Академічна доброчесність

Поняття академічної доброчесності

Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту»:

 1. «Академічна доброчесність» — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

 

Методичні матеріали з академічної доброчесності

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах (Є. Стадний)

Навчальний посібник «Доброчесність та етика»

Онлайн-курс для студентів, викладачів та науковців: «Академічна доброчесність в університеті»

Документи Класичного приватного університету

Положення про академічну доброчесність в Класичному приватному університеті

Наказ про затвердження положення про академічну доброчесність у КПУ

Зміни до наказу №84/1

Протоколи засідань комісії академічної доброчесності:

 

Опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня академічної доброчесності

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти, щодо рівня академічної доброчесності в Класичному приватному університеті (бланк)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти, щодо рівня академічної доброчесності в Класичному приватному університеті (Google форма)

Результати опитування