Програма конференції

РисПРОГРАМА Всеукраїнської науково-практичної конференції „Системний аналіз. Інформатика. Управління” САІУ-2010

Класичний приватний університет, 04 – 05 березня 2010 року.

 

04.03.2010

10-00 Відкриття конференції.

Пленарне засідання (ауд. 222)

10-00 Привітання Ректора Класичного приватного університету д.н.держ.упр., професора В.М. Огаренка

10-10 Бахрушин В.Є., Горбань О.М. Системний аналіз в Запоріжжі: Історія, сучасність та перспективи

10-40 Костогрызов А.И., Нистратов Г.А., Нистратов А.А. Инновационное управление качеством и рисками в жизненном цикле сложных систем

11-10 Гриценко В.І., Тимофієва Н.К. Гібридний алгоритм розв’язання задачі планування з теорії розкладу

11-40 Ланде Д.В., Фурашев В.М. Інформаційно-пошукова система, орієнтована на зв’язки об’єктів

12-10 Порохня В.М., Кравченко В.М., Грицуняк Г.А. Концепція економічного зростання

12-40 – 13-30 Обідня перерва

13-30 – 15-00 Засідання секцій

Секція 1. Методологія системного аналізу та моделювання систем. Інформаційні системи та технології (головуючий – В.Р. Петренко, ауд. 307)

Бахрушин В.Є., Ігнахіна М.О. Емпіричні функції розподілу в дослідженні складних систем

Петренко В.Р., Галушка І.М. Автоматизація обробки даних при оцінюванні мутагенності стану довкілля

Прокопчук Ю.А., Дубовик Т.Н. Информационные множества и множества обобщения для произвольных ситуаций действительности

Антоненко С.В. Моделирование сверхэффекта системы

Панченко Б.Е. Каркасное моделирование CASE-оболочки параллельного решения задач дифракции SH-волн

Вижол Ю.О., Жорова А.М., Муленко І.О. Аналітичний розрахунок скобкових інтегралів

Секція 2. Системний аналіз і моделювання природних та технічних систем (головуючий – І.Є. Таланін, ауд. 407)

Мозговий О.В., Абрамчук В.С., Абрамчук І.В. Аналіз спектру температурної залежності механічних затухаючих коливань

Шаповалов Р.Г., Рыбинская Т.А. Информационные технологии в лазерной стереолитографии

Мамедова А.А. Анализ и моделирование потокораспределения природного газа в газотранспортной системе

Проценко Е.Б., Емельяненко В.В. Имитационное моделирование упругих свойств однослойных углеродных нанотрубок

Таланін В.І., Устименко М.П. Таланін І.Є. Системний підхід до аналізу утворення ростових мікродефектів у бездислокаційних монокристалах

Єрмоленко О.А., Корніч Г.В. Моделювання систем низькоенергетичний фулерен С60 / поверхня Сu(100) методом молекулярної динаміки

Секція 3. Системи та методи прийняття рішень. Моделювання мікро- та макроекономічних систем (головуючий – М.М. Іванов, ауд. 416)

Фурашев В.М. Складові ефективності прийняття рішень у контексті національної безпеки

Корхина И.А., Малый В.В. Вероятностная имитационная модель планирования проектов в строительстве

Левандовська Н.І. Аналіз системи оцінки трудового внеску працівників виробництва будівельних матеріалів

Быткин С.В., Бобраков А.В., Коркишко С.А., Литвин В.М., Редько А.Г. Использование аналитических методов в обеспечении экономической безопасности предприятия при закупке товаров производственно-технического назначения

Бирський В.В. Використання інформаційних систем штучного інтелекту в діагностиці фінансового стану підприємства

Корниенко С.К., Зайко Т.А. Автоматизация управления информационными потоками торгового центра

Теряник О.А. Інформаційно-статистичне забезпечення стратегічного управління розвитком регіону

