Круглий стіл на тему: Актуальні проблеми сучасного адміністративного права

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/bg.jpg

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Круглий стіл на тему:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 

22 березня 2013 року
м. Запоріжжя

Оргкомітет:

 • Бандурка О.М., д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Битяк Ю.П., д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;
 • Бєляков К.І., д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;
 • Городовенко В.В., к.ю.н., Заслужений юрист України, голова Апеляційного суду Запорізької області;
 • Денисова Т.А., д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Занфірова Т.А., д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, вчений секретар Класичного приватного університету;
 • Калаянов Д.П., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Одеського національного морського університету;
 • Ківалов С.В., д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя;
 • Колпаков В.К., д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;
 • Лукашевич В.Г., д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Класичного приватного університету;
 • Монаєнко А.О., д.ю.н., доцент, Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету;
 • Огаренко В.М., д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету;
 • Олефір В.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини  «Україна»;
 • Остапенко О.І., д.ю.н., професор, заступник директора інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Покатаєва О.В., д.ю.н., професор, перший проректор Класичного приватного університету;
 • Пєтков В.П., д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, директор Кіровоградського інституту розвитку людини;
 • Пєтков С.В., д.ю.н., професор, голова Запорізької обласної організації вчених;
 • Приймаченко Д.В., д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Прудивус О.В., к.ю.н., голова Запорізького окружного адміністративного суду;
 • Селіванов А.О., д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України, завідувач відділу зв'язків з органами правосуддя Верховної Ради України;
 • Ярмакі Х.П., д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вчених, аспірантів, докторантів, викладачів та юристів-практиків взяти участь у Круглому столі «Актуальні проблеми сучасного адміністративного права», який відбудеться 22 березня 2013 року в Класичному приватному університеті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 124 (І поверх головного корпусу).

 

Мета проведення круглого столу:
- зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорити практичні проблеми адміністративного права;
- сприяти становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Питання для обговорення:

 • Термінологічні зміни в науці адміністративного права;
 • Актуальні питання адміністративного судочинства;
 • Інститут адміністративної відповідальності в умовах сучасної концепції адміністративного права;
 • Тенденції розвитку інформаційного права в Україні;
 • Проблеми забезпечення законності в державі: адміністративно-правові аспекти;
 • Сучасне сприйняття адміністративно-правового статусу суб’єктів владних повноважень;
 • Перспективи розвитку адміністративного законодавства України;
 • Адміністративно-правова реформа: напрями подальшого вдосконалення законодавства.УМОВИ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ

До 10 березня 2013 року надіслати електронною поштою за адресою public_law@ukr.net:

 • заявку щодо участі у круглому столі;
 • тези доповіді (до 3 сторінок);
 • копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
 • 150 грн. – для учасників круглого столу з наданням збірника тез доповідей;
 • 100 грн. – для аспірантів і здобувачів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей;
 • 50 грн. – для співробітників Класичного приватного університету;
 • для учасників, які мають науковий ступінь доктора наук, – безкоштовно.

 

Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
Філія АБ «Південний», м. Запоріжжя
р/р 26002310022201, ОКПО 19278502,  МФО 313753

Вид платежу:
«Круглий стіл Університету
(прізвище, ім’я, по батькові)»
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

Видання збірника тез доповідей планується до початку круглого столу.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці круглого столу, а також за умов відсутності підтвердження оплати.
Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у круглому столі, завчасно повідомити про це оргкомітет.
Витрати на участь у круглому столі покладаються на сторону, яка відряджає учасника круглого столу.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал.
Обсяг: до 3 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітури Times New Roman 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см.
Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.
Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тез відповідальність несе автор.
Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами ДСТУ.
Робочі мови: українська, російська, англійська.

Контактні дані:
Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, к. 607-п Класичного приватного університету
Відповідальний секретар роботи круглого столу – к.ю.н., доцент Армаш Надія Олексіївна
Тел.(факс): (061) 701-90-02, (061) 701-90-08, (050) 587-29-04
E-mail: public_law@ukr.net

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ

П.І.Б. учасника______________________________________________________________________________________
Повна назва й адреса організації_______________________________________________________________________
Посада_____________________________________________________________________________________________
Науковий ступінь____________________________________________________________________________________
Вчене звання________________________________________________________________________________________
Назва доповіді_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Адреса учасника  (з індексом)
____________________________________________________________________________________________________
Телефон____________________________
e-mail (обов’язково) __________________
Потреба в особистому запрошенні______

 

Ви плануєте:

 

Виступити з доповіддю                              
Взяти участь як слухач                                
Опублікувати тези доповіді                       

 

 ДО УВАГИ АВТОРІВ

Вимоги до авторських оригіналів статей,
поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право»

(фахове видання з юридичних наук, Постанова Президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5), та
збірника наукових праць «Право та державне управління»
(фахове видання з юридичних наук та державного управління, Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2)

1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою, обсяг – 0,5–1 авт. арк.

2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шрифтом):
УДК.
Назва статті українською, російською та англійською мовами
Прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською та англійською мовами.
Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів).
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів).
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті).
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі.
Список використаної літератури за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами стандарту з бібліографічного опису).
Підпис автора і дата.

3. Технічні вимоги до оформлення статей
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.

4. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, e-mail, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (25 гривень за сторінку) передаються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, КПУ, редакція журналу «Держава та регіони».

6. Гроші треба перераховувати за реквізитами:
КПУ / Філія АБ «Південний»
р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753
За друк статті у науково-виробничому журналі «Держава та регіони» або «Право та державне управління».