Запрошуємо до навчання у аспірантурі Класичного приватного університету

Запрошуємо до навчання у аспірантурі Класичного приватного університету:

Нормативний термін навчання в аспірантурі з відривом і без відриву від виробництва становить чотири роки.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка фахівців для здобуття ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання (з відривом або без відриву від виробництва) здійснюється в аспірантурі Університету за спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 081 Право
 • 262 Правоохоронна діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Підготовка громадян України в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

 • ‑ на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм;
 • ‑ на підставі договорів, укладених між закладами вищої освіти (науковими установами) України та закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності

Для вступу до аспірантури Університету подаються такі документи:

- заява вступника;
- копія паспорта (1, 2 та 11 стор.) і копія ідентифікаційного коду / картки платника податків;
- копія диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності;
- 4 кольорові фотокартки 3х4 см;
- копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (копія) – для військовозобов’язаних;
- медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;
- заява про надання згоди на збір і обробку персональних даних;
- список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають хоча би двох опублікованих наукових праць у наукових фахових виданнях, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
- рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з оцінкою реферату/наукових праць з обраної спеціальності;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- засвідчена копія сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
- витяг з протоколу засідання випускової кафедри з відповідної спеціальності про результати співбесіди зі вступником і рекомендацію до вступу.

Паспорт, диплом магістра (спеціаліста) подаються вступником особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Режим роботи аспірантури за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, к. 701п: щодня, крім суботи й неділі, з 9.00 до 17.00. Обідня перерва – з 12.30 до 13.30. Телефон для довідок: 061-228-48-03.