Напрямки роботи лабораторії

Напрямки роботи лабораторії

 

1. Дослідницька діяльність

Дослідницька діяльність лабораторії спрямовується на розробку п’яти основних тем:

 • “Ідейно-змістові концепти європейського Ренесансу: культурологічний аспект проблеми ”
 • “Романічна проза англійського Ренесансу ”
 • “Специфіка та функції комічного начала в культурі Ренесансу ”.
 • “Література доби Відродження у світлі новітніх методологій ”
 • “Шекспірознавчий дискурс сучасної науки ”.

            Провідними напрямами діяльності НЛРС є дослідження в галузі літератури і культури західноєвропейського Ренесансу, шекспірознавства, компаративістики. За період роботи лабораторії з її стін вийшла ціла плеяда молодих учених-літературознавців: у рамках теми лабораторії були написані і захищені 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій. Наразі в лабораторії над дисертаційними дослідженнями працюють 10 аспірантів.

 

2. Видавнича діяльність

            Основною метою роботи НЛРС у цьому напрямку є здійснення наукової експертизи, редагування, формування редакційного портфеля, рецензування і підготовка оригінал-макету фахової збірки “Ренесансні студії” . На даному етапі триває робота над формуванням редакційного портфеля 13 випуску.
            Крім того, поза увагою не залишаються інші напрямки видавничої діяльності, серед яких важливе місце посідають наступні проекти:

 • Підготовлено, затверджено редколегією наукове забезпечення видання Шекспірових творів, що вийшло друком в рамках всеукраїнського академічного проекту “Бібліотека світової літератури” (Торкут Н.М. Трагічне крещендо Шекспірової музи. / Шекспір В. Трагедії. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 3-38, Торкут Н.М. Примітки./ Шекспір В. Трагедії. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 454-461; Торкут Н.М. В. Шекспір: Історія та драматичні хроніки/ Шекспір В. Історичні хроніки. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 3-34, Торкут Н.М. Примітки / Шекспір В. Історичні хроніки. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 496 – 510).
 • Було видано програм у факультативів для загальноосвітніх шкіл України . П роект “Творчість Вільяма Шекспіра: парадокси і художні здобутки” отримав гриф МОН України, був надрукований і рекомендований до запровадження в 11-х класах.

            НЛРС активно працює над декількома шекспірівськими проектами, які покликані значно розширити панораму вітчизняного шекспірознавства. Одним з провідних напрямів діяльності НЛРС у цій галузі є репрезентація вітчизняного шекспірознавчого доробку у кіберпросторі. Результатом цього став запуск „Українського Шекспірівського порталу” (http://shakespeare.zp.ua) – веб-сайту, спрямованого на систематизацію існуючих досліджень та активізацію творчих пошуків у царині українського шекспірознавства. Портал містить як українські переклади Шекспірових творів, так і низку дослідницьких розвідок, здійснених українськими вченими в різних галузях шекспірознавства.

 

3. Навчально-педагогічна діяльність

            З метою активізації діалогу між освітніми структурами (кафедри факультету іноземної філології КПУ) та НЛРС як науковою структурою було виокремлено три провідні аспекти співпраці: залучення інтелектуального потенціалу НЛРС для підвищення наукового рівня дослідницької діяльності студентів і магістрантів, підготовка навчально-методичного забезпечення для літературознавчих курсів і спецкурсів, а також надання інформаційної підтримки студентам і магістрантам КПУ.
            І. В рамках першого аспекту було здійснено низку перманентних заходів. На базі ЛРС постійно діє літературознавчий майстер-клас “Літературна панорама шекспірівської доби” (проф. Торкут Н.М., доц. Василина К.М., доц. Лілова О.Є.) для студентів, аспірантів та пошукачів, націлений на вдосконалення навичок наукової діяльності. У рамках діяльності майстер-класу здійснювалися наукові консультації, апробовувалися і впроваджувалися новітні методології викладання. На засіданнях майстер-класу проводилася також підготовка студентів до конференцій різного рівня. Активні учасники майстер-класу студенти О.Гомон і М.Шалагаєв у 2005 р. були відзначені дипломами на міжвузівській науковій студентській конференції “Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур” (3-4 березня 2005 р., Донецький національний університет)). Студенти інституту іноземної філології також відправляють наукові дослідження на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Наукові роботи М.Шалагаєва (2006) та К.Борискіної (2009) були відзначені грамотами МОН України.
            Крім того, студенти – учасники майстер-класу мають змогу презентувати результати власних наукових досліджень на науковій конференції молодих учених, яка щороку відбувається в Класичному приватному університеті.
            ІІ. Співробітниками НЛРС задля покращення ефективності навчального процесу були укладені й надруковані такі навчально-методичні посібники:

 1. Історія і теорія літературно-художньої критики. Хрестоматія-рідер з курсу // Укладачі – д.ф.н., проф. Торкут Н.М., к.ф.н. Лілова О.Є., завідувач лабораторією ренесансних студій Черняк Ю.І.
 2. Жанрово-стильова картина англійського Ренесансу. Хрестоматія літературно-критичних матеріалів: У 2 т. – Т.2.
 3. Зарубіжна література доби Романтизму. Хрестоматія-рідер з курсу // Укладачі – д.ф.н., проф. Торкут Н.М., завідувач лабораторією ренесансних студій Черняк Ю.І., аспірант кафедри зарубіжної літератури Тарасенко К.В.
 4. Англійська література доби Романтизму. Хрестоматія художніх текстів і літературно-критичних матеріалів // Укладачі – д.ф.н., проф. Торкут Н.М., аспірант кафедри зарубіжної літератури Тарасенко К.В.

