Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів Класичного приватного університету включає: науково-дослідну роботу в межах навчального процесу (курсові, дипломні та магістерські роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру); роботу, що індивідуально виконується поза графіком навчального процесу (участь студентів і магістрантів у діяльності студентських науково-дослідних гуртків; публікація наукових статей; участь в олімпіадах і наукових конкурсах; публікація тез доповідей на конференції).

Координує науково-дослідну роботу студентів Студентське наукове товариство, яке функціонує відповідно до Положення про студентське наукове товариство, затверджене ректором від 16.01.2009 р. В університеті створено розвинуту систему студентських науково-дослідних гуртків, основним завданням яких є формування у студентів здібностей до творчого мислення. Діяльність гуртків здійснюється відповідно до Положення про студентський науково-дослідний гурток, затвердженого ректором від 16.01.2009 р.

Студентські науково-дослідні гуртки Класичного приватного університету

Інститут

Кафедра

Назва гуртка

Керівник

УПРАВЛІННЯ

Менеджменту

Школа Лідера

ст. викл. Кокоріна В.І.

Територія успіху

доц. Коротаєва Ю.В.

Інформаційних технологій

Сучасні технології Web- програмування

ст. викл. Бречко Н.А.

Використання можливостей Moodle в освітньому процесі

ст. викл. Гончаренко Ю.В.

Новітні інформаційні технології

ст. викл. Шумада А.С.

Публічного управління та землеустрою

Геоінформаційні системи в землеустрої

доц. Александрова Н.Б.

Теорія та практика публічного управління в Україні

доц. Набока К.О.

Освіти та управління навчальним закладом

Молодий науковець

ст. викл. Кузьменко Ю.А.

Освітній менеджмент

проф.. Атаманчук Ю.М.

Богослов’я та гуманітарних дисциплін

Соціально-політичні та релігійні трансформації в умовах глобалізації

доц. Облєс І.І.

ЕКОНОМІКИ

Економіки

Синергія

доц. Ярошевська О.В.

Обліку та оподаткування

Баланс

доц. Гензділова О.М.

Національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Світ економіки

проф. Гальцова О.Л.

ЖУРНАЛІСТИКИ І МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Соціології та соціальної роботи

Актуалізація громадського суспільства в сучасній Україні

проф. Катаєв С.Л.

Практичної психології

Психологія розвитку емоційного інтелекту

проф. Зарицька В.В.

ПРАВА

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА СТАШИСА

Цивільного, адміністративного та фінансового права

Актуальні проблеми господарського та господарсько-процесуального права

доц. Орлова І.М.

Теорії, історії держави і права та міжнародного права

Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

доц. Гороховська О.В.

ЗДОРОВ’Я, СПОРТУ І ТУРИЗМУ ІМЕНІ ТЕТЯНИ САМОЙЛЕНКО

Теоретичних основ фізичного адаптивного виховання

Проблематика здоров’я шкільної молоді

доц. Кружило Г.Г.

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Англійської філології та зарубіжної літератури

Літературна панорама шекспірівської доби

проф. Торкут Н.М.

Традиційно понад 1000 студентів Класичного приватного університету приймають активну участь у щорічній Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», за підсумками якої видається збірник тез доповідей. Студенти Класичного приватного університету також приймають активну участь у різноманітних наукових конкурсах, організованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук здобули такі студенти Класичного приватного університету: Борискіна К. (2009/2010 н.р., напрям «Романо-германські мови та літератури»); Пузанов В. (2009/2010 н.р., напрям «Видавнича справа та редагування»); Мантула О. (2009/2010 н.р., напрям «Кількісні методи в економіці»); Редько І. (2011/2012 н.р., напрям «Банківська справа»).

    

Твердохліб Ю. стала переможцем Всеукраїнського конкурсуі дипломних робіт студентів вищим. Донецьк, 2010 р.) у номінації «За найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)».

Бігуненко О. здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед студентів вищих навчальних закладів «Я пишаюсь тим, що я українець!» (м. Київ, 2011 р.). Класичний приватний університет з 2008 р. є засновником і видає збірник наукових праць «Вісник молодих науковців» (свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КВ № 14174-3145Р від 23.04.2008 р.).

Збірник орієнтований на публікацію наукових статей студентів і магістрантів, які роблять перші кроки в науковій діяльності. Розміщуючи результати своїх досліджень на сторінках збірника, молоді науковці мають можливість придбати досвід написання наукових статей, познайомитися з науковою діяльністю своїх колег, концепціями та напрямами розвитку різних сфер науки. Тематика статей, які розміщуються в збірнику наукових праць «Вісник молодих науковців» є різноманітною і включає актуальні проблеми юридичних, економічних, педагогічних, соціологічних наук, державного управління, фізичного виховання, спорту і туризму, журналістики і соціальних комунікацій. Публікації молодих науковців є частиною майбутніх дипломних і магістерських робіт та написані у межах тем науково-дослідних робіт Класичного приватного університету.

Збірник наукових праць «Вісник молодих науковців» виходить 2 рази на рік. До редакційної колегії входять:
Монаєнко А.О. – головний редактор, доктор юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи;
Горбань О.М. – доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор – директор науково-освітнього комплексу;
Покатаєва О.В. – доктор економічних наук, професор, перший проректор;
Гура О.І. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи;
Білоусов С.А. – кандидат політичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-виховної роботи;
Денисова Т.А. – доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту права ім. В. Сташиса;
Ляхова І.М. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту здоров'я, спорту і туризму;
Мерзляк А.В. – доктор наук з державного управління, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту управління;
Сергєєва Л.Н. – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту економіки;
Богуславський О.В. – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту журналістики і масових комунікацій;
Коваленко Є.О. – кандидат наук з державного управління, начальник наукового відділу;
Томарева-Патлахова В.В. – кандидат економічних наук, доцент, директор Науково-дослідного інституту КПУ;
Бессараб А.О. – кандидат наук із соціальних комунікацій, начальник редакційного відділу.

Вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до збірника наукових праць «Вісник молодих науковців»

1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою, обсяг – 0,3–5 авт. арк.

2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шрифтом):
УДК;
Назва статті українською, російською та англійською мовами;
Прізвище, ім’я, по батькові повністю українською, російською та англійською мовами;
Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів);
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів);
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);
ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті);
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі;
Література за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами до бібліографічних описів);
Підпис автора і дата.

3. Технічні вимоги до оформлення статей
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.

4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визначити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами.

5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, завірена рецензія кандидата наук відповідного профілю, довідка про автора та наукового керівника на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа), передаються до наукового відділу або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, КПУ, Науковий відділ.