Лабораторія експериментальної та практичної психології

Лабораторія експериментальної та практичної психології (далі по тексту – Лабораторія) була створена 01.02.2015 р. як структурний підрозділ Класичного приватного університету.

Метою діяльності Лабораторії є:

 • забезпечення підготовки студентів, аспірантів у відповідності  з вимогами освітніх стандартів;
 • сприяння розвитку практичних навичок студентів;
 • здійснення експериментальних досліджень викладачами кафедри в межах наукової теми кафедри практичної психології;
 • участь у підготовці та реалізації проектів, які фінансуються за рахунок іноземних джерел (фондів та організацій), державних, цільових, галузевих, регіональних та інших науково-практичних програм та заходів;
 • впровадження інноваційних технологій;
 • розвитку матеріально-технічної бази університету.

Діяльність Лабораторії спрямована на вирішення наступних завдань:

 • проведення практичних занять, експериментальних досліджень в процесі підготовки курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт у відповідності з освітніми стандартами, навчальними планами та робочими програмами дисциплін;
 • створення умов для формування досвіду наукової та науково-практичної роботи студентів та аспірантів КПУ;
 • організація науково-дослідних та практичних робіт, впровадження в навчальну та наукову роботу результатів досліджень магістрантами, аспірантами, докторантами та здобувачами, які працюють над дисертаціями в межах наукової теми кафедри;
 • організація та здійснення співробітництва з підприємствами та організаціями для проведення навчальних та переддипломних практик студентів спеціальності «Психологія»;
 • здійснення психологічного консультування студентів та викладачів КПУ;
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій за напрямами роботи Лабораторії;
 • проведення тренінгів, семінарів з метою супроводу студентів-першокурсників;
 • створення та впровадження психологічних корекційно-розвивальних програм для старшокласників та розробка ефективних стратегій залучення абітурієнтів до КПУ;
 • проведення консультативних та діагностичних заходів з старшокласниками та їх батьками.

Співробітники Лабораторії:

 • Зарицька Валентина Василівна – д.психол.н., професор, фахівець з вікової та педагогічної психології, конфліктології, психології творчості, психології емоційного інтелекту та психології ризику. Контакти: kozarikk@mail.ru.
 • Турубарова Анастасія Володимирівна – к.психол.н., доцент, фахівець зі спеціальної психології, психології спілкування та конфлікту. Контакти: turubarova.a@ya.ru.
 • Железнякова Юлія Володимирівна – ст.викладач, аспірантка, фахівець з загальної психології, психотерапії, психологічного консультування, психології самотності та адиктивної поведінки. Контакти: jk99799@yandex.ru.
 • Ковтун Роман Анатолійович – к.психол.н., доцент, фахівець зі спеціальної психології, психології спорту та праці. Контакти: cowtun.roma@yandex.ua.
 • Буланов Валерій Анатолійович – к.психол.н., фахівець з загальної психології, психології травмуючих ситуацій, кризової психології.Контакти: hafy@mail.ru.
 • Залановська Леся Ігорівна – ст.викладач, аспірантка, фахівець з вікової та педагогічної психології, етнічної психології, психології толерантності. Контакти: lesia_zalanovskaia@ukr.net.
 • Сердюченко Олександра Євгеніївна – викладач,  аспірантка, фахівець з вікової та педагогічної психології, кризової психології та подолання наслідків психотравмуючих подій. Контакти: aleksandra-serd@mail.ru.
 • Бекіньова Лія Борисівна – викладач,  аспірантка, фахівець з вікової та педагогічної психології, психології сім’ї та саморегуляції емоційних станів. Контакти: lilu_zp@ukr.net.

Положення про лабораторію експериментальної та практичної психології