КОНКУРС "НАЙРОЗУМНІШИЙ ПРАВОЗНАВЕЦЬ"

Додаток до наказу
ректора університету
від «15» 02 2012 року
№ 23

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ІНСТИТУТУ ПРАВА ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА СТАШИСА КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ „НАЙРОЗУМНІШИЙ ПРАВОЗНАВЕЦЬ”

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення щорічного конкурсу на визначення кращого студента(студентки) серед студентів 1, 2 та 3 курсів Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету „Найрозумніший правознавець” (далі — конкурсу), а також абітурієнтів з числа учнів загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя і області, його терміни, примірні тематичні напрями, за якими він проводиться в межах університету.
1.2. Проведення конкурсу регламентується чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які стосуються організації навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи та редакційно-видавничої діяльності, Положенням інституту, наказами ректора університету та розпорядженнями директора інституту, рішеннями Вчених рад університету та інституту, а також цим Положенням.
1.3. Конкурс проводиться з метою максимально повного залучення студентів до наукової роботи та дослідження актуальних проблем кафедр, реалізації їх наукових інтересів, стимулювання активної творчої праці в процесі навчання, забезпечення високоякісної підготовки майбутніх юристів-правоохоронців, пошуку обдарованої молоді, умов для їх творчого зростання та посилення впливу кафедр на організацію роботи наукових семінарів, наукових гуртків студентів, слухачів та магістрів і розвиток інших форм науково-дослідної діяльності.
1.4. Проведення конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл міста та області має на меті – пошук талановитих учнів, які в майбутньому зможуть поповнити лави студентів інституту.
1.5. Конкурс проводиться у 2 етапи:
1.5.1. Перший етап проводиться заочно (відбірний тур). На цьому етапі – всім можливим учасникам – студентам 1-3 курсів інституту та учням загальноосвітніх шкіл через наявні у розпорядженні дирекції інституту можливості доводиться інформація про конкурс та пропонується у якості завдання – письмово відповісти на одне чи декілька питань за визначеною тематикою. Дирекцією визначається термін виконання такого завдання, який становить не більше 20 днів з моменту оголошення про початок конкурсу. Письмові роботи учасниками передаються до організаційного комітету конкурсу, який створюється за розпорядженням директора інституту одночасно з оголошенням початку проведення конкурсу будь-яким з доступних способів – особисто, поштою, електронною поштою.
Оргкомітет перевіряє подані на його розгляд письмові роботи учасників та визначає серед них кращі, автори яких запрошуються на другий етап конкурсу.
1.5.2. Другий етап проводиться окремо для студентів і для абітурієнтів, відібраних оргкомітетом, у приміщенні ауд. 511п і складається з декількох турів, за результатами яких журі визначає фіналістів і переможців конкурсу.
1.6. Переможцями серед студентів визнаються учасники, які набрали більшу кількість балів за результатами проходження турів другого етапу. Вони нагороджуються відповідними знижками по оплаті за навчання у наступному семестрі – відповідно зайнятим місцям: за 1 місце – знижкою 100%, за 2 – 50% і за 3 – 25%.
1.7. Переможці у другому турі конкурсу серед абітурієнтів нагороджуються почесними грамотами та цінними подарунками, а за умови вступу на навчання до Інституту права імені Володимира Сташиса КПУ, на них розповсюджується дія п. 1.6. цього Положення.
1.8. Знижки по оплаті зберігаються на період усього терміну навчання за умови, якщо студент (студентка) навчається добре (має поточні та екзаменаційні оцінки, що відповідають А, В, С) та приймає активну участь у роботі наукових гуртків інституту.

2. Оргкомітет з проведення конкурсу

2.1. Оргкомітет конкурсу очолює директор інституту.
2.2. Заступником голови оргкомітету є заступник директора інституту з наукової роботи.
2.3. Члени оргкомітету:
2.3.1. завідувачі кафедрами Інституту права імені Володимира Сташиса КПУ;
2.3.2. провідні вчені інституту;
2.3.3. кращі вчителі коледжів, загальноосвітніх шкіл та ліцеїв.
2.4. Оргкомітет конкурсу:
2.4.1. проводить конкурсний відбір кращих письмових робіт студентів та учнів шкіл;
2.4.2. визначає склад журі конкурсу та організовує його роботу;
2.4.3. забезпечує дотримання умов і термінів проведення конкурсу, порядку визначення переможців і здійснення заохочень щодо переможців;
2.4.4. здійснює дотримання вимог цього Положення.

