Монографії викладачів

Монографії
1. Соціально-економічні аспекти розвитку трудових ресурсів// А.Г. Семенов, О.В. Ярошевська, Г.О. Закаблук
/Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: монографія. - Донецьк: ИЭП НАН Украины,
КПУ.– Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с. [С. 91-100].
2. Бакурова А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні : монографія / А.В.
Бакурова, А.В., Діденко / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 146–160.
3. Дьяченко А. Возможности применения когнитивного моделирования в экономике : монография / О. Андреева,
О. Болдуева, А. Дьяченко. – : LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 84 c. – C. 54 – 77.
4. Стратегія підприємства: навчальний посібник / А.Г. Семенов. За заг. ред. д.е.н., проф. Г.А. Семенова. -
Запоріжжя: КПУ, 2015. – 351 с.
5. Удосконалення мотивації праці на підприємстві в монографії «Модернізація та структурна трансформація
соціально-економічної системи в Україні: комунальна контента організації обслуговування промислового
підприємства"/ А.Г. Семенов, К.І. Складанна, Л.А. Юсипчук.- Запоріжжя: КПУ,- 2015. – 431 с. [С. 312-327].
6. Шляхи вдосконалення використання основних засобів на підприємстві в монографії «Модернізація та
структурна трансформація соціально-економічної системи в Україні: комунальна контента організації
обслуговування промислового підприємства""/ А.Г. Семенов, А.В. Єлькін. - Запоріжжя: КПУ,- 2015. – 431 с. [С.
302-311].
7. Порохня В.М. Оцінка інформаційного капіталу та інтелектуального капіталу стратегії підприємства / В.М.
Порохня // Інформаційні технології та моделювання в економіці : монографія. – Черкаси: „Брама-Україна”. – 2015.
– C.25-33.
8. Порохня В.М. Аналіз економічної діяльності держави на основі оцінки його інтелектуального левериджу //
Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. – Монографія. - Бердянск:
ФО-П Ткачук О.В. 2015. – C.131-138.
9. Бакурова А.В. Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна
контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / А.В. Бакурова, А.В., Діденко, О.Ю.
Попова / за заг. ред. О. В. Покатаєвої. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 63-82.
10. Стратегія формування свідомого оподаткування як фактор сталого розвитку національної економіки.
Монографія / Г.Ю. Кучерова. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 416 с.
11. Динамічні моделі кластерного аналізу малого підприємництва України / Кучерова Г.Ю., Кравец О.В. //
Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels.
– Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 225-243
12. Фінансова альтернатива стратегічного розвитку оподаткування на місцевому рівні на основі впровадження
механізму податкових сертифікатів / Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та
фінансово-економічні засади : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. –
Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 167-183.
13. Порохня В.М. Макроекономічне становище економіки України з погляду темпів приросту наявного
інтелектуального капіталу// Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. –
Монографія.- Бердянск: ФО-П Ткачук О.В. 2016. – C.131-138.
14. Покатаєва О.В. Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні
засади / Монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 208 с.
15.Нестеренко Н.В. Екологічний вектор модернізації економіки та освіти – європейський контент сталого розвитку
регіонів: монографія / [Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Малюта Л. Я., Мельник Л. М., Нестеренко Н.В., Погайдак О.
Б. та ін.]; за заг. ред. Н. Г. Метеленко. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 458 с.
16. Кравець О. В. Рекурсивна модель прогнозування обсягів реінвестованого чистого прибутку суб’єктів малого
підприємництва Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic
relations: collective monograph / edited by M.Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017.
– Vol. 4. -250 p.
17. Yaroshcvska О. Financial literacy development program in Ukraine // Sustainable Development Goals of Ukraine:
collective monograph / О. Yaroshcvska. - London, United Kingdom: Sciemcee Publishing, 2017. - 220 р. - p. 171-188.
18. Yaroshcvska О. Capital formation through optimization modeling of financial market electronic instruments //
Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations:
collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / О. Yaroshcvska. - Riga : «Landmark» SIA, ISMA
University. - 2017. - Vol. 3. - 248 p. – р. 144-153.
19. Матеріальні та інформаційно-інтелектуальні потоки в логістичній системі управління/ В.Д. Попова // Теорія і
практика діяльності підприємств монографія в двох томах.Т.1/Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М.
Савчук, Л. М.Бандоріної . –Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с., С.435-447.
20. Recursive modeling of the amount net income of small enterprise subjects as an instrument for providing their
competitive capacity /Kucherova H., Kravets O. // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in
modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University.
– Riga: ”Landmark” SIA, 2017. – Vol. 4. – 250 p.
21. Methods of Evaluating Taxpayers' Tax Consciousness / Transformations in Contemporary Society: Economic
Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole: 2017; ISBN 987-83-62683-96-
3; p.243-250
22. Порохня В.М., Шерстенников Ю.В Імітаційне моделювання логістичної системи малого підприємства //
Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В.,
2017. – С. 120 – 130.