            ІІІ. На базі НЛРС, джерельні фонди якої нараховують понад п’ять тисяч наукових позицій (книги, журнали, ксерокопії), постійно діє інформаційно-ресурсний центр, який надавав інформаційну підтримку магістрантам та студентам, що готують дипломні, курсові та магістерські роботи з ренесансної тематики. Крім того, фахівцями лабораторії систематично провод ять ся консультації школярів Запорізької області, які пи шуть роботи в рамках МАН України.

 

4. Міжнародна діяльність

            Співробітники ЛРС підтримують наукове партнерство з вченими-літературознавцями із США, Канади, Іспанії, Португалії, Великої Британії, Німеччини, а також з такими міжнародними інституціями, як Європейська асоціація англістів ( ESSE ), Американська рада наукових товариств ( ACLS ), Міжнародне товариство інтелектуальної історії ( International Society for Intellectual History ), Міжнародна Шекспірівська асоціація та ін. Співробітники ЛРС брали участь у роботі міжнародної комп'ютерної конференції FICINO, а також представляли результати своїх наукових досліджень на сайті, створеному в рамках міжнародного проекту “Шекспір в Європі” (Гіпер-Гамлет), ініційованого швейцарським професором Бальцем Інглером (Базель).
            Крім того, саме д.ф.н., професорові Н.М. Торкут та НЛРС було надано почесний обов’язок бути українським кореспондентом World Shakespeare Bibliography – глобального веб-сайту, який акумулює щорічний шекспірознавчий доробок зі всього світу.
            НЛРС ініціювала проведення Міжнародної наукової конференції «Поетичний універсум сонетів В.Шекспіра: рецепція, дослідницькі інтерпретації, переклади», яка відбулася у Класичному приватному університеті 23-25 квітня 2009 року.
            На три дні Запоріжжя стало місцем зустрічі та продуктивного наукового діалогу представників різних країн, культур і наукових шкіл. Заявки на участь у конференції подали близько 100 дослідників з України, Росії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Польщі, а безпосередню участь в її роботі взяли понад 70 осіб. У рамках конференції відбулося три пленарних та шість секційних засідань.
            Роботу конференції визнано успішною. Наукове зібрання визначило пріоритети українського шекспірівського проекту, серед яких головними є створення шекспірознавчої інституції, що має координувати зусилля вітчизняних науковців та сприяти міжнародній репрезентації їхніх здобутків, розвиток і вдосконалення новоствореного «Українського шекспірівського порталу», а також регулярне проведення всеукраїнських наукових заходів як у форматі власне конференцій (один раз на два роки), так і у форматі круглих столів, семінарів, літніх шкіл, презентацій тощо.
            За результатами роботи конференції та Круглого столу у м. Запоріжжя на базі Класичного приватного університету було створено український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр. В найближчих планах роботи центру – випуск першого числа наукового видання «Шекспірівський дискурс», в якому будуть представлені статті учасників конференції.

5. Інтелектуально-популяризаторська та профорієнтаційна діяльність

            Майже кожного року лабораторія спільно з кафедрою зарубіжної літератури Класичного приватного університету організовує просвітницькі акції серед школярів м.Запоріжжя та області, спрямовані на виявлення у юнацтва творчого начала, розвиток мистецьких здібностей та популяризацію творчості Вільяма Шекспіра. Ці „Шекспірівські акції” („My first discovery of Shakespeare” (2002), „Таїна Шекспірового слова” (2003), конкурс „Кращий переклад сонету В. Шекспіра” (2004), телевізійна гра „Найкращий знавець творчості Шекспіра” (2005), конкурс есе „Лист Джульєтті” (2007)) з роками набули величезної популярності серед молоді Запорізького регіону і завжди викликають значний резонанс у ЗМІ. У 2009 році лабораторія ренесансних студій разом із Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної Академії наук України, Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України та Українською асоціацією викладачів зарубіжної літератури виступила ініціатором Всеукраїнського творчого конкурсу серед старшокласників за двома номінаціями: «Кращий український переклад 91-го сонету Шекспіра» та «Сонет до Великого Барда». Конкурс проводився в рамках інтелектуально-просвітницької акції “Безмежний світ Шекспірових сонетів”, яка сприяла підвищенню інтересу українських старшокласників до найвизначніших здобутків світової культури, реалізації їхнього інтелектуально-творчого потенціалу та дозволила скласти більш чіткі уявлення про те, як сучасна українська молодь сприймає ціннісну семантику, смислову багатовимірність та художню віртуозність Шекспірових творів.