Положення про організацію науково-дослідної роботи у Кіровоградському інституті державного та муніципального управління Класичного приватного університету

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію науково-дослідної роботи у
Кіровоградському інституті державного та муніципального управління
Класичного приватного університету

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює організацію науково-дослідної роботи (надалі НДР), що проводиться у Кіровоградському інституті державного та муніципального управління КПУ (надалі Інститут), порядок приймання та впровадження у практичну діяльність, судову практику і навчальний процес результатів цієї роботи.
1.2. Науково-дослідна робота (НДР) в Інституті організовуються і здійснюються відповідно до Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Держстандарту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державного департаменту атестації кадрів України, рішень Вченої ради КПУ, а також до цього Положення.
1.3. Основною метою науково-дослідної роботи в Інституті є:
1.3.1. одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей суспільства, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
1.3.2. розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку;
1.3.3. впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.
1.4. Основними завданнями науково-дослідної діяльності в Інституті є:
1.4.1. розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Використання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі;
1.4.2. дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки та вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки;
1.4.3. підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
1.4.4. здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл;
1.4.5. забезпечення підготовки в Інституті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
1.4.6. ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу Інституту для вирішення пріоритетних завдань держави та проведення соціально-економічних перетворень;
1.4.7. розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок Інституту;
1.4.8. розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій;
1.4.9. сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції;
1.4.10. модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази Інституту та ефективне її використання;
1.4.11. організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет;
1.4.12. проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів;
1.4.13. розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки;
1.4.14. здійснення наукових досліджень з актуальних проблем у галузі права, інших напрямах роботи, а також з питань удосконалення організації і методики навчального процесу;
1.4.15. організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших форм наукових та (або) практичних зібрань з актуальних проблем законотворення і правозастосування;
1.4.16. вивчення ефективності правового регулювання суспільних відносин, підготовка пропозицій щодо прийняття нових та удосконалення діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів із зазначених питань;
1.4.17. реалізація проектів та окремих акцій, спрямованих на становлення і розвиток правознавчої науки;
1.4.18. розробка за результатами наукових досліджень пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства, діяльності вищих навчальних закладів;
1.4.19. розвиток технічної творчості, винахідництва та раціоналізаторства серед співробітників та студентів Інституту;
1.4.20. сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду зарубіжних країн;
1.4.21. проведення науково-правових експертиз у сфері правознавства;
1.4.22. підготовка рекомендацій, рецензій, висновків, доповідей, аналітичних звітів, експрес-аналізів, консультацій фізичним і юридичним особам, органам державної влади і місцевого самоврядування.
1.5. Наукову і науково-дослідну роботу проводять особи, що займають посади наукових працівників, професорсько-викладацького складу, аспірантів та здобувачів. До складу авторського колективу, що веде наукову діяльність, можуть залучатися практичні працівники підприємств, установ та організацій і студенти Інституту.
1.6. Науково-дослідна робота ведеться на основі постійної взаємодії і творчого співробітництва кафедри Інституту з практичними працівниками підприємств, установ та організацій, а також з науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями і підприємствами інших міністерств та відомств шляхом координації тематики науково-дослідної роботи, спільного їх проведення та обговорення результатів, обміну науковою інформацією, досвідом організації наукової роботи та практичної діяльності, а також шляхом здійснення у встановленому порядку творчих контрактів та співробітництва з відповідними установами інших держав.
1.7. Наукова та науково-дослідна діяльність фінансуються за рахунок власних коштів Інституту, а також виконуються на основі госпрозрахункової діяльності та за рахунок коштів, одержаних за господарськими договорами, що укладені на проведення НДР.

