Кафедра публічного управління та землеустрою

Кафедра публічного управління та землеустрою функціонує в складі Інституту управління Класичного приватного університету.
Кафедрою здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”, освітня програма „Геодезія та землеустрій”; магістрів зі спеціальності 281 „Публічне управління та адміністрування”, освітня програма „Державна служба”.
Підготовка проводиться за денною та заочною формами навчання. Випускники отримують диплом державного зразка.

 

Завідувач кафедри

Мордвінов Олександр Григорович

доктор наук з державного управління,
професор

Відомості про фахівця  Наукові праці Мордвінов О.Г.

Контакти:

Аудиторія:
Телефон: (061) 220-47-29
e-mail:mds_kpu@ukr.net

 


Основні дисципліни кафедри за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”:

 • Державна політика: аналіз та механізми впровадження;
 • Державна служба;
 • Державне управління;
 • Економіка;
 • Муніципальний менеджмент;
 • Організація діяльності державного службовця;
 • Політологічні аспекти державного управління;
 • Публічна політика і управління;
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні
 • Соціальна і гуманітарна політика;
 • Управління в державних інституціях;
 • Управління ресурсами та антикризове управління;

    

У процесі підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” заочної та денної форм навчання, університет плідно співпрацює з Національним агентством України з питань державної служби.
Вагомий внесок у формування службовця нової генерації робить досвідчений та висококваліфікований професорсько-викладацький персонал КПУ. До навчального процесу залучаються спеціалісти-практики, які мають досвід роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування.
Наукові інтереси кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету зосереджені на питаннях теорії, історії державного управління, інституціонального розвитку державної служби, регіонального управління та місцевого самоврядування, удосконалення землевпорядної діяльності в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин і реформування аграрного сектора економіки.
Працює докторантура та аспірантура зі спеціальностей:

 • 25.00.02 – механізми державного управління;
 • 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації й захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора наук з державного управління здійснюється у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.03.
Велика увага на кафедрі приділяється методичному забезпеченню навчального процесу сучасною літературою, навчальними програмами для державних службовців, розвитку сучасної інформаційної комп’ютерної бази. Поряд з традиційними, застосовуються сучасні інтерактивні методи навчання.
  Кафедра співпрацює з місцевими державними адміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади України, органами місцевого самоврядування, які є основними замовниками підготовки фахівців.
   Після завершення навчання за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” випускники одержують диплом магістра з публічного управління та адміністрування державного зразка та можуть займати такі первинні посади:

 • спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; спеціалістів апарату обласних, районних державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади;
 • спеціалістів управлінь, відділів, служб територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та інші прирівняні до них посади;
 • спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування.

Велика кількість випускників на сьогоднішній день працює в податкових органах, центральних органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, відділах та управліннях земельних ресурсів.

Основні дисципліни кафедри за спеціальністю „Геодезія та землеустрій”:

 • Бази та банки даних кадастрових систем
 • Вища геодезія;
 • Геодезія;
 • Геологія і геоморфологія;
 • ГІС і бази даних;
 • Ґрунтознавство і землеробство;
 • Державний земельний кадастр;
 • Еколого-економічні основи землекористування;
 • Економіка землевпорядкування;
 • Електронні геодезичні прилади;
 • Захист земель від деградації
 • Землевпорядне проектування;
 • Землеустрій;
 • Кадастр природних ресурсів;
 • Картографія;
 • Комп’ютеризація землевпорядного виробництва;
 • Математична обробка геодезичних вимірів;
 • Основи меліорації;
 • Оцінка земельних ресурсів;
 • Практикум з ГІС;
 • Практикум з оцінки земельних ресурсів;
 • Реєстрація об’єктів нерухомості;
 • Ринок земель;
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія;
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування.

Випускники мають право працювати на посадах:

 • спеціалістів або керівників в органах земельних ресурсів;
 • інспекторами з контролю за використанням та охороною земель;
 • в науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою;
 • в структурі державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;
 • в організаціях, які здійснюють геодезичні та землевпорядні роботи;
 • в бюро технічної інвентаризації, будівельних організаціях, тощо.

Кафедра має у своєму розпорядженні необхідну кадрову, наукову і матеріально-технічну базу для підготовки висококваліфікованих фахівців. До підготовки спеціалістів-землевпорядників залучаються також провідні фахівці з облдержадміністрації, Запорізького науково-дослідного та проектного інституту землеустрою та ін. Удосконалення землевпорядної діяльності в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин і реформування аграрного сектора економіки потребує від спеціаліста-землевпорядника глибоких знань щодо сучасної законодавчої бази земельного реформування, геодезії і картографії, землевпорядного проектування, земельного кадастру, а також комп’ютерних технологій.
Студенти беруть участь у науково-дослідній роботі, спрямованій на визначення перспективного використання земель різного цільового призначення на основі оцінки екологічних ресурсів, підвищення якості виконання геодезичних і землевпорядних робіт.
Теоретичні знання студенти закріплюють під час навчальних та виробничих практик, що проводяться у навчальних господарствах університету, в управліннях та відділах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, у філіях Інститутів землеустрою, у філіях Центру державного земельного кадастру.