Лабораторія експериментальної та практичної психології

Лабораторія експериментальної та практичної психології (далі по тексту – Лабораторія) була створена 01.02.2015 р. як структурний підрозділ Класичного приватного університету.

Метою діяльності Лабораторії є:

 • забезпечення підготовки студентів, аспірантів у відповідності  з вимогами освітніх стандартів;
 • сприяння розвитку практичних навичок студентів;
 • здійснення експериментальних досліджень викладачами кафедри в межах наукової теми кафедри практичної психології;
 • участь у підготовці та реалізації проектів, які фінансуються за рахунок іноземних джерел (фондів та організацій), державних, цільових, галузевих, регіональних та інших науково-практичних програм та заходів;
 • впровадження інноваційних технологій;
 • розвитку матеріально-технічної бази університету.

Діяльність Лабораторії спрямована на вирішення наступних завдань:

 • проведення практичних занять, експериментальних досліджень в процесі підготовки курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт у відповідності з освітніми стандартами, навчальними планами та робочими програмами дисциплін;
 • створення умов для формування досвіду наукової та науково-практичної роботи студентів та аспірантів КПУ;
 • організація науково-дослідних та практичних робіт, впровадження в навчальну та наукову роботу результатів досліджень магістрантами, аспірантами, докторантами та здобувачами, які працюють над дисертаціями в межах наукової теми кафедри;
 • організація та здійснення співробітництва з підприємствами та організаціями для проведення навчальних та переддипломних практик студентів спеціальності «Психологія»;
 • здійснення психологічного консультування студентів та викладачів КПУ;
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій за напрямами роботи Лабораторії;
 • проведення тренінгів, семінарів з метою супроводу студентів-першокурсників;
 • створення та впровадження психологічних корекційно-розвивальних програм для старшокласників та розробка ефективних стратегій залучення абітурієнтів до КПУ;
 • проведення консультативних та діагностичних заходів з старшокласниками та їх батьками.

КЕРІВНИК ЛАБОРАТОРІЇ – Зарицька Валентина Василівна – доктор психологічних наук, професор, автор теорії емоційного інтелекту та його розвитку в системі вищої освіти, фахівець з психології емоцій, психології лідерства, психології реклами, вікової психології, конфліктології та переговорного процесу.
Контактні дані: 0664306519 zarytska_vv@ukr.net

 

 

 

Співробітники Лабораторії:

 • Ковтун Роман Анатолійович – к.психол.н., доцент, фахівець зі спеціальної психології, психології спорту та праці. Контакти: cowtun.roma@yandex.ua.
 • Склярук Анастасія Володимирівна – кандидат психологічних наук, голова української спілки психотерапевтів, психотерапевт, фахівець із соціальної та політичної психології.
 • Фролова Ганна Сергіївна - аспірант кафедри практичної психології, фахівець з психології розвитку емоційного інтелекту у дитячому віці.
 • Харченко Ольга Ігорівна - аспірант кафедри практичної психології, фахівець з психології емоційних станів жінок у кризові періоди життя.
 • Еверс Ія Михайлівна - аспірантка кафедри практичної психології, фахівець з проблеми формування професійної самореалізації психологів. Контакт iya.ewers@gmail.com
 • Іордек Єгор Борисович – аспірант кафедри практичної психології, фахівець з проблеми формування про соціальної агресії у майбутніх психологів. Контакт egor.iordek@gmail.com
 • Лиманкіна Алла Іванівна - аспірантка кафедри практичної психології, фахівець з проблеми психологічної корекції спів залежної поведінки у жінок середнього віку. Контакт alla.alyans@gmail.com
 • Боголєпова Олена Андріївна – аспірантка кафедри практичної психології, з проблеми розвитку емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку. Контакт abogolepova@gmail.com
 • Гришина Тетяна Анатоліївна – к. психол. н., фахівець з психології управління та психологія організацій. Контакт Hryshyna65@gmail.com
 • Технічний секретар – Ковальова Валерія Валеріївна. Контактні дані (0676996307)

Положення про лабораторію експериментальної та практичної психології