КОНКУРС «ПРАВОВА ДЕРЖАВА ОЧИМА МОЛОДІ»

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення
ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
«ПРАВОВА ДЕРЖАВА ОЧИМА МОЛОДІ»

 

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 2. Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету здійснює підготовку зі спеціальностей «Правознавство» та «Міжнародне право».
  Підготовка за даними спеціальностями передбачає наявність творчих інтелектуальних і прикладних здібностей, які мають бути реалізовані як в процесі освітньої, так і подальшої професійної діяльності юриста.
  У зв'язку з цим до абітурієнтів, що вступають до Інституту права імені Володимира Сташиса, пред'являється ряд особливих вимог, що виявляють загальний культурний рівень, творчий та науковий потенціал абітурієнтів, вміння логічно правильно і послідовно викладати думки, здатність орієнтуватися в законодавстві, сучасних процесах право- та державотворення.
  Творчий конкурс «Правова держава очима молоді» (далі – творчий конкурс) виступає як захід для залучення особливо обдарованих випускників загальноосвітніх закладів до Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.

 3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
 4.  

  Мета проведення творчого конкурсу - діагностика абітурієнтів та виявлення їх реальної професійної орієнтації, яка виявлена в особистісних здібностях, що дозволяють успішно оволодіти навичками, яких потребує професійна діяльність юриста.
  Завдання проведення творчого конкурсу:

  • виявити ступінь професійного самовизначення абітурієнтів: зрозуміти характер відповідності проекту майбутньої професії та проекту освітньої діяльності за обраним абітурієнтом спеціальностями та напрямками;
  • оцінити загальний культурний рівень абітурієнтів;
  • виявити вміння абітурієнтів орієнтуватися в сучасних юридичних реаліях: оцінити розуміння ролі сучасного етапу розвитку держави та права в загальному правовому просторі минулого, сьогодення і майбутнього;
  • оцінити рівень аналітичних здібностей абітурієнта, вміння мислити логічно;
  • встановити рівень риторичної підготовленість абітурієнта, вміння чітко формулювати думки і стилістично грамотно їх викладати;
  • оцінити творчі можливості абітурієнтів у вирішенні нестандартних юридичних завдань.

   

 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
 6.  

  В творчому конкурсі можуть приймати участь учні 10-11 класів.
  Проведення творчого конкурсу відбувається в два тури:
  Перший (заочний) – проводиться протягом січня-квітня навчального року у загальноосвітніх закладах Запорізької області. Полягає у написанні есе на тему «Правова держава очима молоді».
  Вимоги до есе:

  • відповідність темі;
  • орієнтація на цінності громадянського суспільства;
  • врахування сучасних наукових знань з розглянутої проблеми;
  • володіння нормативно-правовою базою, аргументовані пропозиції щодо її зміни;
  • практикоорієнтованість і реалістичність пропозицій;
  • точність і ясність викладу матеріалу;
  • творчий і самостійний характер роботи.

  Роботи повинні бути надруковані українською або російською мовою. У тексті не допускаються скорочення назв, найменувань за винятком загальноприйнятих. Обсяг роботи повинен бути не більше 15 сторінок (14 шрифт, інтервал 1,5).
  Роботи надсилаються до 30 квітня поточного року на адресу оргкомітету конкурсу:
  69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, Класичний приватний університет, Інститут права імені Володимира Сташиса з приміткою «На творчий конкурс».
  Контактний телефон: 220-58-44 (Приймальня Інститут права імені Володимира Сташиса).
  Координатор проекту – заступник директора Інституту права імені Володимира Сташиса Сергатий Микола Олександрович (тел. 220-48-08).
  Результати першого туру оцінюються за шкалою у 60 балів.
  Другий тур (фінал) – проводиться у травні поточного року (дата оголошується окремо) о 12-00 в Залі судових засідань Інституту права імені Володимира Сташиса. Переможці першого (заочного) туру в кількості від 10 до 20 осіб проходять співбесіду із членами журі з актуальних питань право- та державотворення.
  Перелік питань для співбесіди буде надано фіналістам не пізніше ніж за 7 діб до проведення другого туру творчого конкурсу.
  Результати другого туру оцінюються за шкалою у 40 балів.
  Максимально можлива кількість балів за результатами двох турів творчого конкурсу – 100.
  Результати творчого конкурсу не підлягають апеляції.

 7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
 8.  

  Результати першого туру оцінюються за шкалою у 60 балів.
  Критерії оцінки наступні:

  • Відповідність та адекватність тексту запропонованій темі – 10 балів;
  • Присутність або відсутність логіки у викладі тексту – 15 балів;
  • Творчі здібності у викладі і вирішенні нестандартних проблемних ситуацій, що пропонуються – 10 балів;
  • Рівень загальних та спеціальних (юридичних) знань – 25 балів.

  Результати другого туру оцінюються за шкалою у 40 балів.
  Критерії оцінки наступні:

  • Кожному фіналісту пропонується відповісти на два запитання з наданого переліку. Перше питання з актуальних проблем держави, друге з актуальних проблем права. За бажанням фіналіста перше питання може бути замінено на питання з курсів Міжнародного публічного права чи Міжнародного приватного права;
  • Кожне питання оцінюється в 20 балів за повнотою відповіді;
  • На підготовку до відповіді надається 20 хвилин.

  Склад журі творчого конкурсу:

  • Денисова Т.А. к.ю.н., професор, Заслужений юрист України, директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету (голова журі творчого конкурсу);
  • Єрмоленко Д.О. к.ю.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та допрофесійної підготовки Класичного приватного університету (заступник голови журі творчого конкурсу);
  • Сергатий М.О., к.ю.н., доцент, перший заступник директора Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
  • Пальченкова В.М. к.і.н., доцент, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
  • Гороховська О.В. к.ю.н., доцент, завідувачка кафедри міжнародного права та правознавства Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
  • Ганжа Н.В. к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
  • Киян В.Я. к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.

   

 9. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

 

Рішення журі творчого конкурсу повідомляється переможцям і призерам головою журі творчого конкурсу.
Переможці та призери запрошуються на урочисту церемонію підведення підсумків творчого конкурсу. Місце і дата будуть оголошені додатково.
Переможці та призери творчого конкурсу можуть претендувати на місця в регіональному замовленні на навчання за кошт університету для особливо обдарованих випускників загальноосвітніх закладів.