Положення про науково-методичні комісії Класичного приватного університету

Печатка

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичні комісії Класичного приватного університету з напрямків освіти

1. Науково-методичні комісії КПУ з фахових або споріднених напрямків освіти (далі - НМК) створюються у відповідності з чинним „Положенням про науково-методичну раду Класичного приватного університету” при відповідних інститутах як дорадчі колегіальні ланки, головною метою яких є експертиза всіх навчально-методичних матеріалів і видань, які розроблено в університеті, за напрямками підготовки вищої освіти або тих, які розроблено у інших закладах та установах і рекомендовано до використання у навчальному процесі.

2. НМК у своїй діяльності підпорядковуються науково-методичній раді університету (далі - НМР).

3. Зміст роботи і назва НМК повинні, як правило, відповідати обраним університетом спеціальностям за напрямкам підготовки вищої освіти, які затверджені Міністерством освіти та науки України.

4. В окремих випадках допускається створення НМК за спорідненими напрямками або за загальноуніверситетськими дисциплінами.

5. Директори інститутів повинні не пізніше 15 серпня кожного року подати в НМР свої пропозиції щодо кандидатури голови і назви відповідних НМК для затвердження на поточний навчальний рік наказом ректора, після виходу якого вони своїми розпорядженнями визначають персональні склади НМК.

6. Відповідальність за формування, комплектування та забезпечення необхідних умов роботи НМК несуть директори інститутів.

7. Рекомендується склад НМК у кількості не більше 5 осіб формувати з числа найбільш авторитетних і кваліфікованих науково-педагогічних працівників. НМК має очолювати провідний професор з даного напрямку. На одного з членів НМК покладаються функції вченого секретаря. Голова НМК є членом НМР університету.

8. Засідання НМК проводяться не рідше одного разу на місяць, про порядок денний місце і час засідання сповіщається голова НМР університету.

9. Матеріали, які направляються до розгляду на засіданні НМК, повинні бути надані секретареві з погоджувальним грифом кафедри „Розглянуто кафедрою” не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

10. Голова НМК доручає одному з членів НМК здійснити попередній розгляд поданих матеріалів і сформувати до них свої висновки і зауваження.

11. У разі позитивного рішення НМК розглядувані матеріали мають одержати погоджувальний гриф НМК „Рекомендовано науково-методичною комісією” для подальшого розгляду Вченою радою інституту або університету (в залежності від виду видання).

12. НМК приймають до розгляду:

 • монографії;
 • підручники і навчальні посібники;
 • навчальні і робочі навчальні програми;
 • програми державного іспиту;
 • методичні рекомендації з різних видів навчальної роботи;
 • програми практики;
 • конспекти лекцій;
 • тести;
 • практикуми;
 • збірники задач;
 • словники;
 • пакети навчально-прикладних програм;
 • матеріали, направлені на розгляд керівництвом інституту і університету;
 • науково-методичні матеріали сторонніх установ та закладів;
 • тощо.

13. На засіданнях НМК рекомендується також розглядати проблемні питання, пропозиції з нових спеціальностей та дисциплін, обмін досвідом, інформацію про новітні розробки, пропозиції щодо випровадження наукових розробок і нових освітніх технологій в навчальний процес, матеріали до ліцензування та акредитації тощо.

14. НМК організовує у підрозділах університету за узгодженням з їхнім керівництвом планові перевірки стану науково методичної роботи і методичного забезпечення навчального процесу з обов’язковим звітуванням про результати перевірки на засіданнях НМР.

15. Головну увагу НМК повинні приділяти аналізу наскрізної відповідності матеріалів, що подаються на розгляд, вимогам державних, галузевих і тимчасових стандартів освіти, стандартів і директивних документів університету, а також враховувати тенденції, які пов’язані з інтеграцією України в європейський та світовий освітні процеси.

16. Процес обговорення поданих матеріалів з фіксацією висновків і критичних зауважень, побажань рекомендації до доробки, тощо, повинен бути відображений в протоколі засідання НМК.

17. Голови НМК мають не рідше одного разу на календарний рік звітувати про роботу НМК на засіданні НМР.

18. Рекомендується включати голів НМК до складу Вченої ради відповідного інституту.

19. Робота голів і членів НМК враховується у їхніх індивідуальних планах.

Підпис