15-00 – 15-30 Кава-брейк

15-30 – 17-30 Обговорення стендових та заочних доповідей (головуючий – Ю.В. Трубіцин, ауд. 222)

Арсирий А.В. Решение задачи оптимального управления процессом, описываемым дифференциальным уравнением с производной

Хукухары Бахрушин В.Є., Журавель С.В. Алгоритми ідентифікації функцій розподілу неоднорідних систем

Бахрушин В.Е., Миросенко Д.А. Автоматизированное управление режимами подачи воды городской сети водоснабжения

Бітюцький Д.В., Горбенко В.І. Комп’ютерне моделювання взаємодій в системі «Вузол – Точка доступу» у Wі-Fі мережах

Ботов Д.С., Цытович П.Л. Язык описания предметной области как средство адаптации функциональных возможностей системы сопровождения разработки программного обеспечения

Бречко Н.А. Аналіз систем обробки запитів до потокових даних

Булатников Е.А. Некоторые свойства управляемой билинейной системы с нечеткими параметрами

Бутенко А.Т. Моделі управління нефінансовими ризиками комерційного банку

Бутенко С.О., Золотих Н.І. Програмне забезпечення побудови моделей часових рядів, що містять циклічні складові

Вишневская М.К., Малый В.В. О макроэкономическом моделировании развития региона

Галенко С.В., Шумада Р.Я. Дослідження алгоритмів ідентифікації моделей складних релаксаційних спектрів

Галушка В.Д. Управління виробничо-фінансовою стійкістю підприємства

Говорков А.С. Внедрение системы поддержки управления научной деятельности

Гончар О.С. Подання знань про захворювання горла для комп’ютерного банка знань

Гутарєв С.С. Програмна реалізація алгоритму розв'язування задачі оптимального компонування завантажень у виробництві монокристалів кремнію

Єгоров М.С. Модель білінгової системи

Игнахина М.А., Гаевская И.В. Информационный обмен в биологических системах

Каминская Ж.К. Проблемы автоматизации процесса эргономического проектирования информационных моделей

Каріка І.М. Оптимізація джерел фінансування оборотних коштів підприємства

Кармазина Л.Л. Адаптация виртуальной проектной команды к совместной работе над проектом с помощью единого тезауруса проекта

Кільчицька М.І., Петрівська І.М. Моделювання динаміки нестаціонарної системи

Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Чушак-Голобородько А.М. Методичні аспекти аналізування систем трансферного забезпечення інноваційного розвитку

Ковалев А.И. Системный анализ процессов организационного управления

Коджебаш О.Д. Математичні моделі прийняття рішень на ринку цінних паперів

Косов В.А., Плаксин М.А. Согласование матриц парных сравнений при применении метода анализа иерархий

Кузьменко А.П., Войтишин В.В., Знайдюк Н.О. Системний підхід до програмної реалізації алгоритмів декомпозиції розрахункової області із залученням сучасних математичних пакетів

Лаврик В.В. Автоматизована система розрахунків FORTU-FEM

Малышева Е.Н., Шлыков И.Л., Кузнецова Н.Л. Концептуальное моделирование АРМ эксперта-аналитика травматологической помощи на догоспитальном этапе с телемедицинским мониторингом

Мамонова Г.В., Кушніренко Д.І., Сазонов Р.Ю. Використання методу інтелектуального аналізу даних в програмуванні

Мамонова Г.В., Лаврик О.П., Півень М.В. Науковий тандем – запорука дослідницького успіху: історичний аспект

Митко М. Митев, Елена В. Рачева. Алгоритм первоначального определения структуры понятий при дистанционном обучении

Нацюк І.М., Горшкова М.О. Аналіз підходів щодо управління конкурентноспроможністю підприємства

Нацюк І.М., Рящикова Н.М. Моделювання циклічних складових економічних процесів

Нацюк І.М., Фесенко Т.О. Моделювання процесу підбору персоналу на основі нечіткої логіки

