Запрошуємо до навчання у аспірантурі Класичного приватного університету

Запрошуємо до навчання у аспірантурі Класичного приватного університету:

Нормативний термін навчання в аспірантурі з відривом і без відриву від виробництва становить чотири роки.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка фахівців для здобуття ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання (з відривом або без відриву від виробництва) здійснюється в аспірантурі Університету за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 081 Право
 • 262 Правоохоронна діяльність
 • 011 Науки про освіту
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 061 Журналістика

Підготовка громадян України в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

 • ‑ на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм;
 • ‑ на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності

Для вступу до аспірантури Університету подаються такі документи:

 • ‑ заява вступника в паперовій формі;
 • ‑ особовий листок з обліку кадрів,засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • ‑ копія диплому магістра (спеціаліста) та додатку до нього із зазначенням здобутої спеціальності. (У разі, якщо диплом магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ в аспірантуру, здобуто в іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада Університету  має одночасно із зарахуванням абітурієнта прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні);
 • ‑ 2 кольорові фотокартки 3х4 см;
 • ‑ медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
 • ‑ cписок опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • ‑ рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою реферату / наукових праць з обраної спеціальності;
 • ‑ посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).
 • ‑ військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • ‑ копія трудової книжки, завірена за місцем праці;
 • ‑ засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).
 • ‑ протокол засідання комісії інституту за результатами співбесіди з вступником;
 • ‑ витяг з протоколу засідання вченої ради інституту для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;
 • ‑ заява про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
 • ‑ повідомлення про права у зв'язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються;
 • ‑ копія паспорта та ідентифікаційного код.

Паспорт, диплом магістра або спеціаліста подаються вступником особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Режим роботи аспірантури за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, к. 701п: щодня, крім суботи й неділі, з 9.00 до 17.00. Обідня перерва – з 12.30 до 13.30. Телефон для довідок: 061-228-48-03.