 

3. Тематичні напрями, порядок та умови проведення конкурсу

3.1. До участі у відбірному етапі конкурсу приймаються завершені письмові роботи учасників за обраною оргкомітетом тематикою, з актуальних проблем соціально-гуманітарних, юридичних наук, виконані на основі самостійного дослідження, що містять оригінальні ідеї, науково обґрунтовані рішення та пропозиції, мають теоретичне і практичне значення.
Члени оргкомітету можуть вносити пропозиції щодо проведення конкурсу за різними тематичними напрямами, які розглядаються на його засіданнях, де приймається остаточне рішення шляхом голосування.
3.2. Тематичні напрями проведення конкурсу:
3.2.1. гуманітарні, соціальні та економічні дисципліни, інтегровані у фахову підготовку правоохоронця;
3.2.2. теорія держави і права; історія держави і права, історія правоохоронних органів України та інших держав;
3.2.3. конституційне право; забезпечення прав і свобод людини;
3.2.4. адміністративне право та адміністративна діяльність;
3.2.5. цивільно-правові дисципліни;
3.2.6. кримінальне право;
3.2.8. кримінологія;
3.2.9. кримінальний процес;
3.2.10. криміналістика;
3.3. У конкурсі можуть брати участь студенти, слухачі та магістри інституту, учні загальноосвітніх шкіл Запоріжжя та області.
3.4. Число учасників конкурсу, а також конкурсних робіт не обмежується. Кожен учасник конкурсу може подати на конкурс одноразово тільки одну конкурсну роботу.
3.5. Конкурсні роботи подаються до оргкомітету у визначені терміни.
3.6. Вимоги до конкурсних робіт:
- рукопис друкують машинописним способом за допомогою комп’ютера на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 пунктів (1,8 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом. Друкується до тридцяти рядків на сторінці, що містять 1600-1700 друкованих знаків. Сучасні комп’ютерні текстові редактори самостійно регулюють кількість знаків у рядку. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: верхній, нижній — 20 мм, правий — 10 мм, лівий — 30 мм. Щільність друкованого тексту повинна бути однаковою, обсяг друкованого тексту має складати до 5 сторінок.
3.7. Учасник конкурсу має право відкликати свою роботу на будь-якому етапі конкурсу, для чого достатньо у письмовому вигляді або усно повідомити оргкомітет конкурсу.
3.8. Оргкомітет правомірний приймати рішення, якщо під час засідання присутні на його засіданні не менше 2/3 персонального складу комітету. Рішення щодо кращих робіт, автори яких проходять у наступний етап конкурсу, приймається відкритим голосуванням членів комітету та оформлюється протоколом за підписом всіх його членів, що брали участь у голосуванні.
Переможці нагороджуються медалями конкурсу і запрошуються для участі у другому етапі, який проходить очно у приміщенні інституту, згідно заздалегідь розробленого оргкомітетом сценарію.
3.9. Під час проведення другого етапу конкурсу, учасники по чергово проходять змагання з визначених оргкомітетом турів. За правильні відповіді у турах учасникам нараховуються призові бали і вони нагороджуються орденами або медалями конкурсу. Троє учасників, які набрали більшу кількість балів виходять у фінал конкурсу.
3.10. Фіналісти розігрують між собою першість у декілька турів, зміст завдань яких розробляється оргкомітетом. За кожну правильну відповідь фіналісту нараховуються призові бали. Переможцем визнається учасник, який, за результатами всього конкурсу набрав найбільшу суму балів. Відповідно набраних балів визначаються фіналісти, які посіли відповідно друге та третє місця.
3.11. Переможців визначає журі конкурсу, а оголошує результати та нагороджує фіналістів – ведучий конкурсу.

 

4. Терміни проведення конкурсу

4.1. Початок конкурсу оголошується відповідним розпорядженням директора інституту.
4.2. Конкурс проводиться в 2 етапи:
1-й етап — (відбірний) у термін 20 днів з моменту оголошення конкурсу учасники подають на розгляд оргкомітету свої письмові роботи. Оргкомітет у термін до 10 днів – перевіряє їх та визначає кращі, автори яких стають учасниками другого етапу;
2-й етап — у межах інституту протягом одного дня, про час та місце доводиться всім учасникам та гостям.
4.3. Визначення переможців та нагородження їх відбувається в день проведення очної частини конкурсу – в аудиторії 511п.
4.4. Інформація про результати конкурсу на звання „Найрозумніший правознавець” та присуджені премії та нагороди оприлюднюється на урочистих зборах студентів інституту, на сайті університету та в засобах масової інформації міста Запоріжжя та області.

Ухвалено Вченою Радою
Інституту права ім.. В.Сташиса
Класичного приватного університету
„09”лютого 2012 року, протокол № 6.