XIX Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”, 21–22 квітня 2011 р.

                    

   КЛАСИЧНИЙ
  ПРИВАТНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
 
п

69002
Україна
м. Запоріжжя
вул. Жуковського, 70-б
науковий відділ
і Науково-дослідний інститут
Класичного приватного університету
тел./факс: (061) 701-90-08
e-mail: dep-science@zhu.edu.ua

 

Інформаційне повідомлення
Ректорат Класичного приватного університету
запрошує студентів і молодих учених узяти участь у
XIX Міжнародній науковій конференції студентів
і молодих учених
“НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”,
яка відбудеться
21–22 квітня 2011 р.
Мета проведення цього наукового заходу
полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій
щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових
та інших проблемних питань розвитку України
як європейської держави

Тематичні напрями роботи конференції:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
3. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
5. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
6. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:
1. Актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади
та місцевого самоврядування
2. Екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти
4. Актуальні проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права
5. Актуальні проблеми цивільного, господарського права і процесу
6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінального процесу
7. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства
СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Секції:
1. Актуальні проблеми управління підприємствами
2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ
Секції:
1. Механізми державного управління розвитком України та її регіонів
2. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ
ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Секції:
1. Системний аналіз та інформаційні системи
2. Програмне забезпечення автоматизованих систем
3. Електронні компоненти автоматизованих систем
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Секції:
1. Актуальні проблеми загального та германського мовознавства
2. Сучасні проблеми історії та теорії літератури
3. Міжкультурна комунікація та переклад у добу глобалізації
4. Іноземна мова як мова спеціальності
5. Актуальні проблеми англійської мови професійного спрямування
ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Секції:
1. Проблеми соціальної роботи сучасної України
2. Сучасні проблеми психологічної освіти
3. Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школі
МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ Й МАЙБУТНЄ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
В УКРАЇНІ І СВІТІ
Секції:
1. Проблемні аспекти політології та філософії
2. Історія України та культурологія
ОСВІТНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
Секції:
1. Проблемні аспекти політології та філософії
2. Історія України та культурологія
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ОСНОВА ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Секції:
1. Фізичне виховання, спорт і здоров’я
2. Туризм та готельне господарство
 
Для участі в конференції необхідно до 01 березня2011 року подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
– 100 грн – для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;
40 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.
Студенти КПУ беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску.
Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя
р/р 26002310022201,
ОКПО 19278502, МФО 313753
Вид платежу:
“За участь у конференції
(прізвище, ім’я, по батькові)”
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕ
ТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА
Довідкова інформація для учасників конференції
     Тези, заявку та скановану копію платіжного доручення можна також надіслати на електронну адресу організаційного комітету: dep-science@zhu.edu.ua.
     Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.
     Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто чи поштою після її завершення.
     Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.
     Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет.
Вимоги до оформлення тез:
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.
Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см.
Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.
Петренко А.С.
назва вищого навчального закладу, місто
(для студентів) науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання
НАЗВА
Адреса організаційного комітету
Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б
науковий відділ і Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету, каб. 206
тел./факс: (061) 701-90-08, e-mail: dep-science@zhu.edu.ua
ЗАЯВКА
учасника XIX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених
“Наука і вища освіта”
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю). 2. Повна назва вищого навчального закладу. 3. Для студентів – інститут/факультет, курс, група. 4. Назва тематичного напряму, номер і повна назва секції. 5. Назва доповіді. 6. Для студентів – науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання). 7. Адреса для листування та контактний телефон. 8. E-mail. 9. Особистий підпис.

Зразок заяви

Програма конференції