23. Порохня В.М.,Шерстенников Ю.В. Моделювання динамічних процесів розвитку структури і властивостей
малих підприємств на основі моделей часових параметрів логістичної системи// Емерджентні методи
емерджентної економіки : монографія. – Черкаси, 2017. – С. 281 – 298.
24. Порохня В.М., Шерстенников Ю.В. Концепція моделювання динамічних процесів розвитку структури і
властивостей малого підприємства на основі моделей часових параметрів логістичної системи// Моделирование
процессов управления в информационной экономике : Монография. – Бердянск : Идатель Ткачук А.В., 2017. – С.
105 – 122.
25. Покатаєва О.В., Вагилевич А.А. Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні
аспекти : монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2017. –
 452 с.
26. Pokataievа O.V. Pokataiev Р.S. National economic development and modernization: experience of Poland and
prospects for Ukraine: collective monograph, Kielce, Poland. – 2017. c. 120–136.
27. Антикризове управління підприємством / Антикризове управління підприємством: навч. посібник / І.М.Мазур,
У.Я.Андрусів, О.Л.Гальцова, Т.П.Кулик / За ред. У.Я.Андрусів. – Івано-Франківськ:НАІР, 2017. – 348 с.
28. Теорія і практика кластерізації економіки: монографія / А.Г. Семенов.- Камянець-Подільський:ХНУ Аксіома,
2019.- 335 с.
29. Кучерова Г.Ю. Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем : колективна монографія /
Г.Ю. Кучерова, А.В. Діденко / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф. Ковальчука. – Дніпро : Греда, 2017. – С. 464-478.
30. Ярошевська О.В. Механізми формування капіталу суб’єктів господарювання в умовах розвитку фондового
ринку України [монографія] / О.В. Ярошевська. – Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія,
2018.– с. 518.
31. Порохня В.М., Іванов Р.В. Концепція моделювання економічної поведінки домогосподарств на основі
самоорганізації їх логістичних структур// Информационная экономика: этапы развития, методы управления,
модели / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков,
ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 676 с.
32. Порохня В.М., Огаренко Т.Ю. Методологія сценарного управління міжгалузевими зв’язками стратегії розвитку
держави // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / Под ред. докт. экон. наук,
проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца,
2018. – 676 с.
33. Порохня В.М., Огаренко Т.Ю. Методологія проектування логістичної системи моделювання виробничих
процесів на підприємстві// Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія за
редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні,
2018. – С. 170-182.
34. Порохня В.М, Остапенко О.П. Оптимізаційна модель прогнозування розподілу та використання бюджетних
коштів на програми розвитку Збройних Сил України в умовах економічної нестабільності// Прикладні аспекти
прогнозування розвитку економіки України: Монографія за редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. –
Мелітополь  : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 182-196.
35. Порохня В.М., Іванов Р.В. Вплив інфляції на економічну поведінку домогосподарств України// Прикладні
аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія за редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. –
Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 159-170.
36. Порохня В.М., Огаренко Т.Ю. Логістичний підхід до моделювання макроекономічних процесів управління
державою //Моніторінг. Моделювання та Менеджмент Емерджентної економіки: монографія. – Черкаси, 2018. – С.
281 – 298.
37. Порохня В.М., Іванов Р.В. Концепція моделювання економічної поведінки домогосподарств в умовах
економічної нестабільності // Моніторінг. Моделювання та Менеджмент Емерджентної економіки : монографія. –
Черкаси, 2018. – С. 281 – 298.
38. Трохимец Е.И. Социально-ориентированные продукты питания в Украине: мониторинг и ценовое
регулирование. Состояние и развитие финансовой системы государства: коллективная монография /Под общ.
ред. к.э.н. Пименова А.В. – Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2018. 321 с.
39. Теорія і практика кластеризації економіки: монографія / за ред. М.П.Войнаренко, В.І. Дубницького.-Камянець-
Подільський: ХНУ, Аксіома, 2019.-335с.
40. Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер
діяльності: колективна монографія / А.Г. Семенов.: Херсон: Гельветика, 2020.- 384с.
41. Покатаєва О.В., Шушко О.О. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації:
колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 280 с.
42. Покатаєва О.В., Кравчун О.С. Gesellschaftsrechtliche Transformation en von wirtschaftlichen Systemen in den
Zeiten der Neo Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective
monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 715 p.
43. Аналіз міжнародного досвіду «зеленої» економіки: збереження ресурсів, переробка відходів, циркулярна
економіка // «Зелена економіка» – необхідна умова сталого розвитку національної економіки України: колективна
монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 268 с.
44. Гальцова О.Л., Трохимець О.І. Інституційні трансформації системи освіти в національній економіці: зарубіжний
досвід та перспективи для України. Маркетинг освіти в умовах глобалізацій них викликів [Текст]: [Монографія] / За
заг. ред. проф. Хамініч С.Ю.; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпро: Вид-во «Нова
Ідеологія», 2020. 210 с.