Кафедра конституційного, адміністративного та господарського права

Кафедра конституційного, адміністративного та господарського права Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету була створена у серпні 2014 року. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Окопник О. М.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, теорія держави та права, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, юридична деонтологія, адміністративне право, судові та правоохоронні органи України, державне будівництво та місцеве самоврядування, цивільне право, цивільний процес, трудове право.

Кафедра володіє потужним науково-педагогічним потенціалом, основу якого становлять доктор юридичних наук
та 7 кандидатів юридичних наук, із них чотири науковці мають вчене звання «доцент»
.

Реалізуючи програми викладання дисциплін, кафедра підтримує тісний зв’язок з практичними органами внутрішніх справ, судовими органами, органами юстиції, у яких вивчається та запозичується для запровадження у навчальний процес їх позитивний досвід роботи за функціональною спрямованістю.
Наукову діяльність співробітники кафедри проводять у межах науково-дослідної теми: «Проблеми розбудови державності в Україні», а також постійно беруть участь у науково-дослідній діяльності інституту та здійснюють рецензування кандидатських дисертацій, навчальних посібників, підручників, наукових статей. Наукові здобутки знаходять відображення у низці видань, основні з яких забезпечують викладання навчальних дисциплін. У співавторстві викладачами підготовлено навчальні посібники: «Соціальна сфера: адміністративно-правове регулювання» та «Судові та правоохоронні органи України».

На кафедрі працює науковий гурток студентів, який очолює досвідчений працівник кафедри кандидат юридичних наук Зеленко І. П. Студенти систематично готують наукові роботи для участі в наукових конференціях.
Значна увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів. Головними завданнями даної роботи є створення та забезпечення студентів навчально-методичними рекомендаціями, електронними інформаційними засобами, надання консультацій із використанням віртуальних засобів комунікацій. Для реалізації поставлених завдань викладачами кафедри здійснюється активна діяльність щодо розробки методичних вказівок, створення електронних конспектів лекцій, навчальних посібників та інших методичних матеріалів.