конференціях, поглиблене вивчення законодавства, «Студентський гурток» з питань підготовки студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах, «Юридична клініка» надання правової допомоги населенню.
 8. Система набуття практичного досвіду: з 2 по 5 курс студенти проходять ознайомчу, виробничу та переддипломну практику. Керівництво університету має угоди про співробітництво із Запорізьким обласним управлінням юстиції, Апеляційним судом Запорізької області, прокуратурою Запорізької області та більш ніж 12 підприємствами з приводу проходження практики та майбутнім працевлаштуванням.
 9. Результати підготовки фахівця:
 10.   - знання - студенти денної та заочної форми навчання вивчають понад 80 дисциплін, та набувають теоретичних знань з дисциплін як теорія держави та права України та зарубіжних країн, конституційне, адміністративне, цивільне, земельне, трудове, господарське, кримінальне.
  - вміння - застосовувати свої навички та знання щодо застосування норм чинного законодавства, давати правовий аналіз конкретної ситуації правозастосування закону з посиланням на чинне законодавство.
  - навички – правильне тлумачення та застосування чинного законодавства.

 11. Здібності якими повинен володіти претендент. Абітурієнти повинні мати державний документ про повну загальну середню освіту або (та) професійну підготовку встановленого зразка. Майбутній фахівець повинен володіти такими якостями та здібностями, на основі яких буде здійснюватися засвоєння змісту навчання та оволодіння кваліфікаційними ступенями бакалавра, спеціаліста та магістра.

     На вступних екзаменах на спеціальність “Правознавство” абітурієнт повинен показати:

 • чітке знання наук, засвоєних в процесі навчання у навчальному закладі;
 • вміння точно, грамотно, логічно висловлювати думку в усному і письмовому вигляді;
 • впевнено володіти державною мовою, вміннями та навичками, передбаченими базовим, професійно-орієнтованим компонентом навчальних планів та програм.

     Майбутній фахівець з правознавства має підтримувати високі моральні стандарти своєї поведінки, повністю виключати нечесні дії, чітко усвідомлювати відповідальність своєї майбутньої діяльності перед людьми, суспільством, державою, а також мати чітке уявлення про сферу діяльності в галузі права.

 

Спеціальність «Міжнародне право»

