Абітурієнту про пільги в оплаті

Постійна гнучка система пільг в оплаті за навчання в Класичному приватному університеті:

100% безкоштовно – навчання протягом І року для всіх студентів денної форми, що зараховані на І курс навчання ОКР "бакалавр";
100% безкоштовно – особливо обдарованим випускникам навчальних закладів, які виявили свої здібності, брали участь у відбіркових заходах, що проводилися в університеті, і здобули призові місця. (Пільга надається 10% студентів, що зараховані на перший курс. Навчання здійснюється за кошти університету);
50% – в оплаті за навчання на другій спеціальності (напряму) студентам, які одночасно навчаються за двома напрямами (перший – за денною формою, другий – за заочною формою);
25% – медалістам та особам, які мають дипломи з відзнакою;
10- 35%  – випускникам навчальних закладів науково-освітнього комплексу (розмір пільги залежить від середнього бала атестата та від кількості абітурієнтів, які вступають з одного навчального закладу);
до 35% – всiм випускникам, що вступають до Класичного приватного унiверситету з одного класу з одного навчального закладу (на рiзнi напрями пiдготовки). Розмiр пiльги залежить вiд кiлькостi зарахованих осiб. Пільга зберiгасться протягом усього термiну навчання на бакалавратi;
10% – вірянам та їх дітям (незалежно від релігійної належності та конфесій), які вступають за направленням відповідної церковної установи або релігійного наставника.
 
ЗНИЖКИ В ОПЛАТI ЗА НАВЧАННЯ
ВИПУСКНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ - ЧЛЕНIВ НАУКОВО-ОСВIТНЬОГО КОМПЛЕКСУ (НОК) ТА
КОЛЕДЖУ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНIВЕРСИТЕТУ, ЩО МАЮТЬ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦIАЛIСТ:
 
50%  – для особливо обдарованих випускникiв-вiдмiнникiв (за рекомендацiями педагогiчних рад коледжу, технiкуму), за умови направлення орiентовно 10 випускникiв на загальних умовах;
25% – для осiб, якi мають диплом з вiдзнакою;
10% – для всiх випускникiв нанчальних закладiв – членiв науково-освiтнього
комплексу та Коледжу Класичного приватного унiверситету.
 

 НАШI ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:

  • БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ 1 року (для всіх студентів денної форми, що зараховані на 1 курс навчання ОКР "Бакалавр")
  • ПОСТIЙНА ТА ГНУЧКА СИСТЕМА ПIЛЬГ В ОПЛАТI ЗА НАВЧАННЯ
  • СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМIН НАВЧАННЯ (до здобуття освiтнього рiвня для випускникiв технiкумiв / коледжiв, якi вступають на навчання на базi ОКР молодший спецiалiст”)
  • ПРОХОДЖЕННЯ ЗОВНIШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦIНЮВАННЯ НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ для продовження навчання в межах неперервної освiти до здобуття освiтнього рiвня з вiдповiдного напряму пiдготовки
  • ВИПУСКНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НОК, якi вступають на навчання на базi здобутого рiвня “молодший спецiалiст”, НАДАЄТЬСЯ МОЖЛИВIСТЬ БУТИ ЗАРАХОВАНИМИ НА ІІ-ІІІ КУРСИ денної (заочної) форми навчання унiверситету. Зарахування проводиться за пiдсумками фахового випробування. Лiквiдацiя академiчної рiзницi в навчальних планах здiйснюеться за рахунок коштiв Класичного приватного унiверситету
  • ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"