Науково-практичний круглий стіл АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Класичний приватний університет
Апеляційний суд Запорізької області
Запорізький окружний адміністративний суд

До 20-річчя заснування
Класичного приватного університету
Науково-практичний круглий стіл
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
21 ЛИСТОПАДА 2012 року
м. Запоріжжя

 

Оргкомітет:
Голова – Огаренко Віктор Миколайович, д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету;
Заступник – Занфірова Тетяна Анатоліївна, д.ю.н.,професор, заслужений юрист України, вчений секретар Вченої ради Класичного приватного університету;
Заступник – Монаєнко Антон Олексійович, д.ю.н., доцент, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету;
Відповідальний секретар – Коваленко Євгенія Олександрівна, к.держ.упр., завідувач наукового відділу Класичного приватного університету.

 • Бостан С.К. д.ю.н., професор, голова Запорізької обласної організації Асоціації українських правників;
 • Городовенко В.В. к.ю.н., заслужений юрист України, голова Апеляційного суду Запорізької області;
 • Денисова Т.А. д.ю.н., професор, заслужений юрист України, директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Іншин М.І., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Лукашевич В.Г. д.ю.н., професор, заслужений юрист України, голова спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету;
 • Петришин О.В., д.ю.н, професор, академік Національної академії правових наук України,  віце-президент Національної академії правових наук України;
 • Пєтков С.В. д.ю.н., професор, голова Запорізької обласної організації вчених;
 • Покатаєва О.В., д.ю.н., професор, перший проректор Класичного приватного університету;
 • Прилипко С.М., д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України;
 • Процевський В.О., д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Процевський О.І., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Прудівус О.В., к.ю.н., доцент, голова Запорізького окружного адміністративного суду;
 • Слюсар А.М., д.ю.н., доцент, професор кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;
 • Чанишева Г.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Щербина В.І., д.ю.н., доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Ярошенко О.М., д.ю.н., професор, професор кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо аспірантів, докторантів, співробітників наукових установ, професорсько-викладацький склад Вашого вищого навчального закладу взяти участь у науково-практичному круглому столі «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення», який відбудеться 21 листопада 2012 року.

 

Мета науково-практичного круглого столу:
- зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, розвиток юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем трудового права та права соціального забезпечення;
- сприяти становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України та інших держав, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Реєстрація учасників: з 9:30-10:00.
Початок круглого столу: о 10:00. Перерва з 12:00-12:30. 
Закінчення: о 14:00. 
Місце проведення: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, Класичний приватний університет, 1 поверх головного корпусу, ауд. 124.
Робочі мови: українська, російська, англійська.

Напрями роботи:

 • Актуальні питання розвитку галузі трудового права в Україні.
 • Правові проблеми забезпечення зайнятості населення та працевлаштування.
 • Актуальні проблеми трудових правовідносин та їх суб'єктів.
 • Актуальні питання правового забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
 • Особливості матеріальної відповідальності в трудовому праві.
 • Вирішення проблем охорони праці.
 • Актуальні питання нагляду і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві.
 • Шляхи вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.
 • Судова практика вирішення трудових спорів.
 • Актуальні проблеми соціального забезпечення.
 • Розвиток правовідносин у сфері соціального забезпечення.
 • Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії у сфері соціального забезпечення.
 • Аналіз проблем загальнообов'язкового державного соціального страхування та шляхи їх вирішення.
 • Розробка стандартів державної соціальної допомоги. Механізми соціального обслуговування та діяльності соціальних служб. Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій населення України.
 • Розробка пропозицій щодо внесення змін до трудового законодавства України.

УМОВИ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ
До 10 листопада 2012 року надіслати електронною поштою за адресою: labour_law@ukr.net

 • заявку щодо участі у круглому столі;
 • тези доповіді (до 3 сторінок);
 • копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
 • 100 грн. для учасників круглого столу з наданням збірника тез доповідей;
 • 50 грн. для співробітників, аспірантів і здобувачів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей;
 • для учасників, які мають науковий ступінь доктора наук – безкоштовно.

 

Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
Філія АБ «Південний», м. Запоріжжя
р/р 26002310022201, ОКПО 19278502, МФО 313753

Вид платежу:
«круглий стіл Університету
(прізвище, ім’я, по батькові)»
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕ
ТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

Видання збірнику тез доповідей планується до початку круглого столу.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці круглого столу, а також за умов відсутності підтвердження оплати.
Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у круглому столі, завчасно повідомити про це оргкомітет.
Витрати на участь у круглому столі покладаються на сторону, яка відряджає учасника круглого столу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал.
Обсяг: до 3 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітури Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см.
Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.
Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тез відповідальність несе автор.
Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами ДСТУ.
Відповідальність за точність викладеного матеріалу покладається на автора. Матеріали, зі скановані та недбало оформлені, з грубим порушенням правил, редакцією не розглядаються і не рецензуються.

Контактні дані:
Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, науковий відділ Класичного приватного університету
Відповідальний секретар роботи круглого столу – к.держ.упр. Коваленко Євгенія Олександрівна
Факс: (061) 701-90-02, тел.: (061) 701-90-08
E-mail: labour_law@ukr.net

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ

П.І.Б. учасника______________________________________________________________________________________
Повна назва й адреса ВНЗ, наукової установи_______________________________________________________
Посада_____________________________________________________________________________________________
Науковий ступінь____________________________________________________________________________________
Вчене звання________________________________________________________________________________________
Напрям ____________________________________________________________________________________________
Назва доповіді_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Домашня адреса учасника (з індексом)
____________________________________________________________________________________________________
Телефон____________________________
e-mail (обов’язково) __________________
Потреба в особистому запрошенні______
Час прибуття ________________________
Ви плануєте:
Виступити з доповіддю                              
Взяти участь як слухач                              
Опублікувати тези доповіді                       
_______________________________________________________________________________________________

ДО УВАГИ АВТОРІВ
Вимоги до авторських оригіналів статей,
поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право»

(фахове видання з юридичних наук, Постанова Президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5), та
збірника наукових праць «Право та державне управління»
(фахове видання з юридичних наук та державного управління, Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2)

1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою, обсяг – 0,5–1 авт. арк.
2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шрифтом):
УДК.
Назва статті українською, російською та англійською мовами
Прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською та англійською мовами.
Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів).
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів).
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті).
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі.
Список використаної літератури за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами стандарту з бібліографічного опису).
Підпис автора і дата.

3. Технічні вимоги до оформлення статей
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.

4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визначити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами.

5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь доктора наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, e-mail, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (25 гривень за сторінку) передаються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, КПУ, редакція журналу «Держава та регіони».

6. Гроші треба перераховувати за реквізитами:
КПУ / Філія АБ «Південний»
р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753
За друк статті у науково-виробничому журналі «Держава та регіони» або «Право та державне управління».