Фаховий коледж Класичного приватного університету

Історична довідка:

Коледж Класичного приватного університету було створено наказом ректора № 038 від 26.02.2007р. як структурний підрозділ університету з метою організації безперервної ступеневої освіти. Ліцензійний обсяг становив 120 осіб за чотирма спеціальностями:
- Економіка підприємства
- Соціальна робота
- Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах
- Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем
Ліцензування здійснювалося протягом 2007 – 2009 років.
Прийом студентів на навчання вперше було оголошено в прийомну компанію 2007 – 2008 навчального року. На перший курс у 2007 році було зараховано 306 особи.
На 01.04 2009 в Коледжі КПУ всього було ліцензовано 10 спеціальностей:
- Прикладна математика
- Видавнича справа та редагування
- Товарознавство та комерційна діяльність
- Організація обслуговування населення
- Землевпорядкування
- Правознавство
Загальна кількість склала 542 студенти (24 групи за 9-ма спеціальностями)
Перший випуск Коледжу КПУ відбувся у 2010 році.
В 2013-2014 навчальний рік колектив Коледжу Класичного приватного університету вступив в нових умовах, пов’язаних з ліквідацією ПВНЗ „Коледж сучасних знань КПУ” та об’єднанням двох структур в єдиний навчальний заклад – структурний підрозділ університету зі збереженням назви Коледж Класичного приватного університету.
На 01 грудня 2013 року, відповідно до нової об’єднаної ліцензії, підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 20-ма спеціальностями.
Ліцензій обсяг склав 980 осіб денної та 500 заочної форми навчання (всього 1480 осіб). Кількість студентів зросла до 1450 осіб.
Контингент Коледжу КПУ на 01.06.2019 року становив –1172 студенти, які навчаються за різними формами та 18-ма спеціальностями. Випуск склав: денна форма – 208; заочна – 239; всього - 447 випускників.

 

Директор Коледжу Класичного приватного університету 

Яценко Лариса Іванівна 

Відмінник освіти України

Контакти:

Аудиторія: 108
Телефон: 228-08-25
Денна форма навчання: ауд.102, 104 т. 228-08-41
Заочна форма навчання: ауд.102, т.228-08-29, т.050-45-42-871
e-mail: college.cpu@gmail.com

Зарахування до Коледжу Класичного приватного університету здійснюється за результатами вступних випробувань  на конкурсній основі. Предмети, що виносяться на вступні екзамени, визначаються спеціальністю,  яку обирає абітурієнт.
Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом.

Коледжем Класичного приватного університету здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Шифр та найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Спеціалізація

Освітня програма

Кваліфікація

Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта

014.00 Середня освіта (Фізична культура)

Фізичне виховання

Молодший спеціаліст у сфері освіти, вчитель фізичної культури у молодшій школі

Освіта/Педагогіка

017 Фізична культура і спорт

 

Фізична культура і спорт

Молодший спеціаліст з фізичної культури і спорту

Культура і мистецтво

022 Дизайн

 

Дизайн

Молодший спеціаліст з дизайну, художник-конструктор (дизайнер)

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

Економіка підприємства

Молодший спеціаліст з економіки підприємства

Журналістика

061 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування

Молодший спеціаліст з журналістики, фахівець видавничо-поліграфічного виробництва

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст з обліку і оподаткування

Управління і адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Фінанси і кредит

Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування

Управління і адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Товарознавство та комерційна діяльність

Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, товарознавець-комерсант

Право

081 Право

 

Право

Молодший спеціаліст з права

Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

 

Інженерія програмного забезпечення

Молодший спеціаліст

з інженерії програмного забезпечення, технік-програміст

Виробництво та технології

181 Харчові технології

 

Виробництво харчової продукції

Молодший спеціаліст із харчових технологій, технік-технолог з технології харчування

Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

 

Геодезія та землеустрій

Молодший спеціаліст з геодезії та землеустрою,технік-землевпорядник

Соціальна робота

231 Соціальна робота

 

Соціальна робота

Молодший спеціаліст з соціальної роботи, соціальний працівник (допоміжний персонал)

Соціальна робота

231 Соціальна робота

 

Соціальна педагогіка

Молодший спеціаліст з соціальної роботи, соціальний педагог

Cфера обслуговування

242 Туризм

 

Туризм

Молодший спеціаліст з туризму

241 Готельно-ресторанна справа

 

Готельно-ресторанна справа

Молодший спеціаліст з готельно-ресторанної справи

 

Нормативні документи Коледжу

Циклові комісії, що забезпечують освітній процес та його супровід:

  • Циклова комісія фізичної культури і спорту
  • Циклова комісія загальноосвітньої підготовки та суспільно-гуманітарних дисциплін
  • Циклова комісія інформаційних технологій, архітектури та будівництва
  • Циклова комісія культури і мистецтва та журналістики
  • Циклова комісія права
  • Циклова комісія соціальної роботи
  • Циклова комісія сфери обслуговування і виробництва та технологій
  • Циклова комісія управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук

 

Події культурного життя коледжу

 

Випускники Коледжу Класичного приватного університету отримують диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та можливість зарахування до Класичного приватного університету для продовження навчання  з третього курсу за обраним напрямом  (спеціальністю). Навчання здійснюється за двома формами (денною та заочною).