 1. Об’єкт діяльності: міжнародно-правова діяльність держав і міждержавних організацій в міжнародних відносинах, а також судова діяльність, господарська, адміністративна діяльність в організаціях установах різних форм власності, органах державної влади, діяльність правоохоронних органах, наукових та навчальних закладах.
 2. Сфера діяльності фахівця: зовнішньоекономічна діяльність в галузі міжнародного права, судові органи, правоохоронні органи та прокуратура, адвокатура, нотаріат, юридичні підрозділи підприємств, установ та організацій, науково – педагогічна діяльність.
 3. Функції у межах компетенції фахівця даного напряму: застосування норм міжнародного права, захист законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян, засвідчення юридичних фактів, надання правової допомоги, представництво інтересів підприємств, установ та організацій в органах державної влади та судах, захист інтересів держави та громадян від злочинних посягань.
 4. Можливі посади: радник з міжнародного права, перекладачі, судді, помічники суддів, судові засідателі, слідчі, оперуповноважені, експерти, дізнавачі підрозділів МВС, СБУ, Податкової служби, Митних органів, прокурори, помічники прокурорів всіх рівнів, адвокати, представники, нотаріуси, державні виконавці, юристи підприємств, установ та організацій, викладачі навчальних закладів та наукові співробітники.
 5. Перевага фахівців: Особливе значення вивчення міжнародного права має для студентів, насамперед юристів. Саме тому студентів, що навчаються на спеціальності «Міжнародне право» можна із впевненістю назвати інтелектуальною елітою України. В перспективі вони мають престижну та цікаву роботу, знання іноземних мов, можливість працевлаштування в державних та приватних структурах. Студенти спеціальності «Міжнародне право» денної форми навчання паралельно навчаються на спеціальності «Правознавство» (заочне відділення), Таких підхід дозволяє студентами опанувати як спеціальність міжнародне права, так і правознавство.
 6. Попит на цих фахівців: Сучасний процес культурно-політичної та економічної трансформації, спричинений інтенсивним поступом глобалізації, а також орієнтація незалежної України на перспективу входження до Європейської спільноти зумовлює потребу радикального оновлення вітчизняної моделі підготовки висококваліфікованих кадрів. Загальнонаціональна стратегія змін у системі вищої освіти передбачає запровадження нової освітньо-кваліфікаційної парадигми, в якій виокремлюється фахові категорії “юрист-міжнародник” та „перекладач”. Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету здійснює підготовку фахівців для підприємств, організацій Запорізького регіону. Університет проводить роботу з формування замовлень від організацій, підприємств та установ щодо гарантованого забезпечення робочими місцями майбутніх випускників.
 7. Система набуття практичного досвіду:
 8. - на 2 курсі − Практика з ЕОМ: програмне забезпечення персонального комп'ютера; комп'ютерне забезпечення офісної діяльності; введення та редагування документів з використанням програмно-технічних засобів; презентація електронних документів; система керування базами даних; системи автоматизованого реферування документів; системи комп'ютерного оброблення даних; електронна пошта; пошук інформації в мережі Інтернет.
  - на 3 курсі − Перекладацька практика: усний, послідовний, синхронний, письмовий переклад.
  - на 4 курсі − Приватна юридична практика: самостійна робота зі спеціальності під керівництвом досвідченого фахівця у відповідній галузі.
  - на 5 курсі − Переддипломна практика: самостійна робота зі спеціальності під керівництвом досвідченого фахівця у відповідній галузі; застосування практичних навичок при написанні дипломної роботи.

 9. Результати підготовки фахівця:
 10.   - знання - студенти денної та заочної форми навчання вивчають понад 80 дисциплін, та набувають теоретичних знань з дисциплін як міжнародне публічне і міжнародне приватне право, міжнародне-гуманітарне право, теорія держави та права України та зарубіжних країн, конституційне, адміністративне, цивільне, земельне, трудове, господарське, кримінальне.
  - вміння - аналізувати конкретні міжнародні відносини на підставі міжнародно-правового підходу застосовувати узагальнені знання з міжнародного права при вирішенні теоретичних та практичних питань міжнародних відносин застосувати міжнародно-правові норми, знати та використовувати основні засади дипломатичної та консульської служби для роботи у державних органах України, пов'язаних з представництвом України на міжнародній арені
  - навички - правильно застосовувати норми міжнародного права та використовувати в своїй діяльності іноземну мову

 11. Здібності якими повинен володіти претендент. Абітурієнти повинні мати державний документ про повну загальну середню освіту або (та) професійну підготовку встановленого зразка. Майбутній фахівець повинен володіти такими якостями та здібностями, на основі яких буде здійснюватися засвоєння змісту навчання та оволодіння кваліфікаційними ступенями бакалавра та спеціаліста.

      На вступних екзаменах на спеціальність “Міжнародне право” абітурієнт повинен показати:

 • чітке знання наук, засвоєних в процесі навчання у навчальному закладі;
 • вміння точно, грамотно, логічно висловлювати думку в усному і письмовому вигляді;
 • впевнено володіти державною мовою, вміннями та навичками, передбаченими базовим, професійно-орієнтованим компонентом навчальних планів та програм.

     Майбутній фахівець з міжнародного права має підтримувати високі моральні стандарти своєї поведінки, повністю виключати нечесні дії, чітко усвідомлювати відповідальність своєї майбутньої діяльності перед людьми, суспільством, державою, а також мати чітке уявлення про сферу діяльності бакалавра з міжнародного права.
      Для професійної діяльності фахівця з міжнародного права доцільним є знання іноземної мови.