Напрям підготовки: Психологія

Напрям підготовки – психологія
8.040101 - магістр
7.040101 - спеціаліст
6.040100 – бакалавр

Об’єктом діяльності фахівця є психічні процеси і стани, індивідуальні і міжособистісні особливості, соціально-психологічні феномени, що виявляються в різних галузях людської діяльності. У процесі навчання студенти засвоюють новітні методики, які використовує психологічна наука. Особлива увага приділяється проблемам психологічної підготовки з діяльності в сучасних соціально-економічних умовах, застосуванню комп'ютерних технологій у психологічній діагностиці, сучасним методам соціально-економічного тренінгу, вивченню спецкурсів (психологія іміджу, психологія спілкування). Навчання фахівців проводиться в співробітництві з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Академії педагогічних наук України.

Сфера діяльності фахівців – всі галузі діяльності практичного психолога.
Випускник з вищою освітою за професійним спрямуванням „Психологія” призначений для роботи в психологічних службах і центрах на виробництві, у системі освіти, охорони здоров'я, громадської безпеки та у державних і приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі соціальних відносин.

Функції у межах компетенції психолога
Функціональні обов'язки фахівця з психології можуть полягати у пошуку та обробці спеціальної інформації соціально-психологічного характеру, у вивченні індивідуально-психологічних якостей робітників і службовців, у наданні психологічної допомоги та психологічному супроводженні виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності.

Фахівець з психології може обіймати посади:

 • керівників відділів кадрів, науково-дослідних відділів;
 • викладачів спеціальних навчальних закладів;
 • професіоналів у галузі методів навчання праці і зайнятості, психологічного консультування та діагностики.

Переваги фахівців. Відповідно до своєї фундаментальної та спеціальної підготовки фахівець може виконувати такі види професійної діяльності: діагностичну, експертну, корекційну, реабілітаційну, консультаційну, науково-просвітницьку, навчально-виховну, викладацьку.

Фахівець з психології підготовлений до таких робіт:

 • консультації з питань психології;
 • аналіз соціально-психологічних явищ;
 • підбір і забезпечення персоналом;
 • управління діяльністю в соціальній сфері.

Специфіка підготовки психологів у КПУ
Навчальний процес на кафедрі ведуть 14 викладачів, серед яких один доктор наук, дев’ять кандидатів наук, доцентів. Під час навчання проводяться лекції, семінари, практичні заняття, тренінги тощо. На думку студентів, найцікавішими дисциплінами спеціальності „Психологія” є: психологія сім’ї, практикум з психології, психодіагностика, психологія гендерних відносин та інші.

Протягом навчання студенти проходять такі види практик:
2 курс ─ ознайомча, 3 курс – навчальна, 4 курс – виробнича, 5 курс – комплексна практика з фаху, 6 курс – переддипломна.

Бази практики: середні школи м. Запоріжжя, психологічна служба ВАТ "Запоріжсталь", психологічна служба Інженерної академії, телефон довіри (Відділ соціальної роботи), Облдержадміністрація, центр зі справ сім’ї та молоді, Прес-центр м. Запоріжжя, соціальна служба для молоді при Класичному приватному університеті, центр "Емпатія", міська служба соціальної допомоги – жіночій кризовий центр "Гармонія".

Спеціаліст має

знання

 • теоретичних основ психологічних наук та правила організації проведення психодіагностичного обстеження;
 • організацію програми реабілітаційних заходів та психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях.

вміння

 • виявляти схильності, здібності людей та перспектив їх розвитку;
 • планувати та організовувати роботу консультативної служби;
 • здійснювати проведення психодіагностичних досліджень у сфері профорієнтації, профвідбору та профадаптації персоналу;
 • розробляти методологічні підходи та методичне забезпечення проведення психологічної експертизи;
 • здійснювати консультативну допомогу керівникам з питань психології управління;
 • планувати та здійснювати робіту щодо оптимізації соціально-психологічного клімату в організаціях.

навички

 • аналітично мислити, бути проникливим та об’єктивним, прагнути до наукових пошуків оптимальних рішень і творчої взаємодії із зацікавленими суб’єктами, групами, організаціями;

Здібності

 • здібності ефективно впливати на індивіда, соціальну групу;
 • здібності знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин, визначення такої сфери професійної діяльності, в якій найповніше можна використати професійний та творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним інтересам;
 • здібності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності;
 • здібності до застосування нових технологій та інновацій в усіх сферах професійної діяльності;
 • здібності до забезпечення ефективності психодіагностики, корекції та реабілітації окремих осіб, соціальних груп.