2. Планування проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

2.1. Науково-дослідна робота здійснюються на планових засадах. З цією метою розробляються:
- Пріоритетні напрями наукових досліджень Інституту;
- Концепція наукової діяльності Інституту;
- річний план науково-дослідної роботи Інституту;
- річний план науково-дослідної роботи кафедри Інституту.
2.2. Пріоритетні напрями наукових досліджень Інституту розробляються на 5 років на підставі рішень вищих органів влади і управління, вказівок Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії правових наук України, КПУ, пропозицій кафедр.
Пріоритетні напрями наукових досліджень мають відповідати найбільш актуальним потребам розвитку фундаментальних досліджень у галузі юридичних наук, з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови демократичної країни.
2.2.1. Поряд з пріоритетними напрямами наукових досліджень у цьому документі мають бути визначені основні проблеми, що охоплюються цими напрямами, та підрозділи — виконавці наукових досліджень.
2.2.2. Проект Пріоритетних напрямів наукових досліджень узгоджується із КПУ.
2.2.3. Узгоджений план Пріоритетних напрямів наукових досліджень обговорюється та схвалюється на засіданні Вченої ради Інституту і не пізніше 1 жовтня року, що передує першому планованому, подається на затвердження до КПУ.
2.2.4. До плану Пріоритетних напрямів наукових досліджень додається пояснювальна записка, в якій обґрунтовується проведення ініціативних досліджень.
2.3. Річний план науково-дослідної роботи Інституту розробляється у такому порядку:
2.3.1. До 1 листопада кафедра Інституту, виходячи з Пріоритетних напрямів наукових досліджень, Концепції наукової діяльності Інституту та передбачуваних ними основних проблем, подають до відділу організації науково-дослідної роботи плани щодо проведення нею або в її інтересах науково-дослідних робіт, в тому числі тих, результати яких мають бути впроваджені у навчальний процес. Пропозиції щодо робіт, які мають практичну спрямованість, повинні бути узгоджені кафедрою з відповідними державними органами, підприємствами, установами та організаціями.
2.3.2. На підставі поданих річних планів науково-дослідної роботи кафедри відділ організації НДР розробляє проект річного плану НДР Інституту (відповідальні – завідувач кафедри, ВОНДР).
У проект плану НДР окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації науково-дослідної роботи студентів, підготовки дисертацій, проведення наукових конференцій, семінарів тощо.
2.3.3. Проект річного плану НДР до 1 грудня року, що передує планованому, виноситься на розгляд Вченої ради Інституту і після схвалення затверджується проректором з науково-педагогічної діяльності – директором Інституту (відповідальні — ВОНДР).
2.3.4. Проект річного плану НДР кафедр із внесеними корективами затверджується заступником директора з навчальної та навчально-методичної роботи після затвердження річного плану НДР Інституту. Проект річного плану НДР підлягає обов’язковому затвердженню на засіданні кафедри (відповідальні – завідувач кафедри та ВОНДР).
План НДР кафедри відображається, крім того, у кафедральних та індивідуальних планах роботи викладачів у вигляді окремого розділу.
2.4. У плані НДР кафедри Інституту мають бути визначені види, обсяги і результати робіт кожного працівника з числа професорсько-викладацького складу.

3. Порядок проведення і приймання науково-дослідних робіт

3.1. Документами, на яких ґрунтується проведення науково-дослідної роботи, є план НДР, план-проспект наукового дослідження, комплект договірних документів (при наданні послуг за договором).
3.2. План НДР повинен відображати:
3.2.1. Склад авторського колективу, у тому числі відомості про головного виконавця (виконавців) та співвиконавців.
3.2.2. Підстави науково-дослідної роботи, проблему, на вирішення якої спрямоване дослідження, наявність у ній питань, що мають бути розв’язані науковими методами та технічними рішеннями, стан її наукової розробки та дослідження в Україні та за кордоном.
3.2.3. Головні питання (гіпотези), напрями, завдання, дослідження.
3.2.4. Методика дослідження НДР.
3.2.5. Основні етапи роботи і терміни їх виконання.
3.2.6. Очікувані результати, їх форми, напрями впровадження.
3.3. План НДР кафедри розробляється авторським колективом, затверджується завідувачем кафедри.
3.4. Науково-дослідна робота, що спрямована на підготовку лише рукопису монографії, підручника, навчального посібника тощо, проводиться на основі плану-проспекту наукового дослідження.
Останній повинен містити відомості про авторів, актуальність теми, мету написання рукопису, його основні положення, методологічне, методичне та емпіричне обґрунтування, передбачене використання у практиці та навчальному процесі, план-графік виконання роботи.
План-проспект розглядається та схвалюється на засіданні кафедри, затверджується заступником директора інституту з навчальної та навчально-методичної роботи.
3.5. Залежно від характеру, складності та обсягу роботи до її виконання можуть бути залучені працівники інших науково-дослідних установ, ВНЗ, практичні працівники підприємств, установ та організацій.
3.6. За результатами виконання науково-дослідних робіт або їх окремих етапів складається звіт про НДР за встановленою формою. Підготовка звіту обов’язкова для всіх НДР, незалежно від складання інших підсумкових документів. Звіт про науково-дослідну роботу розглядається та ухвалюється на засіданні кафедри, затверджується завідувачем кафедри. Звіт інституту НДР підлягає попередньому розгляду на засіданні Вченої ради Інституту.
3.7. Рукопис монографії, підручника, навчального посібника розглядається та ухвалюється на засіданні кафедри, а після схвалення нею — на засіданні Вченої ради Інституту, після позитивного обговорення та рекомендацій до друку – на засіданні Вченої ради КПУ. Рукопис вважається таким, що відповідає меті його написання, у разі рекомендації його Вченою радою до видання.
3.8. НДР вважається закінченою, а відповідна тема плану НДР виконаною, якщо:
затверджений заключний звіт про НДР;
затверджений акт про приймання результатів НДР;
рукопис монографії, підручника, навчального посібника, методичних рекомендацій тощо у встановленому порядку рекомендовано до видання;
між замовником та виконавцем здійснені взаєморозрахунки (при виконанні роботи або наданні послуг за договором).