Огаренко Т.Ю., Сергєєва Л.Н. Роль рефлексивного управління у підвищенні ефективності управління складними соціально-економічними системами

Паркулаб А.Г. свопи як інструмент системного страхування

Пастушенко В.Й., Матус С.К., Пастушенко А.В. Моніторингова система контролю та управління вологозапасами кореневмісного шару ґрунту на керованих модулях меліоративних ділянок

Пащенко І.Н. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства

Петрова С.В., Дениско Є.В. Аналіз динаміки цін на будівельні матеріали

Комлева Т.А., Плотников А.В., Плотникова Л.И. Условия перевода управляемой нелинейной системы на терминальное множество при неопределенностях

Поляков В.П., Цытович П.Л. Обеспечение высокого качества программного обеспечения. Выявление типичных ошибок разработчиков в проектировании программных систем

Роговський О.М. Вибір методів для удосконалення мотивації праці робітників на промисловому підприємстві

Романчук К.Г., Стефанишин Д.В. Про оптимізацію складу зарезервованої системи з автоматичним перемиканням на резерв

Романюк О.В., Гончарук О.П., Обідник М.Д. Один із підходів до розпаралелювання обчислень при зафарбовуванні зображень

Романюк О.Н., Гончарук О.П., Обідник М.Д. Основні підходи до розпаралелення задач комп’ютерної графіки

Романюк О.Н., Савицька Л.А., Ляшенко Ю.Л. Застосування центральної симетрії для апроксимації ДФВЗ

Рязанцев А.В. Оцінювання ризику операцій комерційного банку

Семенюк С.А. Асимптотика генератора стохастичної динамічної системи під впливом імпульсного марковського збурення

Семикина М.Ю. Математическая модель образования первичных ростовых микродефектов в бездислокационном монокристалле кремния

Сердюк С.Н. Анализ и синтез конечных цифровых автоматов

Сопін М.О. Системні закономірності в структурі міст

Сопин М.О., Черновцан Л.Г., Новосад Р.О., Килару Д.Н. Системный анализ текстов литературных произведений Фёдора Достоевского и Николая Гоголя

Стефанишина Ю.Д., Стефанишин Д.В. Використання методів теорії нечітких множин при екстраполяційному прогнозуванні середніх значень змінної на основі рядів динаміки

Судук Н.В. Модель багатоетапної транспортно-виробничої задачі

Тимофієва М.А., Міцай Т.С. Інформаційні технології побудови системи керування мобільним роботом

Цвєткова В.В., Нацюк І.М. Моделювання банкрутства комерційних банків

Шумада А.С. Элементы электронного документооборота в отдельном подразделении организации

Щетиніна В.І. Особливості функціонування регіональних представництв зі збуту медичних чи фармацевтичних товарів

Хабер І.Б. Концептуальна модель інваріантної економічної системи промислового підприємства

Чернявський М.О. Моделювання стратегії ціноутворення на ринку електричної енергії

Юлдашев Т.К. Периодические решения интегральных уравнений типа Иманалиева-Алексеенко

17-30 Круглий стіл

05.03.2010

9-00 – 10-40 Засідання секцій

Секція 1. Методологія системного аналізу та моделювання систем. Інформаційні системи та технології (головуючий – Г.В. Корніч, ауд. 307)

Бондаренко А.С., Козин И.В., Полюга С.И. Об особенностях эволюционного моделирования в задачах теории расписаний

Борисовська Ю.О., Козлова О.С., Лисенко О.А. Основні аспекти використання інформаційних технологій у дистанційному навчанні

Брагина Т.И., Табунщик Г.В. Классификация моделей итеративной разработки программного обеспечения

Замула О.А. Концепція створення комплексних систем захисту інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах

Зеленський С.В. Аналіз поведінки виробника та дистриб’ютора в рекламній компанії, використовуючи апарат диференційних ігор

Молчанюк И.В. Пи – нечеткая оптимальность для управляемых нечетких дифференциальных включений

