Кафедра національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Кафедра національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин була створена 1 вересня 2016 р. об’єднанням кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки та кафедри маркетингу і міжнародної економіки з метою забезпечення всебічного вивчення сучасних тенденцій та перспектив розвитку національної економіки та міжнародних економічних відносин.
З моменту заснування на кафедрі плідно працювали штатними співробітниками: доктор наук з державного управління Алейнікова О. В., доктор економічних наук Вінніченко І. І., кандидат економічних наук Бебко О. М., кандидат економічних наук Афендікова Н. О., кандидат економічних наук Фатюха Ю. Л. та ін.

 

Завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Гальцова Ольга Леонідівна 

доктор економічних наук, професор

 

Відомості про фахівця Наукові праці Гальцової О.Л.

Контакти:

Аудиторія: 521
Телефон: 220-95-14
136 (внутрішній)
e-mail: olgagaltsova67@mail.ru


Перелік спеціальностей/освітніх програм кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин:

галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 051 – Економіка
освітня програма – Прикладна економіка
освітній ступінь – магістр

галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 056 – Міжнародні економічні відносини
освітня програма – Міжнародна економіка
освітній ступінь – бакалавр, магістр

Кадровий потенціал кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин:

4 доктора наук
5 кандидатів наук
3 академіка Академії економічних наук України
2 члени-кореспонденти Академії економічних наук України

Дисципліни за спеціальністю 051 – Економіка
освітня програма – Прикладна економіка
освітній ступінь – магістр
 • Методологія економічних досліджень;
 • Аналіз національної економіки;
 • Аналіз національної економіки (курсова робота);
 • Економічна динаміка;
 • Економічне моделювання;
 • Індустріальна та аграрна економіка;
 • Національна стратегія сталого розвитку;
 • Прикладна економетрика та часові ряди;
 • Регіональні цільові програми;
 • Актуальні проблеми прикладної економіки;
 • Управління проектами;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Економічна ефективність інноваційних процесів;
 • Стратегічне управління підприємством;
 • Ринки праці;
 • Нові технології;
 • Статистичне забезпечення управління;
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами;
 • Стратегія інтеграції економіки України у світову економіку;
 • Управління потенціалом підприємства

Дисципліни за спеціальністю 056 – Міжнародні економічні відносини
освітня програма – Міжнародна економіка
освітній ступінь – магістр

 • Глобальна економіка;
 • Соціальна відповідальність;
 • Інноваційний розвиток підприємства;
 • Стратегічне управління підприємством;
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Прикладна економетрика;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент (курсова робота);
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю;
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку;
 • Облік міжнародних операцій;
 • Міжнародна інноваційна діяльність;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародна інвестиційна діяльність;
 • Митна справа;
 • Європейська стратегія України;
 • Європейська інтеграційна політика;
 • Управління міжнародними інвестиційними проектами;
 • Європейський бізнес
 • Валютні операції
Можливі напрями працевлаштування
ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА
Магістри з прикладної економіки володіють інструментарієм моделювання бізнес-процесів та інноваційними комп’ютерними технологіями для вирішення економічних завдань у різних сферах економіки. На фахівців цього напряму сьогодні високий попит на ринку праці. Наші випускники працюють у різних сферах економіки: на виробничих підприємствах, у фінансових установах та в комерційних компаніях. Фундаментальна підготовка з математики та економічного моделювання дає змогу нашим випускникам інтегруватися в систему університетської освіти за кордоном.
Основні напрями професійної діяльності: організаційно-управлінська, освітня, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. 
Магістр з прикладної економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічний, маркетинговий, обліково-контрольний, зовнішньоекономічний, науково-дослідницький.
Професійні назви робіт, які може виконувати магістр з прикладної економіки: керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, викладач вищого та професійно-виховного навчального закладу, науковий співробітник (у галузі економіки), керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком, директор (начальник, інший керівник) підприємства, фахівець з методів розширення ринків збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, експерт із зовнішньоекономічних питань, економічний радник, оглядач з економічних питань, консультант з економічних питань, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Потреба у підготовці фахівців з міжнародної економіки зумовлена наявністю в державних установах посад, пов’язаних із виконанням технологічних і функціональних процесів, що вимагають широких, фундаментальних і професійних знань та умінь здійснювати експертно-аналітичні оцінки, перевірити та координувати роботу невеликих груп працівників.
Сферами професійної діяльності фахівця з міжнародної економіки є: міжнародна торгівля, міжнародний менеджмент, маркетинг, митна справа, інвестиційна діяльність, лізинг, валютний контроль тощо.
Професійні назви робіт, які може виконувати магістр з міжнародної економіки: економіст управління зовнішньоекономічних зв’язків; менеджер відділів зовнішньоекономічних зв’язків підприємств; митний брокер; спеціаліст відділу маркетингу; перекладача і аналітика відділу інформації; інспектор митної служби; спеціаліст відділу реклами; економіст інвестиційного відділу банку тощо.
 
Бази практики
 • Навчальний центр ПАТ «ЗАЗ»
 • Пенсійний фонд України в Шевченківському районі м. Запоріжжя
 • Пенсійний фонд України в Олександрівському районі м. Запоріжжя
 • Пенсійний фонд України у Вознесенівському районі м. Запоріжжя
 • ПАТ «Дніпроспецсталь»
Наукова діяльність
Наукові гуртки
На кафедрі економічної теорії, національної та міжнародної економіки функціонують 2 студентські наукові гуртки:
 • «Економікс» (керівник – Горохова В. С, кандидат економічних наук, доцент);
 • «Глобус» (керівник – Кокоріна В. І., старший викладач)

Монографії 

 • Гальцова О. Л. Інформаційно-консультативне забезпечення інституціональних перетворень в агропромисловому комплексу України на регіональному рівні / О. Л. Гальцова // Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 349–370.
 • Гальцова О. Л. Децентралізація  та реформа місцевого самоврядування в Україні / О. Л. Гальцова // Децентралізації та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 9–31.
 • Гальцова О. Л. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / І. М. Мазур, О. Л. Гальцова, У. Я. Андрусів, Т. П. Кулик. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 314 с.
 • Селезньова О. В. Сучасний стан екологічного розвитку України / О. В. Селезньова // Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні : монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 8–35.
 • Томарева-Патлахова В. В. Трансформаційні процеси економічного розвитку регіонів / В. В. Томарева-Патлахова // Сучасна Україні в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку : монографія / Н. Стукало, Н. Мешко, Л. Тимошенко, М. Литвин, С. Сардак, В. Томарева-Патлахова та ін. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 147–162.
 • Томарева-Патлахова В. В. Державна політика соціально-економічного розвитку регіонів: теорія, методологія та практика : монографія / В. В. Томарева-Патлахова. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 336 с.
 • Tomareva-Patlahova V. V. The strategic priorities of regional economic development of Ukraine / V. V. Tomareva-Patlahova // Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej i Stosunkow Miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej : monografia Miedzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. – Czestochowa : Akademia Polonijna, 2016. – S. 551–558