XXІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

69002
Україна
м. Запоріжжя
вул. Жуковського, 70-б
науковий відділ
і Науково-дослідний інститут
Класичного приватного університету
тел./факс: (061) 701-90-08
e-mail: nauka_osvita@ukr.net

 

 

Інформаційне повідомлення

 

Ректорат Класичного приватного університету
запрошує студентів і молодих учених взяти участь у

XXІ Міжнародній науковій конференції студентів
і молодих учених
“НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”,

яка відбудеться

18 квітня 2013 р.

 

Мета проведення цього наукового заходу

полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій
щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових
та інших проблемних питань розвитку України
як європейської держави

 

Тематичні напрями роботи конференції:
ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів
8. Актуальні проблеми податкових процесів в Україні

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ

Секції:
1. Актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади
та місцевого самоврядування
2. Екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти
4. Актуальні проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права
5. Актуальні проблеми цивільного, господарського права і процесу
6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики
7. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Секції:
1. Проблеми і перспективи розвитку адміністративного менеджменту та технологій ефективного управління бізнесом
2. Стратегічне планування інноваційно-інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної інтеграції регіону
3. Підходи та методи управління підприємствами на ринку товарів і послуг
4. Сучасний менеджмент економічних суб’єктів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ГУМАНІТАРНІЙ, ДУХОВНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ СФЕРАХ

Секції:

  1. Соціально-політичні трансформації в умовах глобалізації
  2. Роль співпраці Церкви, держави і суспільства в моральному вихованні людини
  3. Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школах

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ
ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Секції:
1. Системний аналіз та математичне моделювання
2. Інформаційні системи та програмна інженерія
3. Мікро- та Наноелектроніка

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Секції:
1. Пріоритети та механізми державного управління соціально-економічним розвитком
2. Тенденції та перспективи розвитку місцевого самоврядування

ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Секції:
1. Актуальні проблеми загального сучасної лінгвістики та міжкультурної комунікації
2. Сучасні проблеми історії та теорії літератури
3. Іноземна мова як мова спеціальності

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

Секції:
1. Тенденції розвитку засобів масової інформації в соціокомунікаційних процесах
2. Соціально-комунікативні технології: сучасні тенденції та перспективи розвитку
3. Сучасні тенденції розвитку видавничої справи та редагування
4. Українська мова за професійним спрямуванням: традиції та новації
5. Актуальні проблеми сучасного українського суспільства
6. Сучасні глобальні проблеми психологічної освіти
7. Соціальні аспекти дизайну середовища

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

Секції:
1. Актуальні проблеми спорту та фізичного виховання різних груп населення
2. Актуальні проблеми фізичної реабілітації та здоров’я людини
3. Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії
4. Проблемні аспекти фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму

 

Для участі в конференції необхідно до 1 березня2012 року (включно) подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
180 грн – для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;
60 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.
Студенти КПУ беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску та можуть подати лише 1 тези доповіді.

Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя
р/р 26002310022201,
ОКПО 19278502, МФО 313753

Вид платежу:
“За участь у конференції
(прізвище, ім’я, по батькові)”
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕ
ТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

Довідкова інформація для учасників конференції

Тези, заявку та скановану копію платіжного доручення можна також надіслати на електронну адресу організаційного комітету: nauka_osvita@ukr.net
Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.
Матеріали учасники можуть отримати під час роботи конференції особисто, або кур’єрською поштою за власний рахунок.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Вимоги до оформлення тез:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.
Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см.
Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.

Петренко А.С.
назва вищого навчального закладу, місто
(для студентів) науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання

НАЗВА

Адреса організаційного комітету

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б
науковий відділ і Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету, каб. 206
тел./факс: (061) 701-90-08, e-mail: nauka_osvita@ukr.net

ЗАЯВКА
учасника XІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених
“Наука і вища освіта”

  1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю). 2. Повна назва вищого навчального закладу. 3. Для студентів – інститут/факультет, курс, група. 4. Назва тематичного напряму, номер і повна назва секції. 5. Назва доповіді. 6. Для студентів – науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання). 7. Адреса для листування та контактний телефон. 8. E-mail. 9. Особистий підпис.

 

Класичний приватний університет

XХІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених
“Наука і вища освіта”

XXІ Міжнародна наукова конференція студентів
і молодих учених “Наука і вища освіта”

ЗАЯВКА

Прізвище,
ім’я,
по батькові

 

 

Повна назва навчального закладу

 

 

Для студентів – інститут/факультет, курс, група

 

 

Назва тематичного напряму, номер
і повна назва секції

 

 

Назва доповіді

 

 

Для студентів – науковий керівник (прізвище, ім’я,
по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

 

 

Адреса для листування
та контактний телефон
(обов’язково)

 

 

E-mail

 

Підпис наукового керівника й особистий підпис учасника

 

 

 

Хочу отримати матеріали конференції:

особисто

кур’єрською поштою