Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Класичного приватного університету, який здійснює планування, організацію і контроль освітнього процесу.

Організація освітнього процесу

Контакти:

Співробітники відділу
Радченко Ольга Ігорівна - начальник навчального відділу
Адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70б, головний корпус, каб. 103
тел.: (061) 228-08-42

Відповідальні інспектори навчального відділу:

Інститут здоров’я, спорту і туризму

ім. Т. Самоленко

Александрова Наталя Борисівна

головний корпус, 1 поверх

каб. 101, внутр. тел. 123

Інститут управління

Інститут економіки та права

(економічні спеціальності)

Інститут економіки та права

(юридичні спеціальності)

Файзулаєва Лілія Ризаївна

головний корпус, 6 поверх

каб. 614, внутр. тел. 229

Інститут журналістики та

масової комунікації

Інститут іноземної філології

Ми в Telegram
Телеграм канал навчального відділу https://t.me/nv_cpu

Колектив навчального відділу співпрацює з усіма структурними підрозділами університету, науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти для забезпечення скоординованої освітньої діяльності.

Положення про відділ

Основними завданнями навчального відділу є:

- Забезпечення належного рівня організації освітнього процесу в Університеті, здійснення заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців відповідно до стандартів вищої освіти.
- Організація роботи щодо розробки, складання та затвердження графіку освітнього процесу на навчальний рік та розкладів навчальних занять. Забезпечення оперативного інформування учасників освітнього процесу шляхом розміщення розкладів на сайті КПУ та додатків .
- Координація роботи діяльності дирекцій і кафедр, та інших структурних підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і освітніх програм. Контроль за відповідністю навчальних планів стандартам вищої освіти та освітній програмі зі спеціальності.
- Організація та безпосередня участь у здійсненні систематичного контролю за ходом освітнього процесу, аналіз результатів проведення заліково-екзаменаційних сесій та атестації здобувачів вищої освіти.
- Внесення пропозицій щодо розгляду ректором та Вченою радою університету питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу, проведення необхідних моніторингів та їх аналізу, підготовка відповідних узагальнених матеріалів і проектів, рекомендацій, а також підготовки даних і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та удосконалення освітнього процесу.
- Розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу.
- Інформування директорів, завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші документи з організації навчально-методичної роботи.
- Організація роботи з формування та затвердження складів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем.
- Аналіз результатів атестацій здобувачів вищої освіти на підставі звітів голів Екзаменаційних комісій.
- Розрахунок навчального навантаження кафедр.
- Облік і контроль виконання навчального навантаження викладачів кафедр, зокрема викладачів, що працюють на умовах погодинної оплати праці.
- Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з питань навчальної роботи.
- Організація роботи з виготовлення навчальної документації та забезпечення нею інститутів і кафедр для здійснення освітнього процесу в університеті.
- Планування, організація, контроль та аналіз заходів, що забезпечують якість освітньої діяльності та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення освітнього процесу в Університеті.