4. Реалізація та впровадження результатів НДР у практику і навчальний процес

4.1. Професорсько-викладацький склад кафедри Інституту по наукових розробках, які підготовлені з питань, що охоплюються предметами викладання та програмами навчальних дисциплін, забезпечує їх реалізацію, організовує впровадження у практику та в навчальний процес і несе за це відповідальність. Розробники наукових пропозицій, рекомендацій у межах своєї компетенції та повноважень сприяють їх впровадженню у практику і навчальний процес.
4.2. Про реалізацію результатів НДР, що потребують впровадження у практику, свідчить використання чи підготовка з їх використанням в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судах підприємствах, установах, організаціях та прийняття (видання, затвердження, подання до відповідних інстанцій):
проектів законів, актів президентської влади, рішень уряду інших органів державної виконавчої влади, а також державних урядових, міжвідомчих програм тощо;
наказів, вказівок, інструкцій, інших нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
заходів, програм, планів, рекомендацій по удосконаленню діяльності судової практики;
висновків про наслідки науково-технічного та іншого авторського супроводження НДР.
4.3. Основними напрямками впровадження результатів НДР є:
прийняття вищим органом державної влади та управління з їх використанням пропозицій (проектів) щодо видання законів, актів президентської влади, урядових рішень, розробки програм, планів, заходів тощо;
застосування їх в навчальному процесі навчальних закладів;
підготовка на їх основі, видання та направлення безпосереднім суб’єктам, впровадження друкованих наукових праць;
їх використання у подальшій науковій діяльності Інституту.
4.4 Основними формами реалізації та впровадження результатів НДР у навчальний процес є їх використання:
при проведенні всіх видів занять;
для уточнення навчальних планів, навчальних та робочих програм;
для створення нових навчальних курсів і дисциплін;
у визначенні змісту нових семінарських та практичних занять, планів, програм стажування, тренування, навчань тощо;
для написання навчальної літератури, навчально-методичних матеріалів;
у курсовому, дипломному проектуванні, написанні письмових робіт, виконанні науково-дослідних робіт студентами.
Реалізація та впровадження результатів НДР у навчальний процес має бути документально оформлено рішенням кафедри.

5. Координація науково-дослідних робіт

5.1. Координацію НДР, впровадження їх результатів у практику і навчальний процес здійснює проректор з наукової роботи Класичного приватного університету та Вчена рада Класичного приватного університету та Вчена рада Інституту.
5.2. Узагальнення та аналіз результатів виконання НДР здійснює проректор з наукової роботи Класичного приватного університету та Вчена рада Класичного приватного університету.

 

Проректор з науково-педагогічної діяльності –
директор Кіровоградського інституту
державного та муніципального управління КПУ
кандидат юридичних наук                                                                                                                                                                                                  І. І. Литвин