Фаховий коледж Класичного приватного університету

Історична довідка:

26 лютого 2007 року наказом ректора Гуманітарного університету „ЗІДМУ” №038 з метою посилення профорієнтаційної роботи, покращення підготовки майбутніх студентів університету та забезпечення безперервної ступеневої освіти було створено новий структурний підрозділ – Коледж Гуманітарного університету „ЗІДМУ”.

Перший ліцензійний обсяг становив 120 осіб за чотирма спеціальностями:
- Економіка підприємства
- Соціальна робота
- Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах
- Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем

У листопаді 2007 року наказом ректора №177 встановлено нове найменування Коледж Класичного приватного університету.

Прийом студентів на навчання вперше оголошено в 2007 – 2008 навчальному році.

На перший курс у 2007 році було зараховано 306 осіб. На 01.04 2009 в Коледжі КПУ мав уже ліцензії на підготовку молодших спеціалістів за 10 спеціальностями.
Перший випуск Коледжу КПУ відбувся в 2010 році.
У 2013-2014 навчальний рік колектив Коледжу Класичного приватного університету вступив у нових умовах, пов’язаних з ліквідацією ПВНЗ „Коледж сучасних знань КПУ” та об’єднанням двох структурних підрозділів університету в єдиний навчальний заклад – структурний підрозділ зі збереженням назви Коледж Класичного приватного університету.
На 01 грудня 2013 року, відповідно до нової об’єднаної ліцензії, підготовка молодших спеціалістів здійснювалася за 20-ма спеціальностями.
Загальний ліцензійний обсяг склав 980 осіб денної та 500 заочної форми навчання (всього 1480 осіб).

У зв’язку зі змінами українського законодавства у сфері освіти 23 січня 2020 за рішенням засновника (ректора Класичного приватного університету) коледж було переведено до закладів фахової передвищої освіти і відповідно змінено його назву на Фаховий коледж Класичного приватного університету.
У 2021 році коледж здійснив перший прийом за освітнім ступенем „фаховий молодший бакалавр” за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Шифр та найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Спеціалізація

Освітня програма

Кваліфікація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта

014.00 Середня освіта (Фізична культура)

Фізичне виховання

Фаховий молодший бакалавр з середньої освіти за предметною спеціалізацією „Фізичне виховання”

01

Освіта/Педагогіка

017 Фізична культура і спорт

 

Фізична культура і спорт

Фаховий молодший бакалавр з фізичної культури і спорту

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

 

Дизайн

Фаховий молодший бакалавр з дизайну

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

Економіка підприємства

Фаховий молодший бакалавр з  економіки

06 Журналістика

061 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування

Фаховий молодший бакалавр з журналістики

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

Бухгалтерський облік

Фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

07 Управління і адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Фінанси і кредит

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

07 Управління і адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Товарознавство та комерційна діяльність

Фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

07 Управління і адміністрування

073 Менеджмент

 

Менеджмент

Фаховий молодший бакалавр з менеджменту

07 Управління і адміністрування

075 Маркетинг

 

Маркетинг

Фаховий молодший бакалавр з маркетингу

08 Право

081 Право

 

Право

Фаховий молодший бакалавр з права

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

 

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий молодший бакалавр з Інженерії програмного забезпечення

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

 

Виробництво харчової продукції

Фаховий молодший бакалавр із харчових технологій

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

 

Геодезія та землеустрій

Фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

 

Соціальна робота

Фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи.

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

 

Соціальна педагогіка

Фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи.

24 Cфера обслуговування

242 Туризм

 

Туризм

Фаховий молодший бакалавр з туризму

241 Готельно-ресторанна справа

 

Готельно-ресторанна справа

Фаховий молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи

У 2022 році зарахування до Фахового коледжу Класичного приватного університету здійснюється на підставі мотиваційного листа без вступних випробувань на базі 9-ти та 11-ти класів (прийом здійснюється на II курс) на здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра..

Керівний склад коледжу

 

Директор Коледжу Класичного приватного університету 

Яценко Лариса Іванівна  викладач - методист

Відмінник освіти України

 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Огаренко Тетяна Юріївна

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Ніколаєва Людмила Олександрівна

 

Завідувач денним відділенням

Березовська Надія Євгеніївна

 

Завідувач заочним відділенням

Ніколаєва Галина Олександрівна

 

Завідувач відділення з професійної орієнтації та виховної роботи

Дригваль Юлія Ігорівна

 

Методист коледжа

Мартиненко Лейла Маліківна

Навчальний відділ Фахового коледжу КПУ

Начальник

Стасик Марина Андріївна

Старший інспектор

 

Приймальна комісія Фахового коледжу КПУ

Відповідальний секретар

Плецька Еліна Григорівна

Заступник відповідального секретаря

Сорочишина Наталія Анатоліївна

Викладачі коледжу – досвідчені фахівці зі значним досвідом викладацької, виховної та наукової роботи. Більшість мають науковий ступінь, або є спеціалістами вищої категорії. Саме вони створюють сприятливі умови для адаптації вчорашніх школярів до нових умов освіти у різних галузях. Педагогічні працівники коледжу вирізняються доброзичливим ставленням до студентів. Студентоцентризм та індивідуальний підхід – пріоритетні напрямки роботи коледжу.

Новітні педагогічні технології та методики навчання з використанням різноманітних ігрових форм та практичних ситуацій, проєктної діяльності забезпечують засвоєння матеріалу на високому рівні.

Сучасна матеріально-технічна база, новітнє програмне забезпечення дозволяють відтворювати хімічні або фізичні експерименти, проводити лабораторні та практичні заняття за будь-якими спеціальностями.

На старших курсах навчальний процес надзвичайно мобільний, ще більш інформативно насичений, із поглибленим вивченням іноземних мов та комп`ютерних програм.

Бази проведення всіх видів практик дозволяють у повному обсязі задовольнити потреби майбутніх фахівців щодо належного відпрацювання практичних навичок.

Для забезпечення студентського життя, захисту прав здобувачів освіти у коледжі працює студентське самоврядування – студентська рада. Заходи, що нею проводяться сприяють гармонійному розвитку особистості, формуванню професійних умінь для майбутньої діяльності, вчать повазі, толерантності, взаємній підтримці, демократизму у стосунках, оцінці діяльності кожного за реальними результатами.

Майбутні журналісти, дизайнери, бізнесмени, юристи, економісти, програмісти мають змогу перевірити свої лідерські якості, пройти загартування студентством.

Студенти коледжу забезпечені усім необхідним. Для навчання виділені сучасні аудиторії та комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, комп’ютеризований читальний зал, а для студентів, які приїхали з інших міст, – гуртожиток.

 

Нормативні документи фахового коледжу Класичного приватного університету

Циклові комісії, що забезпечують освітній процес та його супровід:

 

Події культурного життя коледжу

 

Випускники Коледжу Класичного приватного університету отримують диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та можливість зарахування до Класичного приватного університету для продовження навчання  з третього курсу за обраним напрямом  (спеціальністю). Навчання здійснюється за двома формами (денною та заочною).