Кафедра практичної психології
Історія кафедри

Кафедра практичної психології є випусковою із спеціальності 053 Психологія освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”. 

Інформація про завідувача кафедри
 

Завідувач кафедри практичної психології

Зарицька Валентина Василівна 

доктор психологічних наук, професор

 

Відомості про фахівця Наукові праці Зарицької В.В.

 

Контакти:

Аудиторія: 601/3
Телефон: 220-47-30
259(внутрішній)
 

 

 

Перелік спеціальностей /освітніх програм освітньої діяльності, що забезпечує кафедра

Галузь знань
Спеціальність
Ступінь вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
05 - Соціальні та поведінкові науки
053 - Психологія
Бакалавр з психології
Другий (магістерський) рівень
05 - Соціальні та поведінкові науки
053 - Психологія
Магістр з психології
Третій (освітньо-науковий) рівень
05 - Соціальні та поведінкові науки
053 - Психологія
Доктор філософії
(кандидат психологічних наук)

Кадровий потенціал:

 • Зарицька Валентина Василівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології; 
 • Іванцова Наталя Борисівна – доктор психологічних наук, профессор;
 • Зубов Вадим Олексійович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри практичної психології; 
 • Білоусов Сергій Анатолійович – кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри практичної психології, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи; 
 • Буланов Валерій Анатолійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології; 
 • Гришина Тетяна Анатоліївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології; 
 • Давидкова Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології; 
 • Коваленко Вільям Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології; 
 • Ковтун Роман Анатолійович - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології; 
 • Огаренко Євгеній Анатолійович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри практичної психології; 
 • Кравченко Наталя Юріївна – старший викладач кафедри практичної психології;
 • Фролова Ганна Сергіївна – викладач кафедри практичної психології;
 • Харченко Ольга Ігорівна - викладач кафедри практичної психології
 • Склярук Анастасія Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології; 
Дисципліни, що передбачені робочим планом підготовки з кожної спеціальності / освітньої програми.
 
Підготовка бакалаврів з галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю 053 Психологія
Освітня програма Психологія
 
 1. Цикл  соціально-гуманітарної підготовки
Нормативна частина
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України та української культури
Іноземна мова
Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)
Варіативна частина
Цикл дисциплін вільного вибору студентів
Політологія
Етика ділових відносин
Правознавство
Валеологія
Економічна теорія
Конфліктологія
Соціологія
Діловий етикет та протокол
2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
Нормативна частина
Педагогіка
Основи інформатики та обчислювальної техніки
Математичні методи в психології
Основи менеджменту
Психофізіологія
Історія філософії
Екологія
Варіативна частина
Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)
Вища математика
 3. Цикл професійної та практичної  підготовки
Нормативна частина
Нормативні дисципліни
Вступ до спеціальності
Загальна психологія
Практикум з загальної психології
Експериментальна психологія
Соціальна психологія
Соціальна психологія (курсова робота)
Вікова психологія
Вікова психологія (курсова робота)
Клінічна та патопсихологія
Педагогічна психологія
Психодіагностика
Історія психології
Диференційна психологія
Психологія праці та інженерна психологія
Основи психотерапії 
Юридична психологія
Психологічний спецпрактикум
Методика проведення психологічної експертизи
Політична психологія
Психологія управління
Практика
Ознайомча практика
Навчальна практика
Виробнича практика
Варіативна частина
Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
Психологія сім'ї
Основи психологічного консультування
Психологія професійної діяльності
Економічна психологія
Психологія особистості
Цикл дисциплін вільного вибору студентів
Психологія впливу
Трудове право
Психосоматика
Анатомія та еволюція нервової системи
Екологічна психологія
Цивільне право
Психологія гендерних відносин
Основи демографії
Практикум з вікової психології
Психологія впливу
Психологічні основи саморегуляції
Психологія лідерства
Телефонне консультування
Основи психологічної допомоги
Психологія конфлікту
Тренінг сензетивності
Спеціальна психологія
Антропологія
Психологія мотивації
Психогігієна і психопрофілактика
Кризова психологія
Методологія та методи соціологічних досліджень
Психологія людини з особливими потребами
Тренінг міжособистісного спілкування
 
