Мета та напрями міжнародної діяльності

Мета та напрями міжнародної діяльності
Метою міжнародної діяльності є всебічне сприяння розвитку та процвітанню університету, підвищення загальноукраїнського та європейського рейтингу Класичного приватного університету, його адаптація до європейських і світових стандартів освіти зі збереженням кращих напрацювань національної освітянської школи.
Міжнародна діяльність Класичного приватного університету здійснюється згідно Програми розвитку міжнародних зв’язків КПУ до 2022 року у зв’язку інтернаціоналізацією вищої освіти та включає в себе такі головні напрями:
• залучення Класичного приватного університету до участі у міжнародних проектах, фандрайзинг;
• співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;
• навчання іноземних громадян в університеті;
• організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном;
• використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
• сприяння науковій співпраці учених університету з іноземними колегами тощо.
Головними завданнями міжнародної діяльності Університету є раціональне використання набутого досвіду під час роботи з іноземними партнерами та організаціями; сприяння підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького складу та студентів, посиленню матеріально - технічної бази університету, розширенню кругозору та сфери інтересів університетської молоді.
Принципами міжнародної діяльності є демократизм, гласність, законність, гуманізм, толерантне ставлення до інших культур та народів.
Загальний контроль над міжнародною діяльністю Класичного приватного університету здійснює ректор університету.
Відповідальним за впровадження цього напряму діяльності є перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи.
Робочим структурним підрозділом є відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків.
Головні завдання відділу – створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в університеті в різноманітності його форм та заходів, організація міжнародної діяльності, її облік і контроль, координація зусиль Інститутів університету з цього напряму.
Також у кожному з Інститутів університету обрані фахівці, які безпосередньо упроваджують заходи з міжнародної діяльності в Інститутах. Їх роботу координують і спрямовують перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи і начальник відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків. Відповідальні за міжнародну діяльність – це уповноважені представники в Інститутах, які забезпечують інформаційними повідомленнями кафедри й старостати і є дуже важливою ланкою в організаційній структурі міжнародної діяльності університету.