Горбань Олександр Миколайович - 75 років

Горбань Олександр МиколайовичПерший проректор Класичного приватного університету, директор науково-освітнього комплексу, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, дійсний член Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування, член Наукової ради з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої” при Відділенні фізики і астрономії Національної Академії наук України, головний редактор наукового журналу “Складні системи і процеси”, член редакційних колегій наукового вісника “Нові технології” та журналу “Радіотехніка. Електроніка. Інформатика”, заступник головного редактора наукового збірника “Наука і вища освіта”.

Народився 19 вересня 1934 р. в с. Ключовка Бєляєвського району Оренбурзької області (Росія). У 1956 р. закінчив фізико-технічний факультет Томського політехнічного інституту. У 1960 р. захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук “Про фізико-хімічну природу кандолюмінесценції”, а у 1969 р. – докторську дисертацію з фізико-математичних наук “Радикалолюминесценція” у 1963 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 1972 р. – професора.

3 1961 р. вже понад 40 років він працює у вищих навчальних закладах Запоріжжя: доцентом та завідувачем кафедри Запорізького машинобудівного інституту (тепер національного технічного університету), першим проректором, завідувачем кафедри Запорізького державного університету (з 1987 р.), першим проректором, завідувачем кафедри Класичного приватного університету (з 1997 р.).

Саме за його ініціативою було відкрито спеціальність "Напівпровідникові прилади" і його зусиллями створено відповідну кафедру у Запорізькому державному технічному університеті, спеціальність "Фізика твердого тіла" і кафедру твердотільної електроніки та мікроелектроніки у Запорізькому державному університеті, спеціальності "Системний аналіз і управління" та “Програмне забезпечення автоматизованих систем” і кафедру програмування та інформаційних технологій у Класичному приватному університеті.

Професор Горбань О.М. є директором створеного за його ініціативою та при його активній участі науково-освітнього комплексу Класичного приватного університету, до складу якого, окрім самого університету, входять 160 навчальних та наукових закладів. За особистою участю О.М Горбаня комплекс реалізує безперервну ступеневу освіту від початкової школи до підготовки науковців вищої кваліфікації, розробляє інтегровані навчальні плани, плани професійної орієнтації, надає методичну допомогу й підвищує кваліфікацію викладачів.

У 1969-1989 рр. під керівництвом проф. Горбаня О.М. виконано роботи за понад 20 науково-дослідними темами в галузі мікроелектроніки. а у 1999-2002 рр. за замовленням Українського науково-технологічного центру виконано науково-дослідний проект “Вплив активних атомних частинок газового оточення на фізичні властивості поверхні. висотних літальних апаратів”. Взагалі основними напрямами наукових досліджень Горбаня О.М. є вивчення взаємодії атомних частинок з поверхнею твердих тіл та фізичних процесів у мікроелектронних пристроях. Певна увага приділяється науковим дослідженням освітньої системи.

З 1961 р. він безперервно займається педагогічною та науково-методичною роботою. Підсумки наукової та науково-методичної роботи викладено у 2 монографіях, 3 навчальних посібниках, 19 патентах та авторських свідоцтвах, 296 інших публікаціях. Він підготував 18 кандидатів і одного доктора наук. У 1993 р. його обрано академіком Академії наук вищої школи України, а у 2006 р. – дійсним членом Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування.

О.М.Горбань бере активну участь у громадському житті: робота у районному та обласному відділеннях товариства "Знання", обласному комітеті народного контролю, профспілковій організації та науково-методичній раді запорізького машинобудівного інституту, члена Науково-методичних рад і комісій Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР та Державного Комітету освіти СРСР (1970-1990 рр.), керівництво аспірантурою (з 1970 р.) і докторантурою (з 1993 р.), робота члена спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій з фізики напівпровідників та діелектриків Московського енергетичного інституту (1980-1987 рр.), заступника голови і голови спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій з фізики напівпровідників і діелектриків Запорізького державного університету (з 1989 р), головного редактора наукового журналу “Складні системи і процеси”. З 1989 по 1994 р. він був депутатом Запорізької міської ради народних депутатів.

Професор Горбань О.М. нагороджений медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970 р.), "За трудовую доблесть" (1981 р.). "Ветеран труда" (1984 р.), знаком "За отличные успехи в работе" Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР (1985 р.). Він є Відмінником освіти України (1995 р.).

Найважливіші праці : Люминесценция и адсорбция, М.: Наука, 1969.-188 с.; Радикалорекомбинационная люминесценция полупроводников, М.: Наука, 1976.-280 с.; Механизм электролюминесценции пленочных структур ZnS-ZnS:Cu,Mn,Cl-Al, работающих на постоянном ток, Ученые записки Тартусского государственного университета, в.830, 1988.- С.37-59; Эмиссия кристаллообразующих частиц и гетеродиффузия, стимулируемые воздействием атомов тепловых энергий на поверхность твердых тел. Сб. «Физико-химические и эмиссионные свойства тонких пленок и поверхности твердого тела. К.: УМК ВО.- 1992.- С.338-351; Ефекти, обумовлені взаємодією атомарних газів з поверхнею твердих тіл, Вісник ЗДУ, 1998.-№1.-С. 93-98; Effects of H-atoms on basic processes in H2/H2O/InP sistem, Vacuum,1999.-v.54.- P.179-182; Локальное осаждение пленок в технологии изготовления ИС, Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.- 2000.- №1(3).- С.12-16; Анизотропия травления монокристаллического кремния п и р- типа проводимости с направленными упругими напряжениями. Изв. АН. Серия физич., 2002, т.66.-№7.-С.1059-1064; Системний підхід як засіб освітнього менеджменту, Вісник Одеського національного університету, т.8.- вип.9.-2003.-С.260-265; Основи теорії систем і системного аналізу. Навчальний посібник, Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ” – 2004.-204 с.; Системний аналіз та проектування комп`ютерних інформаційних систем. Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ” – 2005.-236 с. Дослідження та математичне моделювання й розробка геоінформаційної системи оперативного енергоощадного управління міською мережею водопостачання. Держава та регіони, сер. Державне управління, 2006. - №2.- С.31-46. Реалізація механізмів управління безперервним навчанням особистості у ВНЗ приватної форми власності , Наукові записки АНВШУ, Київ:Міленіум, 2008.- С.43-49; Формирование силовых лавинных диодов, Складні системи і процеси.- 2008.-№2.- С.58-63; Математичні методи та інформаційні технології і управлінні земельними ресурсами: моногрфія Запоріжжя: КПУ, 2009.- 132 с.

Основна література про вченого: Хто є хто в Україні, К.: “К.І.С.”., 1997.- с. 113. Українська сучасна енциклопедія. К.:, 1999, с. Академія наук вищої школи України (довідник), К.:АНВШ України, 1994.- с., 199 , 2001.- с. 93.,2007.- с. ; Who’s Who in the World, 2006, 2007.

E-mail: gorban@education.zp.ua