Рыжов А.А., Попов А.Н. АРМ исследователя на основе понятийной модели предметной области

Яремчук С.І., Бурда Р.В. P-алгоритм розв’язання мінімаксної задачі про призначення. Побудова оцінок методу

Яремчук С.І., Моргалюк О.М. Використання методу штрафних функцій при розв’язанні мінімаксної задачі розміщення джерел

Субботин С.А., Степаненко Е.Н. Методы извлечения ассоциативных правил

Неласая А.В. Особенности проектирования криптосистем на гиперэллиптических кривых

Секція 2. Системний аналіз і моделювання природних та технічних систем (головуючий – Д.І. Левінзон, ауд. 407)

Горбенко Г.М. Комп’ютерне моделювання впливу кисневих вакансій на кристалічну структуру та оптичні властивості SrTiO3

Денисенко А.И., Пинчук В.П. Решение системы нелинейных дифференциальных уравнений конвекции методом дифференцирования по параметру

Выжол Ю.А., Козлова Л.Г., Муленко И.А., Хомкин А.Л. Моделирование интенсивности излучения классического гармонического осциллятора в поле случайной силы

Кіпріч В.І., Корніч Г.В. Моделювання росту одновимірних поверхневих нанокристалів в дифузійному наближенні

Науменко В.В., Левінзон Д.І. Математичні моделі вимірювання ефекту Холла в неоднорідних напівпровідникових системах

Пирожок А.В., Назарова Е.С. Имитационные модели для конструирования агрегатов прокатного производства

Ерохов И.В. Электрическая цепь как объект общей теории систем

Жолудєв Г.К., Саранча С.О. Спрощена модель розрахунку провідності SnO2 NWFET

Жолудєв Г.К., Саранча С.О. Модель провідності нанодроту SnO2

Иванов В.М., Трубицин Ю.В. Организация экономически рентабельного производства поликристаллического кремния

Ігнахіна М.А., Кірьянова Т.В. Моделювання електричних параметрів варизонної структури GaxIn1-xAs, отриманої за допомогою хемостимульованої дифузії

Алієва З.У., Трубіцин Ю.В. Керування кінетикою вертикального безтигельного зонного очищення кремнію

Секція 3. Системи та методи прийняття рішень. Моделювання мікро- та макроекономічних систем (головуючий – Л.Н. Сергєєва, ауд. 416)

Дейнеко Ж.В., Кириченко Л.О., Радивилова Т.А. Использование методов корреляционного анализа при оценивании показателя Херста с помощью вейвлетов

Андрух О.Г. Організація процесу прийому абітурієнтів при застосуванні системи управління якістю освітніх послуг

Колісник Ю.О., Євтушенко О.О. Моделювання життєздатності банківських систем

Кузьмінов Є.В. Моделювання процесів диверсифікації кредитного портфеля банку

Брильов С.І. Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства

Ліфанова Я.В. Проблематика ризиків в енергетичних системах та їх оцінка

Маханько В.Г., Порохня Е.В. Побудова структурно-функціональної моделі планування виробництва

Вайсман О.А. Информационные риски в банке: анализ и количественная оценка

Нацюк І.М. Використання змішаних стратегій як засіб зменшення ризику

Порохня В.М., Деревянко К.І. Оцінка впливу зовнішнього середовища на прийняття рішення щодо реструктуризації підприємства

10-40-11-00 Кава-брейк

11-00 Пленарне засідання (ауд. 222)

11-00 Иванов Н.Н. Система управления инвестиционной привлекательностью в экономике

11-15 Дубровин В.И., Федорченко Е.Н. Моделирование процессов принятия решений на основе эволюционных методов

11-30 Бахрушин В.Є. Презентація навчального посібника "Методи аналізу даних"

11-45 Горбенко В.І. Комп’ютерне моделювання атомарної взаємодії на поверхні графену

12-00 Підбиття підсумків конференції. Прийняття резолюції