Тренінг особистісного росту
Тренінг самопрезентації
Психологія спорту
Зоопсихологія та порівняльна психологія
Підготовка магістрів з галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю 053 Психологія
Освітня програма Психологія
 
1. Цикл загальної підготовки
Нормативна частина
Основи Паблік Рілейшнз
Педагогіка вищої школи
Методика та організація наукових досліджень
Соціальні та політичні конфлікти
2. Цикл професійної підготовки
Нормативна частина
Етнопсихологія
Психологія творчості
Психологія сексуальності
Теоретична психологія
Теоретична психологія (курсова робота)
Психологія організацій
Методика викладання психології вищій школі
Практика
Педагогічна практика
Переддипломна практика
Варіативна частина
Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Психологія травмуючих ситуацій
Психологія емоційного інтелекту
Дисципліни самостійного вибору студента
Психологія ризику
Психологія масової поведінки
Психологія професійного мислення
Психологія професійного спілкування
Тренінг професійної компетентності
Сучасні психологічні практики
Психологія міжособистісних відносин
Тренінг особистісного росту

Можливі напрямки працевлаштування фахівців з кожної спеціальності / освітньої програми.

 • соціально-психологічні служби;
 • дошкільні, середньо-освітні навчальні заклади;
 • відділи управління персоналом;
 • медичні центри;

Посади, які можуть обіймати випускники з кожної спеціальності / освітньої програми.

 • практичний психолог;
 • організаційний психолог;
 • дитячий психолог;
 • психолог-консультант;
 • сімейний психолог;
 • корекційний психолог;
 • юридичний психолог.
Бази практик, договори про співпрацю з підприємствами, установами (систематизувати за напрямами/спеціальностями підготовки фахівців).
 • Психологічна служба КПУ
 • Асоціація соціально-психологічного захисту ”ОПІКА”.
 • КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир» ЗОР.
 • Запорізька дитяча газета «Клякса».
 • Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр. 
 • КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» ЗОР. 
 • КЗ «Запорізька загальноосвітня школа-інтернат №7 I-II ступенів» ЗОР.
 • Жовтнева районна організація Товариства Червоного Хреста України.
 • Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

Наукова діяльність:

 • конференції

Започатковано щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасна психологічна наука: перспективи та розвиток» присвячену Дню психолога України 23 квітня 

 • студентські наукові гуртки 

При кафедрі практичної психології діють два науково–дослідних гуртки «Психологія розвитку емоційного інтелекту» керівник професор, завідувач кафедри практичної психології Зарицька В.В. і “Теорія і практика психологічного консультування” керівники д.психол.н, професор Зарицька В.В. і доцент Железнякова Ю.В. 

Події культурного життя інституту (фото, звіти про різні заходи, зокрема студентські). 
 
Працює лабораторія експериментальної та практичної психології  http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/1202.
Співробітники лабораторії експериментальної та практичної психології  проводять: 
1.Тренінг: „Психологія емоційної компетентності” (аспірант Борисенко В.М.).
2.Експериментальні дослідження з проблеми емоційної готовності до професійної діяльності фахівців гуманітарного профілю ( д.психол.н., проф. Зарицька В.В.; аспірантка, викладач Борисенко В.М.).
3. Експериментальні дослідження з проблеми емоційного інтелекту у молодшому шкільному віці (аспірантка, викладач Фролова Г.С.).
4. Експериментальні дослідження з проблеми сорому власного тіла у молодих жінок (аспірантка, викладач Харченко О.І.).
5. Експериментальні дослідження з проблеми самореалізації особистості та побудови кар’єри у сучасному суспільстві (аспірантка, старший викладач Кравченко Н.Ю.).
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Мала гуманітарна академія – інноваційна модель школи відкритої освіти” (досвід реалізації експериментальної роботи Запорізького колегіуму „Мала гуманітарна академія”).
Залучення студентів старших курсів до волонтерської діяльності в Асоціації соціально-психологічного захисту „Опіка”