IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи”

ЗАЯВКА
на участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції
"Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи"

Прізвище_____________________________
Ім’я__________________________________
По батькові___________________________ 
Науковий ступінь_______________________ 
Вчене звання__________________________
Посада_______________________________
Для студентів – науковий керівник (ПІБ (повністю),

науковий ступінь, вчене звання) ____________

_____________________________________
Організація (установа)___________________ 
_____________________________________
Адреса для листування, індекс____________ 
_____________________________________
Телефони:
службовий____________________________
мобільний____________________________
E-mail________________________________ 
Назва доповіді_________________________
_____________________________________
Назва секції___________________________
_____________________________________

Планую (необхідне позначити)

 виступити з доповіддю (10 хв.)       

 виступити з інформацією (до 5 хв.)         

 взяти участь як слухач                    

 заочна участь                            

Потреба в житлі (так, ні)

Дата заїзду ________виїзду_________

Підпис___________________________
Дата_____________________________

 

Оргкомітет конференції:

 

Огаренко Віктор Миколайович – д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету
Монаєнко Антон Олексійович – д.ю.н., доцент, Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету
Покатаєва Ольга Вікторівна – д.е.н., д.ю.н., професор, перший проректор Класичного приватного університету
Шилова Валентина Іванівна – к.держ.упр., доцент, директор Енергодарського інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»
Мерзляк Анжела Віталіївна – д.держ.упр., професор, директор Інституту управління Класичного приватного університету.
Денисова Тетяна Андріївна – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, директор Інституту права ім.. В.Сташиса Класичного приватного університету.
Сергєєва Людмила Нільсівна – д.е.н., професор, директор Інституту економіки Класичного приватного університету.
Богуславський Олег Вікторович – д.н.с.к., професор, директор Інституту журналістики й масової комунікації Класичного приватного університету.
Зінухов Сергій Вячеславович – к.е.н., заступник директора з навчально-методичної роботи Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»
Нечипоренко Юрій Леонідович – к.т.н. доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»
вул. Комсомольська, 3-а, каб 103, м. Енергодар, 71500
з поміткою “В оргкомітет конференції ² Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи²
Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати
за телефонами:
(06139) 3-32-35 – приймальня
+38-095-351-15-01 – Клюшнік Марина Анатоліївна

 

 

Запорізька обласна державна адміністрація

 енергодарський інститут державного та муніципального управління імені  Р.г.хеноха «КЛАСИЧНого ПРИВАТНого УНІВЕРСИТЕТу»

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
 ЛИСТ

IV Всеукраїнська  науково-практична конференція

Наука. майбутнє: досягнення та перспективи

24 травня2013 р.
ЕНЕРГОДАР - 2013

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»
запрошує прийняти участь у
ІV Всеукраїнській  науково-практичній конференції
² Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи²
що відбудеться 24 травня 2013 р.

Секції конференції:

 • Розвиток сучасної правової науки: теоретичні та практичні аспекти.
 • Cучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку.
 • Програмні засоби і технології забезпечення комп’ютерного інформаційного простору.
 • Актуальні проблеми соціальної сфери.
 • Менеджмент організації та адміністративний менеджмент в умовах соціально-економічної трансформації суспільства.
 • Сучасні проблеми державного управління та місцевого самоврядування.
 • Оптимізація освітньої галузі.

Робочі мови конференції: українська, російська.
Збірник матеріалів конференції планується видати за підсумками роботи конференції. Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування. Повідомлення про включення матеріалів до збірника автору буде надіслано додатково. Орієнтовна вартість публікації у збірнику матеріалів конференції – 160 грн.; для співробітників та аспірантів ЕІДМУ «КПУ» та КПУ – 55 грн,; для студентів – безкоштовно.

Кошти слід перерахувати за адресою:
Р/р 26000013010323
в ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», МФО 320627, ЄДРПОУ 33268771, Україна, 70500, м. Енергодар, Запорізька обл., вул. Комсомольська 3а
Призначення платежу: за друкарську продукцію (матеріали конференції)

 

 

Умови участі в конференції:
1. Для участі в конференції необхідно до 15 квітня 2013 р. на адресу оргкомітету надіслати:

 • заявку;
 • текст тез доповіді у паперовому та в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) на CD (DVD) диску або електронною поштою за адресою: conference-eidmu@mail.ru

2. Витрати, пов'язані з перебуванням на конференції (проїзд, харчування та проживання тощо), здійснюються за рахунок учасників.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • текст: у текстовому редакторі MS Word (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.
 • обсяг: до 3 сторінок формату А-4.
 • шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см.
 • розміщення: у верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора (напівжирний шрифт); для науковців – науковий ступінь, вчене звання, посаду (звичайний шрифт); для студентів – інформацію про наукового керівника, його наукового ступеня, вченого звання, посади, ПІБ (звичайний шрифт);  для всіх - назву вищого навчального закладу (курсивом). Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.
 • таблиці в тексті мають бути виконані в MS Excel або MS Word;
 • скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.;
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • сторінки тез не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

 

Зразок оформлення тез

Іванов І.І.
(для науковців) наук. ст., вч. зв., посада
(для студентів) наук. кер. – наук. ст., вч. зв.,посада, ПІБ
назва вищого навчального закладу

НАЗВА ТЕЗ

 

Довідкова інформація для учасників конференції
1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
4. Учасники конференції під час її роботи мають можливість подати статті до фахових видань Класичного приватного університету, тел.: (061) 220-58-42.

 

Організація роботи конференції:

 • Участь у конференції – безкоштовна.
 •  Реєстрація учасників конференції –          24 травня 2013 р. у фойє  Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»  з 09 00.
 • Пленарне засідання конференції відбудеться в приміщенні бібліотеки Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету» о 10 00.
 • Час роботи конференції: з 10.00  до 1600.

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції.
З повагою, організаційний комітет