Система забезпечення якості вищої освіти

У відповідності до статті 16 Закону України «Про вищу освіту», система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із внутрішньої та зовнішньої системи.

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності Класичного приватного університету

Розподіл відповідальності за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в КПУ

1. Ректор (ректорат) Університету:
1.1. Здійснює керівництво освітнім процесом та відповідає за провадження освітньої діяльності в Університеті.
1.2. Організовує діяльність з підготовки та проведення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.
1.3. Надає органам управління у сфері вищої освіти інформацію про забезпечення Університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
1.4. Забезпечує взаємодію з системою зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.
1.5. Забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін.
1.6. Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників.
1.7. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої діяльності має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи.
1.8. Відповідно до Статуту Університету може делегувати частину повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

2. Вчена Рада Університету:
2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу.
2.2. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
2.3. Затверджує Положення про організацію освітнього процесу в Університеті.
2.4. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.
2.5. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.
2.6. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.
2.7. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам інститутів.

3. Керівники структурних підрозділів (інститути, коледж, філії тощо) забезпечують якість освітньої діяльності та якість вищої освіти у межах завдань, що визначаються Положеннями про відповідні підрозділи.

4. Керівники кафедр (циклових комісій) забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Інші завдання та повноваження кафедри визначаються Положенням про кафедру.

5. Науково-педагогічні працівники зобов’язані:
5.1. Забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність.
5.2. Підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників).
5.3. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.
5.4. Розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності.
5.5. Дотримуватися Статуту Університету, законів, інших нормативно-правових актів.

6. Органи студентського самоврядування:
6.1. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу.
6.2. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти.
6.3. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.

7. Здобувачі вищої освіти зобов’язані:
7.1. Дотримуватися законодавства України, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, вимог індивідуального навчального плану студента, етичних норм і з повагою ставитися до викладачів.
7.2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.
7.3. Виконувати вимоги освітньої (наукової) програми, графік навчального процесу та індивідуальний навчальний план.
7.4. Систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навиками, професійною майстерністю і підвищувати загальний культурний рівень.
7.5. Відповідально, сумлінно і творчо ставитися до виконання навчальних завдань.
7.6. Не користуватися забороненими джерелами інформації під час контрольних заходів, не допускати академічного плагіату.
7.7. Систематично відвідувати навчальні заняття, вчасно інформувати деканат про неможливість відвідувань занять.