Всеукраїнська науково-практична конференція “НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут державного та муніципального управління

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська науково-практична конференція
“НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”
03 грудня 2010 року
м. Запоріжжя

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

      Інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету запрошує докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький склад та магістрів взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування”,
що відбудеться 03 грудня 2010 року.

      Мета конференції:
      Сприяння розкриттю наукового і творчого потенціалу докторантів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та магістрантів.
Обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з визначенням раціональних форм і механізмів управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

      Напрями роботи конференції (секції):

 

 1. Проблеми удосконалення державного управління соціально-економічним розвитком України.
 2. Стратегія розвитку місцевого самоврядування в умовах здійснення політичної реформи.

      Робочі мови конференції: українська, російська.
      Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції.
      Учасникам, що планують заочну участь, збірники будуть розіслані за вказаною поштовою адресою авторів у разі сплати відповідного організаційного внеску. На одну публікацію буде надісланий один примірник збірника матеріалів конференції.
 

Умови участі у конференції:

1. Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2010 р. на адресу оргкомітету надіслати:
 

 • заявку (зразок додається);
 • текст тез доповіді у паперовому та в електронному варіанті на CD диску;
 • копію документу про сплату оргвнеску.

2. Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники конференції несуть самостійно.


      Вимоги до оформлення тез доповідей

      Приймаються до друку тези обсягом до 2-х сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word версії 6.0 або 7.0.

      Тези мають бути оформленні відповідно до вимог:
 

 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25.
 2.  У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організація. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.
 3. Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами ВАК України.
 4.  Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад 1_Petrov.doc; 2_Ivanenko.doc).
 5. Тези підписуються авторами на першій сторінці роздрукованого варіанту.
 6. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тез відповідальність несе автор.
 7. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
 8.  Матеріали, що не відповідатимуть вищевказаним вимогам та тематиці конференції публікуватися не будуть
 9.  

  Організація роботи конференції:

  Організаційний внесок за участь у роботі конференції (редагування, видання збірника матеріалів конференції, канцелярські витрати тощо) складає:

  80 грн.
  – з наданням збірника тез доповідей;

  20 грн. – без надання збірника тез доповідей.

  Грошову суму організаційного внеску перерахувати:

  р/р 26002310022201, ОКПО 19278502, МФО 313753
  Класичний приватний університет, Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя.
  Вид платежу: “За участь у конференції (дата конференції, прізвище, ім’я, по батькові учасника)”.

  Пленарне засідання конференції відбудеться в ауд. 222 головного корпусу Класичного приватного університету (вул. Жуковського, 70-б, 2 поверх).

  Реєстрація учасників конференції –

  03 грудня 2010 р. у фойє Інституту права им. В. Сташиса з 8.30 до 9.50.
  Початок роботи конференції – о 10.00.

  Зразок оформлення тез

  Петров Олександр Юрійович,
  к. держ. упр., доцент кафедри державного

  управління та адміністративного

  менеджменту Класичного приватного університету

   

  СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  Текст...

  Література

  1. Кушніров Г.П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування / Г.П. Кушніров // Статистика України. – 2007. - №4. – С. 105-109.

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції
Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

Прізвище_____________________________
Ім’я__________________________________
По-батькові___________________________
Науковий ступінь______________________
Вчене звання__________________________
Посада_______________________________
Організація (установа)__________________
_____________________________________
Адреса для листування, індекс___________
_____________________________________
Телефони:
службовий____________________________
мобільний____________________________
E-mail___________________________
Назва доповіді_________________________
_____________________________________
Назва напряму (секції)__________________
_____________________________________

Планую (необхідне позначити)

 • виступити з доповіддю (10 хв.)       
 • виступити з інформацією (до 5 хв.)         
 • взяти участь як слухач                     
 • заочна участь                             

Підпис___________________________

Дата_____________________________

 

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету: Огаренко В.М., ректор КПУ д.держ.упр., професор
Заступники Голови:
Фролов М.О., перший проректор КПУ, к.і.н., професор
Монаєнко А.О., проректор з наукової роботи КПУ, д.ю.н., професор
Мордвінов О.Г., проректор-директор Інституту державного та муніципального управління КПУ, д.держ.упр., професор
Члени оргкомітету:
Болдуєв М.В., завідувач кафедри обліку і аудиту КПУ, д.держ.упр., професор
Ільяшенко В.А., д.держ.упр., професор кафедри державного управління та адміністративного менеджменту КПУ
Надюк З.О., заступник директора Мелітопольського  інституту державного та муніципального управління КПУ, д.держ.упр., професор
Мерзляк А.В., директор Інституту управління КПУ, д.держ.упр. , професор
Кравченко Т.А., заступник завідувача кафедри державного управління та адміністративного менеджменту КПУ, к.держ.упр. , доцент
Педак І.С., к.е.н., доцент кафедри державного управління та адміністративного менеджменту КПУ

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Класичний приватний університет
Інститут державного та муніципального управління
вул. Жуковського, 70-б, каб. 705
м. Запоріжжя, 69002
з поміткою „В оргкомітет конференції”

Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати
по телефону: (061) 220-47-29
(Говоруха Наталія Олександрівна)

E–mail: MDS_KPU@ukr.net