Положення про Науково-методичну Раду Класичного приватного університету

Печатка

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада Класичного приватного університету (далі-НМР) є колегіальним дорадчим органом, який координує науково-методичну діяльність усіх підрозділів університету, керує роботою науково-методичних комісій з напрямів освіти (далі - НМК) і сприяє вдосконаленню навчального процесу та його методичному забезпеченню.

1.2. НМР діє на підставі закону України „Про вищу освіту”, постанов Кабінету міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, статуту університету, рішень Вченої ради університету, наказів ректора, цього Положення.

1.3. Керівництво роботою НМР здійснює голова НМР, який призначається на посаду ректором університету і підпорядковується безпосередньо першому проректору-директору НОК.

1.4. Голова і вчений секретар НМР входять до штату НОК університету.

1.5. Склад НМР формується щорічно з найбільш досвідчених і кваліфікованих викладачів, голів НМК, завідувача редакційним відділом, начальника навчального відділу, директора бібліотеки, директора ІІТ тощо за поданням голови НМР, узгодженим з першим проректором-директором НОК, і затверджується наказом ректора. Цим же наказом затверджується заступник голови НМР і склад бюро НМР.

2. Мета і завдання НМР

2.1. Основною метою діяльності НМР є забезпечення організації ефективної науково-методичної роботи підрозділів, університету і упровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій.

2.2. Головними завданнями НМР є:

  • Розробка і впровадження Концепції організації науково-методичної роботи в університеті, визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій.
  • Встановлення вимог до навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників (підручників), монографій та іншої продукції видавничої діяльності університету з урахуванням необхідності дотримання авторського права; створення електронної бібліотеки методичних і навчальних матеріалів.
  • Проведення науково-методичної експертизи складових навчально-методичного забезпечення дисциплін (ОПП, ОКХ, робочі і навчальні програми, методичні вказівки тощо).
  • Науково-методичне супроводження впровадження кредитно - модульної системи організації навчального процесу, сприяння використанню інформаційних технологій за всіма формами навчання.

3. Функції НМР

3.1. Здійснення аналізу та контролю стану науково-методичної роботи у підрозділах університету, надання консультативної допомоги кафедрам з питань планування і організації науково-методичної роботи.

3.2. Координація і контроль діяльності університетських НМК за напрямками освіти. 3.3. Розробка семестрових, річних і перспективних планів НМР.

3.4. Сприяння розробці і впровадженню нових уніфікованих форм звітності і контролю навчального процесу, скасуванню застарілих форм, скороченню документообігу.

3.5. Розробка, уточнення та доопрацювання критеріїв і нормативів оцінювання обсягів навчальної і позанавчальної роботи викладачів і кафедр.

3.6. Розгляд і узгодження університетських планів видань навчально-методичної та наукової літератури.

3.7. Організація роботи науково-методичного семінару викладачів університету, школи підвищення педагогічної майстерності, науково-методичних конференцій, тематичних семінарів і виставок, обміну досвідом методичної роботи кафедр, інститутів тощо.

3.8. Здійснення за дорученням ректорату аналізу виконання заходів розділів «Методична робота» і «Наукова робота» в індивідуальних планах викладачів.

3.9. Участь в організації контролю і аналізу відкритих занять (лекцій) викладачів університету, які претендують на присвоєння вчених звань доцента і професора.

3.10. Контроль науково-методичної діяльності і надання консультативної допомоги МІДМУ КПУ і ЕІДМУ КПУ.

3.11. Розробка за дорученням ректорату пропозицій щодо організації і графіка навчального процесу в університеті.

4. Права НМР

НМР має право:

4.1. Організовувати проведення у підрозділах університету силами НМК планові перевірки стану науково-методичної роботи і методичного забезпечення навчального процесу.

4.2. Отримувати від кафедр університету інформацію з питань організації та проведення науково-методичної роботи, за встановленим порядком посеместрового та річного звітування.

4.3. Вносити до ректорату і Вченої ради університету пропозиції щодо удосконалення науково-методичної роботи в університеті.

4.4. Формувати творчі групи для організації і проведення науково-методичних заходів в університеті та залучати до роботи в них науково-педагогічних працівників кафедр.

4.5. Ставити перед ректором питання про необхідність внесення змін у складі НМР у зв’язку із службовою необхідністю або порушенням її членами регламентних норм.

5. Регламент роботи НМР

5.1. НМР працює згідно з планом роботи, який складається на навчальний рік (семестр) і затверджується першим проректором-директором НОК.

5.2. Робота НМР проводиться у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції.

5.3. Засідання НМР проводиться не рідше одного разу на місяць.

5.4. На засіданнях НМР мають бути присутніми всі члени НМР. Про відсутність членів НМР з неповажних причин голова НМР сповіщає ректора університету.

5.5. На засідання НМР можуть бути запрошені представники відповідних підрозділів університету, які мають відношення до питань, що розглядаються.

5.6. Веде засідання голова НМР або його заступник.

5.7. Про дату засідання та порядок денний члени НМР та запрошені повідомляються не пізніше ніж за два дні до засідання.

5.8. Рішення НМР приймаються простою більшістю голосів присутніх членів відкритим голосуванням.

5.9. Рішення НМР підписуються її головою та секретарем і розсилаються всім членам НМР, директорам інститутів та іншим службовим особам, яких ці рішення торкаються.

5.10. Бюро НМР здійснює попередній розгляд науково-методичної документації і підготовку проектів рішень до засідань НМР, розв’язує оперативні питання з організації науково-методичної роботи, контролює хід роботи спеціальних комісій і робочих груп, створених за рішеннями НМР, тощо.

Підпис