Резолюція за результатами роботи конференції

РЕЗОЛЮЦІЯ
за результатами роботи III Міжнародної науково-методичної конференції
“Проблеми і перспективи розвитку вищих навчальних закладів
недержавної форми власності”

Міністерству освіти і науки України:

 • реалізувати дійсну рівність усіх форм власності у галузі освіти, забезпечивши пропорційне представництво вищих навчальних закладів державної, комунальної і приватної форм власності в різного роду формуваннях, які приймають рішення (експертні ради, науково-методичні комісії, ДАК, атестаційна колегія тощо);
 • забезпечити реальну університетську автономію організувавши дійсний контроль якості підготовки фахівців на заключному етапі та оцінюючи її за попитом на випускників вищого навчального закладу роботодавцями, скоротивши чисельність обмежень та збільшивши частину кредитів на вибіркові дисципліни, що дало б можливість диференціювати підготовку фахівців з урахуванням регіональних та галузевих вимог роботодавців;
 • забезпечити право громадян одержати освітні послуги за власний кошт без штучних обмежень, надавши можливість вищим навчальним закладам розробляти індивідуальні навчальні плани, які задовольнятимуть потреби замовника і можуть включати дисципліни, що входять в навчальні плани різних ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, з видачею відповідного документа, що відображатиме одержані освітні послуги;
 • здійснювати формування державного замовлення на тендерній основі за участю вищих навчальних закладів всіх форм власності та з урахуванням реальних потреб економіки у фахівцях різних спеціальностей, а також – розробку відповідних державних стандартів освіти з обов’язковим залученням фахівців-практиків, дотримання яких має забезпечити підготовку випускників саме необхідної якості;
 • терміново визначити і затвердити перелік кваліфікацій бакалаврів за напрямами підготовки та відповідні освітньо-кваліфікаційні характеристики (спільно з Міністерством економіки України та Міністерством праці та соціальної політики);
 • вжити заходи для реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Україні: запровадити трициклову структуру вищої освіти;
 • запровадити сучасні підходи інтеграції вищої освіти і науки щодо підготовки магістрів і аспірантів; забезпечити подальший розвиток автономності та самоврядування у вищій освіті тощо;
 • в межах прискореної освітньої євроінтеграції розробити зважені заходи щодо захисту національного ринку вищої освіти;
 • пом’якшити негативний вплив одночасного переходу в 2012 році на 12-річне шкільне навчання та пов’язаної з цим відсутності випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
 • створити єдине інформаційне поле для вищих навчальних закладів, виробників-роботодавців і користувачів освітніх послуг з метою їх постійної ефективної взаємодії;

 

Міністерству економіки України й Міністерству праці та соціальної політики України:

 • забезпечити складання обґрунтованих прогнозів потреби у фахівцях для всіх галузей економіки на поточну й більш віддалену перспективу;
 • терміново визначити і затвердити перелік кваліфікацій бакалаврів за напрямами підготовки та відповідні освітньо-кваліфікаційні характеристики (спільно з Міністерством освіти і науки України).

 

Керівництву вищих навчальних закладів недержавної форми власності:

 • запровадити механізм залучення до навчального процесу роботодавців шляхом участі у різних формах державної атестації випускників громадської ради з оцінювання їх професійних компетенцій, яка складається головним чином з роботодавців, і запрошення фахівців-практиків для проведення навчального процесу (не менше 4 годин на семестр з кожної дисципліни);
 • вважати пріоритетним запровадження в навчально-виховну роботу діяльнісного підходу до формування і розвитку різних видів компетентності з метою гармонізації та забезпечення відповідності кваліфікації, професійних й особистісних вимог моделі підготовки сучасного фахівця-професіонала;
 • здійснити структурування навчально-методичних і науково-методичних матеріалів для навчально-виховної та науково-дослідної роботи, спрямованих на формування та розвиток відповідних видів компетентності студентів;
 • формувати та реалізовувати стратегію сталого розвитку на засадах кластерного підходу, який передбачає взаємо- та саморозвиток вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та інших учасників освітньої діяльності на основі територіального сусідства і стійкого партнерства, що підсилює переваги як окремих учасників, так і кластера в цілому;
 • провести неофіційну зустріч ректорів вищих навчальних закладів недержавної форми власності щодо створення Ради ректорів ВНЗ недержавної форми власності і з’ясування доцільності заснування спільного Науково-дослідного інституту та видання збірнику з проблем розвитку приватної вищої школи;
 • підготувати програму з необхідними документами щодо створення Ради ректорів вищих навчальних закладів недержавної форми власності.